1
1 Od Pavla, sužnja Isusa Hrista, i Timotija brata, Filimonu ljubaznome i pomagaču našemu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Apfiji, sestri ljubaznoj, i Arhipu, našemu drugaru u vojevanju, i domašnjoj tvojoj crkvi:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Blagodat vam i mir od Boga oca našega, i Gospoda Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zahvaljujem Bogu svojemu spominjući te svagda u molitvama svojima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Čuvši ljubav tvoju i vjeru koju imaš ka Gospodu Isusu i k svima svetima:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Da tvoja vjera, koju imamo zajedno, bude silna u poznanju svakoga dobra, koje imate u Hristu Isusu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer imam veliku radost i utjehu radi ljubavi tvoje, što srca svetijeh počinuše kroza te, brate!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Toga radi ako i imam veliku slobodu u Hristu da ti zapovijedam što je potrebno,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ali opet molim ljubavi radi, ja koji sam takovi kao starac Pavle, a sad sužanj Isusa Hrista;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Molimo te za svojega sina Onisima, kojega rodih u okovima svojima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Koji je tebi negda bio nepotreban, a sad je i tebi i meni vrlo potreban, kojega poslah tebi natrag;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A ti ga, to jest, moje srce primi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ja ga šćadijah da zadržim kod sebe, da mi mjesto tebe posluži u okovima jevanđelja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali bez tvoje volje ne htjedoh ništa činiti, da ne bi tvoje dobro bilo kao za nevolju, nego od dobre volje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer može biti da se za to rastade s tobom na neko vrijeme da ga dobiješ vječno,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ne više kao roba, nego više od roba, brata ljubaznoga, a osobito meni, akamoli tebi, i po tijelu i u Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ako dakle držiš mene za svojega drugara, primi njega kao mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ako li ti u čemu skrivi, ili je dužan, to na mene zapiši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ja Pavle napisah rukom svojom, ja ću platiti: da ti ne rečem da si i sam sebe meni dužan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Da brate! da imam korist od tebe u Gospodu, razveseli srce moje u Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Uzdajući se u tvoju poslušnost napisah ti znajući da ćeš još više učiniti nego što govorim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A uz to ugotovi mi i konak; jer se nadam da ću za vaše molitve biti darovan vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Pozdravlja te Epafras koji je sa mnom sužanj u Hristu Isusu, Marko, Aristarh, Dimas, Luka, pomagači moji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa duhom vašijem. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga