1 Otkrivenje Isusa Hrista, koje dade njemu Bog, da pokaže slugama svojima šta će skoro biti, i pokaza, poslavši po anđelu svojemu sluzi svojemu Jovanu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Koji svjedoči riječ Božiju i svjedočanstvo Isusa Hrista, i šta god vidje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Blago onome koji čita i onima koji slušaju riječi proroštva, i drže što je napisano u njemu; jer je vrijeme blizu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Od Jovana na sedam crkava koje su u Aziji: blagodat vam i mir od onoga koji jest, i koji bješe, i koji će doći; i od sedam duhova koji su pred prijestolom njegovijem;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I od Isusa Hrista, koji je svjedok vjerni, i prvenac iz mrtvijeh, i knez nad carevima zemaljskima, koji nas ljubi, i umi nas od grijeha našijeh krvlju svojom;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I učini nas careve i sveštenike Bogu i ocu svojemu; tome slava i država va vijek vijeka. Amin.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Eno, ide s oblacima, i ugledaće ga svako oko, i koji ga probodoše; i zaplakaće za njim sva koljena zemaljska. Da, zaista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, govori Gospod, koji jest, i koji bješe, i koji će doći, svedržitelj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Ja Jovan, koji sam i brat vaš i drug u nevolji, i u carstvu i trpljenju Isusa Hrista, bijah na ostrvu koje se zove Patam, za riječ Božiju i za svjedočanstvo Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Bijah u duhu u dan nedjeljni, i čuh za sobom glas veliki kao trube koje govoraše: ja sam alfa i omega, prvi i pošljednji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I: što vidiš napiši u knjigu, i pošlji crkvama koje su u Aziji: u Efes, i u Smirnu, i u Pergam, i u Tijatir, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodikiju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom; i obazrevši se vidjeh sedam svijećnjaka zlatnijeh,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I usred sedam svijećnjaka kao sina čovječijega, obučena u dugačku haljinu, i opasana po prsima pojasom zlatnijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A glava njegova i kosa bijaše bijela kao bijela vuna, kao snijeg; i oči njegove kao plamen ognjeni;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
15 I noge njegove kao mjed kad se rastopi u peći; i glas njegov kao huka voda mnogijeh;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I držaše u svojoj desnoj ruci sedam zvijezda, i iz usta njegovijeh izlažaše mač oštar s obje strane, i lice njegovo bijaše kao što sunce sija u sili svojoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I kad ga vidjeh, padoh k nogama njegovijem kao mrtav, i metnu desnicu svoju na me govoreći mi: ne boj se, ja sam prvi i pošljednji,
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
18 I živi; i bijah mrtav i evo sam živ va vijek vijeka, amin. I imam ključeve od pakla i od smrti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Napiši dakle šta si vidio, i šta je, i šta će biti potom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tajna sedam zvijezda koje si vidio na desnici mojoj, i sedam svijećnjaka zlatnijeh: sedam zvijezda jesu anđeli sedam crkava; i sedam svijećnjaka koje si vidio jesu sedam crkava.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga