1 Premudrost će proslaviti samu sebe i posred naroda svoga biće hvaljena.

2 Na saboru Višnjega otvoriće usta svoja i naspram sile Njegove biće hvaljena:

3 Ja iz usta Višnjega iziđoh i kao magla pokrih zemlju;

4 Ja se na visinama nastanih, i presto moj je u stubu oblačnom;

5 Krug nebesni jedina obiđoh, i dubine bezdana pohodih.

6 Talasima morskim i svom zemljom, i svakim narodom i plemenom zavladala sam.

7 Sa svima ovima pokoj sam tražila i u čijem nasleđu bih obitavala.

8 Tada mi je zapovijedio Tvorac svih (stvorenja), i Onaj koji me je stvorio, dovede u pokoj šator moj i reče: U Jakovu se nastani i u Izrailju nađi sebi naslijeđe.

9 Prije vijeka od iskoni stvori me, i dovijeka neću nestati.

10 U Šatoru svetom (skiniji) pred Njim služih, i tako se u Sionu utvrdih;

11 U gradu voljenom na sličan način me uspokoji, i u Jerusalimu je vlast moja.

12 I ukrijepih se u narodu proslavljenom, u udjelu Gospodnjem, nasleđu Njegovom.

13 Kao kedar se uzvisih na Livanu i kao kiparis na gorama ermonskim;

14 Kao finiksovo drvo uzvisih se u Engadama i kao ružin zasad u Jerihonu, kao maslina blagolika u polju, i uzvisih se kao drvo javorovo.

15 Kao kasija i kao balsam mirisima zamirisah i kao smirna vrsna rasprostrijeh miomir, kao sladosno cvijeće i mirišljavo drvo i melem i livanov dom u Šatoru (skiniji).

16 Ja kao terebintovo drvo raširih grane svoje, i grane moje su grane slave i blagodati.

17 Ja kao vinova loza prolistah blagodat, a cvijeće moje - plod slave i bogatstva.

18 [Ja majka ljubavi dobre, i straha i znanja i suštastvene nade, dajem svoj djeci svojoj besmrtnost, od Njega pozvanima.]

19 Priđite meni, vi koji me želite, i od plodova mojih nasititi se;

20 Jer sjećanje na mene slađe je od meda, i nasleđe moje je iznad pčelinjeg saća.

21 Oni koji mene jedu, opet će ogladnjeti, i koji mene piju, opet će ožednjeti.

22 Koji mene sluša, neće se posramiti i koji u meni djelaju, neće sagriješiti.

23 Sve je ovo knjiga Zavjeta Boga Višnjega, Zakon koji nam je zapovijedio Mojsije, nasleđe sabranja Izrailjevih:

24 [Ne odvajajte se od sile Gospodnje, prilijepite se uz Njega da bi vas ukrijepio, Gospod Svedržitelj Bog je jedini i nema više (niko) osim Njega Spasitelja.]

25 On nasićuje kao Fison premudrošću i kao Tigar u dane mladina,

26 On kao Eufrat ispunjuje razum i kao Jordan u dane žetve.

27 On isijava kao svjetlost nauku, i kao Gion u dane berbe grožđa.

28 Prvi (čovjek) nije uspio da je pozna (premudrost), tako ni poslednji da je istraži.

29 Jer od mora je punija misao njena i savjet njen (namjera) od bezdana velikoga.

30 I ja kao jaz iz rijeke i kao vodovod izidohu Raj;

31 Rekoh: Natopiću moj vrt i napojiću moju zelen baštu; i gle, pretvori mi se jaz u rijeku, i rijeka moja postade more.

32 Još ću nauku kao jutro obasjati, i projaviću sve to nadaleko;

33 Još ću učenje kao proroštvo izliti i ostaviću ga u pokoljenja vječna.

34 Vidite da se ne potrudih samo za sebe, nego za sva pokoljenja koja nju traže.

Analiza
Pretraga