1
1 Utvara Avdijeva. Ovako veli Gospod Gospod za Edomsku: čusmo glas od Gospoda, i glasnik bi poslan k narodima: ustajte, da ustanemo na nju u boj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gle, učiniću te malijem među narodima, bićeš vrlo prezren.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ponos srca tvojega prevari te, tebe, koji živiš u rasjelinama kamenijem, u visokom stanu svom, i govoriš u srcu svom: ko će me oboriti na zemlju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Da podigneš visoko kao orao i među zvijezde da metneš gnijezdo svoje, odande ću te oboriti, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Kako si oplijenjen? da su došli k tebi kradljivci ili lupeži noću, ne bi li pokrali koliko im je dosta? da su došli k tebi berači vinogradski, ne bi li ostavili pabiraka?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Kako se pretraži Isav, kako se nađoše potaje njegove!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Do granice te odvedoše svi koji bijahu s tobom u vjeri, prevariše te i nadvladaše te koji bijahu u miru s tobom; koji jedu hljeb tvoj podmetnuše ti zamku, da se ne opazi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 U onaj dan, govori Gospod, neću li pogubiti mudre u zemlji Edomskoj i razumne u gori Isavovoj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I tvoji će se junaci uplašiti, Temane, da se istrijebe pokoljem svi iz gore Isavove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Za nasilje učinjeno bratu tvojemu Jakovu pokriće te stid i istrijebićeš se zasvagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Onaj dan, kad ti stajaše nasuprot; onaj dan, kad inostranci odvođahu u ropstvo vojsku njegovu, i tuđinci ulažahu na vrata njegova i bacahu ždrijeb za Jerusalim, bješe i ti kao koji od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ali ti ne trebaše gledati dana brata svojega, dana, kad se odvođaše u tuđu zemlju, niti se radovati sinovima Judinijem u dan kad propadahu, niti razvaljivati usta u dan nevolje njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ne trebaše ti ući na vrata naroda mojega u dan pogibli njihove, ne trebaše da i ti gledaš zlo njihovo u dan pogibli njihove ni da se mašaš dobra njihova u dan pogibli njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Niti trebaše da staneš na rasputicu da ubijaš bježan njihovu, niti da izdaješ onijeh koji ostaše u dan nevolje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer je dan Gospodnji blizu svijem narodima; kako si činio, tako će ti biti, plata će ti se vratiti na glavu tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer kao što ste vi pili na svetoj gori mojoj, tako će piti svi narodi vazda, piće, i ždrijeće, i biće kao da ih nije bilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A na gori će Sionu biti spasenje, i biće sveta, i dom će Jakovljev naslijediti našljedstvo svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I dom će Jakovljev biti oganj i dom Josifov plamen, a dom Isavov strnjika; i razgorjeće se na njih, i spaliće ih; i neće biti ostatka domu Isavovu, jer Gospod reče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I naslijediće jug, goru Isavovu, i ravnicu, Filisteje; i naslijediće polje Jefremovo i polje Samarijsko i Venijaminovo i Galad;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I zarobljena vojska sinova Izrailjevijeh naslijediće što je bilo Hananejsko do Sarepte; a roblje Jerusalimsko, što je u Sefaradu, naslijediće južne gradove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I izbavitelji će izaći na goru Sion da sude gori Isavovoj, i carstvo će biti Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga