1 A po smrti Isusovoj upitaše sinovi Izrailjevi Gospoda govoreći: ko će između nas ići prvi na Hananeje da se bije s njima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Gospod reče: Juda neka ide; eto dao sam mu zemlju u ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Juda reče Simeunu bratu svojemu: hajde sa mnom na moj dio da se bijemo s Hananejima; pak ću i ja ići s tobom na tvoj dio. I pođe Simeun s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I izide Juda; i dade im Gospod Hananeje i Ferezeje u ruke, i pobiše ih u Vezeku deset tisuća ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer nađoše Adoni-Vezeka u Vezeku, i udariše na nj, i pobiše Hananeje i Ferezeje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I pobježe Adoni-Vezek, a oni ga potjeraše i uhvativši ga otsjekoše mu palce u ruku i u nogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada reče Adoni-Vezek: sedamdeset careva otsječenijeh palaca u ruku i u nogu kupiše što bješe pod mojim stolom; kako sam činio, tako mi plati Bog. I odvedoše ga u Jerusalim, i ondje umrije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer sinovi Judini udariše na Jerusalim i uzeše ga, i isjekoše građane oštrijem mačem, a grad sažegoše ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Potom izidoše sinovi Judini da vojuju na Hananeje, koji življahu u gori i na jugu i u ravni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I Juda izide na Hananeje koji življahu u Hevronu, a Hevronu bijaše pređe ime Kirijat-Arva; i pobiše Sesaja i Ahimana i Talmaja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A odatle otidoše na Davirane, a Daviru prije bješe ime Kirijat-Sefer.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I reče Halev: ko savlada Kirijat-Sefer i uzme ga, daću mu Ahsu kćer svoju za ženu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I uze ga Gotonilo, sin Kenezov, mlađi brat Halevov; i dade mu Ahsu kćer svoju za ženu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I kad polažaše, nagovaraše ga da ište u oca njezina polje; pa skoči s magarca. A Halev joj reče: što ti je?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A ona mu reče: daj mi dar; kad si mi dao suhe zemlje, daj mi i izvora vodenijeh. I dade joj Halev izvore gornje i izvore donje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A i sinovi Keneja tasta Mojsijeva izidoše iz grada palmova sa sinovima Judinijem u pustinju Judinu, koja je na jugu od Arada. I došavši življahu s narodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Potom izide Juda sa Simeunom bratom svojim, i pobiše Hananeje koji življahu u Sefatu, i raskopaše ga, i prozva se grad Orma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I Gazu uze Juda s međama njezinijem, i Askalon s međama njegovijem, i Akaron s međama njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer Gospod bješe s Judom, te osvoji goru; ali ne izagna onijeh koji življahu u dolini, jer imahu gvozdena kola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I dadoše Halevu Hevron, kao što bješe zapovjedio Mojsije, a on izagna odande tri sina Enakova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A sinovi Venijaminovi ne izagnaše Jevuseja koji življahu u Jerusalimu; nego Jevuseji ostaše u Jerusalimu sa sinovima Venijaminovijem do ovoga dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Izidoše i sinovi Josifovi na Vetilj, i Gospod bijaše s njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I uhodiše Vetilj sinovi Josifovi, a ime gradu bješe prije Luz.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I uhode vidješe čovjeka koji iđaše iz grada i rekoše mu: hajde pokaži nam kuda ćemo ući u grad, pa ćemo ti učiniti milost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A on im pokaza kuda će ući u grad; i isjekoše u gradu sve oštrijem mačem, a onoga čovjeka pustiše sa svom porodicom njegovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I otide onaj čovjek u zemlju Hetejsku, i ondje sazida grad, i prozva ga Luz; to mu je ime do danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A Manasija ne izagna stanovnika iz Vet-Sana i sela njegovijeh, ni iz Tanaha i sela njegovijeh, ni stanovnika iz Dora i sela njegovijeh, ni stanovnika iz Ivleama i sela njegovijeh, ni stanovnika iz Megida i sela njegovijeh; i Hananeji stadoše živjeti u toj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A kad ojača Izrailj, udari na Hananeje danak, ali ih ne izagna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ni Jefrem ne izagna Hananeja koji življahu u Gezeru; nego ostaše Hananeji s njim u Gezeru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Zavulon ne izagna stanovnika iz Kitrona, ni stanovnika iz Nalola; nego ostaše Hananeji s njim, i plaćahu danak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Asir ne izagna stanovnika iz Akona, ni stanovnika iz Sidona ni iz Alava, ni iz Ahaziva, ni iz Helve, ni iz Afika, ni iz Reova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Nego Asir življaše među Hananejima, stanovnicima one zemlje, jer ih ne izagna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Neftalim ne izagna stanovnika iz Vet-Semesa, ni stanovnika iz Vet-Anata; nego življaše među Hananejima stanovnicima one zemlje; i stanovnici u Vet-Semesu i u Vet-Anatu plaćahu im danak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A Amoreji pritješnjavahu sinove Danove u gori, i ne dadijahu im slaziti u dolinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I Amoreji stadoše živjeti u gori Eresu, u Ajalonu i u Salvimu; a kad osili ruka doma Josifova, plaćaše danak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A međa Amorejima bješe od gore Akravimske, od stijene pa na više.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga