1 Ne stidi se zbog ovoga i ne ogriješi se gledajući ko je ko:

2 O zakon Višnjega i Zavjet, i o sud, pravdanjem nečasnoga,

3 O riječ (datu) drugu i putnicima, i o davanje nasleđa drugarima,

4 O tačnost vage i mjerila, o sticanje velikih (stvari) ili malih,

5 O bespristrasnost prodaje trgovaca i o strogost vaspitanja djece i krvavljenje leđa zlom slugi;

6 Za zlu ženu dobra je zabravljenost, a gdje su ruke mnoge, zatvori (kuću).

7 Ako nešto predaješ, (neka bude) po broju i mjeri, - i davanje i uzimanje - (da bude) sve uz potpis;

8 O (vaspitno) karanje nerazumna i luda i o prestarjelog koji se sudi sa mladima. Budi opitno znaven istinski i iskusan u odnosu na svakog živog.

9 Kćer je ocu skriveno staranje i briga o njoj lišava sna: u mladosti njenoj da ne precvjeta, a pri prosidbi da ne bude prezrena;

10 U djevstvu da se ne oskvrnavi, i dok je u domu očevom, da ne začne; kad bude sa mužem, da ne prestupi (zakon); i isprošena, da ne bude neplodna.

11 Nad ćerkom svojeglavom pojačaj nadzor, da te ne učini radovanje neprijateljima, ogovaranje u gradu, odvojenog od naroda, i da te ne osramoti pred mnoštvom ljudi.

12 Ne gledaj na ljepotu bilo kog čovjeka i ne sjedi među ženama;

13 Jer kao što iz ruha izlazi moljac, tako i od žene lukavstvo žensko.

14 Bolje je lukavstvo muža od dobrotvorstva žene i žene koja postiđuje na sramotu.

15 Sjećam se, dakle, djela Gospodnjih i što sam vidio pripovijedaću: U riječima Gospodnjim su djela Njegova.

16 Sunce obasjavajući, sve nadzire, i slave Gospodnje puna su djela Njegova.

17 Nije bilo dato ni Svetima Gospodnjim da ispropovijedaju sva čudesa Njegova, koja je utvrdio Gospod Svedržitelj da ukrijepi slavom svojom sve i sva.

18 Bezdan i srce proniče i sva njihova skrivena dejstva razumije; jer poznaje Višnji svako znanje i prodire u znake vijeka,

19 Javljajući ono što je prošlo i što će doći i otkrivajući tragove skrivenih (stvari).

20 Ne izmiče njemu ni jedna pomisao, ne sakri se od Njega ni jedna riječ.

21 Veličanstvo Premudrosti Njegove ukrasi, kao što je (bilo) prije vijeka, i vavijek je: Niti se uveća, niti umanji, niti mu zatreba ijedan savjetnik.

22 Kako su sva djela Njegova mila i kao iskra su za gledanje!

23 Sva ona žive i ostaju vavijek za sve potrebe, i u svemu su Mu poslušna.

24 Sva su dvojna, jedno naspram drugog, i ne stvori ništa nesavršeno.

25 Jedno utvrdi dobro drugoga, i ko će se zasititi gledajući slavu Njegovu!

Analiza
Pretraga