1 A po smrti Mojsija sluge Gospodnjega reče Gospod Isusu sinu Navinu, sluzi Mojsijevu, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Mojsije sluga moj umrije; zato sada ustani, prijeđi preko toga Jordana ti i sav taj narod u zemlju koju ja dajem sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Svako mjesto na koje stupite stopama svojim dao sam vam, kao što rekoh Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Od pustinje i od ovoga Livana do rijeke velike, rijeke Efrata, sva zemlja Hetejska do velikoga mora na zapadu, biće međa vaša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Niko se neće održati pred tobom svega vijeka tvojega; s tobom ću biti kao što sam bio s Mojsijem, neću otstupiti od tebe niti ću te ostaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Budi slobodan i hrabar, jer ćeš ti predati tome narodu u našljedstvo zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovijem da ću im je dati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Samo budi slobodan i hrabar da držiš i tvoriš sve po zakonu koji ti je zapovjedio Mojsije sluga moj, ne otstupaj od njega ni nadesno ni nalijevo, da bi napredovao kuda god pođeš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovoga zakona, nego razmišljaj o njemu dan i noć, da držiš i tvoriš sve kako je u njemu napisano; jer ćeš tada biti srećan na putovima svojim i tada ćeš napredovati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nijesam li ti zapovjedio: budi slobodan i hrabar? ne boj se i ne plaši se; jer je s tobom Gospod Bog tvoj kuda god ideš.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Tada zapovjedi Isus upraviteljima narodnijem govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Prođite kroz oko i zapovjedite narodu govoreći: spremite sebi brašnjenice; jer ćete do tri dana prijeći preko Jordana da uđete i uzmete zemlju koju vam Gospod Bog vaš daje u našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A plemenu Ruvimovu i Gadovu i polovini plemena Manasijina reče Isus govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Opomenite se šta vam je zapovjedio Mojsije sluga Gospodnji rekav: Gospod Bog vaš smiri vas i dade vam ovu zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Žene vaše, djeca vaša i stoka vaša neka ostanu u zemlji koju vam dade Mojsije s ovu stranu Jordana; vi pak prijeđite pod oružjem pred braćom svojom, koji ste god za vojsku, i pomozite im,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Dokle ne smiri Gospod i braću vašu kao vas, i naslijede i oni zemlju koju im daje Gospod Bog vaš; pa se onda vratite na našljedstvo svoje, koje vam je dao Mojsije sluga Gospodnji s ovu stranu Jordana k istoku, i držite ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A oni odgovoriše Isusu govoreći: što si nam god zapovjedio činićemo, i kuda nas god pošlješ ići ćemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Slušaćemo te kako smo slušali Mojsija; samo neka Gospod Bog tvoj bude s tobom kao što je bio s Mojsijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ko bi se protivio tvojoj zapovijesti i ne bi slušao riječi tvojih u svemu što mu zapovjediš, neka se pogubi; samo budi slobodan i hrabar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga