1 Premudrost će proslaviti samu sebe i posred naroda svoga biće hvaljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Na saboru Višnjega otvoriće usta svoja i naspram sile Njegove biće hvaljena:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ja iz usta Višnjega iziđoh i kao magla pokrih zemlju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ja se na visinama nastanih, i presto moj je u stubu oblačnom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Krug nebesni jedina obiđoh, i dubine bezdana pohodih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Talasima morskim i svom zemljom, i svakim narodom i plemenom zavladala sam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sa svima ovima pokoj sam tražila i u čijem nasleđu bih obitavala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada mi je zapovijedio Tvorac svih (stvorenja), i Onaj koji me je stvorio, dovede u pokoj šator moj i reče: U Jakovu se nastani i u Izrailju nađi sebi naslijeđe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Prije vijeka od iskoni stvori me, i dovijeka neću nestati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 U Šatoru svetom (skiniji) pred Njim služih, i tako se u Sionu utvrdih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 U gradu voljenom na sličan način me uspokoji, i u Jerusalimu je vlast moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I ukrijepih se u narodu proslavljenom, u udjelu Gospodnjem, nasleđu Njegovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Kao kedar se uzvisih na Livanu i kao kiparis na gorama ermonskim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kao finiksovo drvo uzvisih se u Engadama i kao ružin zasad u Jerihonu, kao maslina blagolika u polju, i uzvisih se kao drvo javorovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Kao kasija i kao balsam mirisima zamirisah i kao smirna vrsna rasprostrijeh miomir, kao sladosno cvijeće i mirišljavo drvo i melem i livanov dom u Šatoru (skiniji).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ja kao terebintovo drvo raširih grane svoje, i grane moje su grane slave i blagodati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ja kao vinova loza prolistah blagodat, a cvijeće moje - plod slave i bogatstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 [Ja majka ljubavi dobre, i straha i znanja i suštastvene nade, dajem svoj djeci svojoj besmrtnost, od Njega pozvanima.]
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Priđite meni, vi koji me želite, i od plodova mojih nasititi se;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer sjećanje na mene slađe je od meda, i nasleđe moje je iznad pčelinjeg saća.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Oni koji mene jedu, opet će ogladnjeti, i koji mene piju, opet će ožednjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Koji mene sluša, neće se posramiti i koji u meni djelaju, neće sagriješiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Sve je ovo knjiga Zavjeta Boga Višnjega, Zakon koji nam je zapovijedio Mojsije, nasleđe sabranja Izrailjevih:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 [Ne odvajajte se od sile Gospodnje, prilijepite se uz Njega da bi vas ukrijepio, Gospod Svedržitelj Bog je jedini i nema više (niko) osim Njega Spasitelja.]
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 On nasićuje kao Fison premudrošću i kao Tigar u dane mladina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 On kao Eufrat ispunjuje razum i kao Jordan u dane žetve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 On isijava kao svjetlost nauku, i kao Gion u dane berbe grožđa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Prvi (čovjek) nije uspio da je pozna (premudrost), tako ni poslednji da je istraži.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer od mora je punija misao njena i savjet njen (namjera) od bezdana velikoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I ja kao jaz iz rijeke i kao vodovod izidohu Raj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Rekoh: Natopiću moj vrt i napojiću moju zelen baštu; i gle, pretvori mi se jaz u rijeku, i rijeka moja postade more.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Još ću nauku kao jutro obasjati, i projaviću sve to nadaleko;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Još ću učenje kao proroštvo izliti i ostaviću ga u pokoljenja vječna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Vidite da se ne potrudih samo za sebe, nego za sva pokoljenja koja nju traže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga