1 I viknu Gospod Mojsija, i reče mu iz šatora od sastanka govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: kad ko između vas hoće da prinese Gospodu žrtvu od stoke, prinesite žrtvu svoju od goveda ili od ovaca ili od koza.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ako mu je žrtva paljenica od goveda, neka prinese muško, zdravo; na vratima šatora od sastanka neka je prinese drage volje pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi paljenici, i primiće mu se, i očistiće ga od grijeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I neka zakolje tele pred Gospodom, i neka sinovi Aronovi sveštenici prinesu krv, i pokrope krvlju oltar ozgo unaokolo, koji je pred vratima šatora od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Potom neka se odre žrtva paljenica i rasiječe na dijelove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I sinovi Aronovi sveštenici neka nalože oganj na oltaru, i metnu drva na oganj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Pa onda sinovi Aronovi sveštenici neka namjeste dijelove, glavu i salo na drva na ognju, koji je na oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A crijeva i noge neka se operu vodom; i sveštenik neka zapali sve to na oltaru; to je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ako li bi htio prinijeti žrtvu paljenicu od sitne stoke, od ovaca ili od koza, neka prinese muško, zdravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I neka se zakolje na sjevernoj strani oltara pred Gospodom, i sinovi Aronovi sveštenici neka pokrope krvlju oltar ozgo unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I neka se rasiječe na dijelove s glavom i sa salom, i sveštenik neka to namjesti na drva na ognju, koji je na oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A crijeva i noge neka se operu vodom; i sveštenik neka prinese sve to i zapali na oltaru; to je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ako li hoće da prinese pticu Gospodu na žrtvu paljenicu, neka prinese žrtvu od grlica ili od golubića.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I sveštenik neka je metne na oltar, i glavu neka joj zasiječe noktom, i zapali na oltaru iscijedivši joj krv niz oltar sa strane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I neka joj izvadi volju s nečistotom i baci kraj oltara prema istoku gdje je pepeo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I neka je zadre za krila, ali da ne raskine; tako neka je sveštenik zapali na oltaru na drvima koja su na ognju; to je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga