1 Još reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj u šatoru od sastanka prvi dan drugoga mjeseca druge godine po izlasku njihovu iz zemlje Misirske, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Izbrojte sav zbor sinova Izrailjevih po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh i po imenima njihovijem, sve muškinje, glavu po glavu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Od dvadeset godina i više, sve koji mogu ići na vojsku u Izrailju, izbrojte ih po četama njihovijem ti i Aron;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I s vama neka bude po jedan čovjek od svakoga plemena, koji je poglavar u domu otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ovo su imena ljudi koji će biti s vama: od plemena Ruvimova Elisur sin Sedijurov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Od Simeunova Salamilo sin Surisadejev;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Od Judina Nason sin Aminadavov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Od Isaharova Natanailo sin Sogarov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Od Zavulonova Elijav sin Helonov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Od sinova Josifovijeh: od plemena Jefremova Elisama sin Emijudov; od Manasijina Gamalilo sin Fadasurov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Od Venijaminova Avidan sin Gadeonijev;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Od Danova Ahijezer sin Amisadajev;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Od Asirova Fagailo sin Ehranov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Od Gadova Elisaf sin Raguilov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Od Neftalimova Ahirej sin Enanov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 To su koji se sazivahu na zbor, knezovi u plemenima otaca svojih, tisućnici Izrailjevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I uze Mojsije i Aron te ljude, koji biše imenovani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I sabraše sav zbor prvi dan drugoga mjeseca, i prepisaše ih po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh i po imenima njihovijem od dvadeset godina i više, glavu po glavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Kako bješe Gospod zapovjedio Mojsiju, tako ih izbroji u pustinji Sinajskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I bješe sinova prvenca Izrailjeva Ruvima, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbroji po imenima s glave na glavu sve muškinje od dvadeset godina i više, što mogaše ići na vojsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Bješe ih izbrojenijeh od plemena Ruvimova četrdeset i šest tisuća i pet stotina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Sinova Simeunovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbroji po imenima s glave na glavu sve muškinje od dvadeset godina i više, što mogaše ići na vojsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Bješe ih izbrojenijeh od plemena Simeunova pedeset i devet tisuća i tri stotine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Sinova Gadovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Bješe ih izbrojenijeh od plemena Gadova četrdeset i pet tisuća, šest stotina i pedeset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Sinova Judinijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Bješe ih izbrojenijeh od plemena Judina sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Sinova Isaharovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Bješe ih izbrojenijeh od plemena Isaharova pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Sinova Zavulonovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Bješe ih izbrojenijeh od plemena Zavulonova pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Od sinova Josifovijeh: sinova Jefremovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Bješe ih izbrojenijeh od plemena Jefremova četrdeset tisuća i pet stotina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Sinova Manasijinih, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Bješe ih izbrojenijeh od plemena Manasijina trideset i dvije tisuće i dvjesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Sinova Venijaminovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Bješe ih izbrojenijeh od plemena Venijaminova trideset i pet tisuća i četiri stotine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Sinova Danovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Bješe ih izbrojenijeh od plemena Danova šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Sinova Asirovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Bješe ih izbrojenijeh od plemena Asirova četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Sinova Neftalimovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Bješe ih izbrojenijeh od plemena Neftalimova pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Ovo su oni koje Mojsije i Aron izbrojiše s knezovima Izrailjskim, s dvanaest ljudi, koji bijahu po jedan za svaki dom otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I svega bješe sinova Izrailjevijeh izbrojenijeh po domovima otaca svojih od dvadeset godina i više, svijeh što mogahu ići na vojsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Bješe ih izbrojenijeh šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Ali Leviti po plemenu otaca svojih ne biše brojeni među njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Jer Gospod reče Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Plemena Levijeva nemoj brojati, niti broja njihova sastaviti sa sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Nego postavi Levite nad šatorom od svjedočanstva i nad svijem posuđem u njemu i nad svijem što pripada njemu; oni neka nose šator i sve posuđe njegovo, neka služe u njemu, i staju oko šatora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 I kad se šator krene, neka ga slože Leviti; i kad šator stane, onda neka ga razapnu Leviti. A ko bi drugi pristupio, da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 I sinovi Izrailjevi neka staju svaki u svom okolu i svaki kod svoje zastave po četama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 A Leviti neka staju oko šatora od svjedočanstva, da ne dođe gnjev na zbor sinova Izrailjevijeh; i neka Leviti rade što treba oko šatora od svjedočanstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 I učiniše sinovi Izrailjevi kako Gospod zapovjedi, sve tako učiniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga