1 U vrijeme Asvirovo, a taj Asvir carovaše od Indije do Etiopije u sto i dvadeset i sedam zemalja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 U to vrijeme, kad sjeđaše car Asvir na prijestolu carstva svojega u Susanu carskom gradu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Treće godine carovanja svojega učini gozbu svijem knezovima svojim i slugama svojim, te bijaše kod njega sila Persijska i Midska, vlastelji i upravitelji zemaljski;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I on pokazivaše bogatstvo i slavu carstva svojega i diku i krasotu veličine svoje mnogo dana, sto i osamdeset dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I poslije tih dana učini car svemu narodu što ga bijaše u Susanu carskom gradu od maloga do velikoga gozbu za sedam dana u trijemu u vrtu od carskoga dvora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zavjesi bijeli, zeleni i ljubičasti bijahu obješeni vrvcama bijelijem, lanenijem i skerletnijem o biočuzima srebrnijem na stupovima mramornijem; odri bijahu zlatni i srebrni po podu od zelenoga, bijeloga, žutoga i crvenoga mramora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A piće davahu u sudovima zlatnijem, i to u sudovima drugim i drugim, a vina carskoga bješe izobila, kako može biti u cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I pićem niko ne navaljivaše po naredbi, jer car bješe zapovjedio svijem pristavima doma svojega da čine kako ko hoće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I carica Astina učini gozbu ženama u carskom dvoru cara Asvira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Sedmi dan kad se car razveseli od vina reče Meumanu, Visati, Arvoni, Vikti, Avakti, Zetaru i Harkasu, sedmorici dvorana koji dvorahu pred carem Asvirom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Da dovedu caricu Astinu pred cara pod carskim vijencem, da pokaže narodima i knezovima ljepotu njezinu, jer bijaše lijepa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ali carica Astina ne htje doći na riječ carevu, koju joj poruči po dvoranima; zato se car vrlo razgnjevi i gnjev se njegov raspali u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I reče car mudarcima koji razumijevahu vremena (jer tako car iznošaše stvari pred sve koji razumijevahu zakon i pravdu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A najbliži do njega bijahu Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena i Memukan, sedam knezova Persijskih i Midskih, koji gledahu lice carevo i sjeđahu na prvijem mjestima u carstvu):
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Što treba po zakonu činiti s caricom Astinom što nije učinila što je zapovjedio car Asvir preko dvorana?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada reče Memukan pred carem i knezovima: nije samo caru skrivila carica Astina nego i svijem knezovima i svijem narodima po svijem zemljama cara Asvira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer će se djelo caričino razići među sve žene, pa će prezirati muževe svoje govoreći: car Asvir zapovjedi da dovedu preda nj caricu Astinu, a ona ne dođe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I od danas će kneginje Persijske i Midske koje čuju šta je učinila carica tako govoriti svijem knezovima carevijem; te će biti mnogo prkosa i svađe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ako je ugodno caru, da izide carska zapovijest od njega i da se upiše među zakone Persijske i Midske da je nepromjenito, da Astina ne izlazi više pred cara Asvira i da će car dati njezino carstvo drugoj boljoj od nje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I kad se zapovijest careva koju učini čuje po carstvu njegovu svemu kolikome, sve će žene poštovati svoje muževe od velikoga do maloga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I ovo bi po volji caru i knezovima, i učini car kako reče Memukan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I razasla knjige po svijem zemljama carskim, u svaku zemlju njezinijem pismom i svakomu narodu njegovijem jezikom, da bi svaki muž bio gospodar u svojoj kući; i bi proglašeno jezikom svakoga naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga