1 A car David ostarje i bi vremenit, i koliko ga pokrivahu haljinama ne mogaše se zagrijati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Tada mu rekoše sluge njegove: neka potraže caru gospodaru našemu mladu djevojku, pa ona neka stoji pred carem i dvori ga, i na krilu neka mu spava, da se zagrijeva car gospodar naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I potražiše lijepu djevojku po svijem krajevima Izrailjskim, i nađoše Avisagu Sunamku, te je dovedoše caru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A ta djevojka bijaše vrlo lijepa, i dvoraše cara i služaše mu: ali je car ne pozna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Adonija sin Agitin podiže se govoreći: ja ću biti car. I nabavi sebi kola i konjika, i pedeset ljudi koji trčahu pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I otac ga nigda ne nakara, niti mu reče: zašto radiš tako? A on bješe vrlo lijep, i mati ga rodi iza Avesaloma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I dogovaraše se s Joavom sinom Serujinim i s Avijatarom sveštenikom, koji pomagahu Adoniji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali Sadok sveštenik i Venaja sin Jodajev i Natan prorok i Semej i Rej i junaci Davidovi ne pristaše za Adonijom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada nakla Adonija ovaca i volova i ugojene stoke kod kamena Zoeleta, koji je kod izvora Rogila, i pozva svu braću svoju, sinove careve, i sve ljude od Jude, sluge careve;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ali ne pozva Natana proroka, ni Venaje, ni ostalijeh junaka, ni Solomuna brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tada reče Natan Vitsaveji materi Solomunovoj govoreći: jesi li čula da se zacario Adonija sin Agitin? a gospodar naš David ne zna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Nego sada hajde, ja ću te svjetovati kako ćeš izbaviti dušu svoju i dušu sina svojega Solomuna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Hajde, otidi k caru Davidu i reci mu: nijesi li se ti, gospodaru moj care, zakleo sluškinji svojoj govoreći: Solomun sin tvoj biće car poslije mene, i on će sjedjeti na prijestolu mojem? Zašto se dakle zacari Adonija?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I gle, dok ti još budeš ondje govoreći s carem, ja ću doći za tobom, i dopuniću tvoje riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I tako uđe Vitsaveja k caru u klijet. A car bijaše vrlo star; i Avisaga Sunamka dvoraše ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I savivši se Vitsaveja pokloni se caru; a car joj reče: šta ćeš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A ona mu reče: gospodaru moj, ti si se zakleo Gospodom Bogom svojim sluškinji svojoj: Solomun sin tvoj biće car poslije mene, i on će sjedjeti na prijestolu mojem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A sada evo Adonija se zacari, a ti, gospodaru moj care, i ne znaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Naklao je volova i ugojene stoke i ovaca mnogo, i pozvao sve sinove careve, i Avijatara sveštenika i Joava vojvodu; a Solomuna sluge tvojega nije pozvao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Sada, care gospodaru moj, oči su svega Izrailja uprte u tebe, da im kažeš ko će sjesti na prijesto tvoj, gospodaru moj care, poslije tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Inače kad gospodar moj car počine kod otaca svojih, bićemo ja i sin moj Solomun krivi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I gle, dok ona još govoraše caru, dođe prorok Natan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I javiše caru govoreći: evo Natana proroka. I on stupivši pred cara pokloni se caru licem do zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I reče Natan: care, gospodaru moj, jesi li ti kazao: Adonija će biti car poslije mene, i on će sjedjeti na prijestolu mojem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer otide danas i nakla volova i ugojene stoke i ovaca mnogo, i pozva sve sinove careve i vojvode i Avijatara sveštenika; i eno jedu i piju s njim i govore: da živi car Adonija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Mene pak, sluge tvojega, ne pozva, ni Sadoka sveštenika, ni Venaje sina Jodajeva, ni Solomuna sluge tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Je li to car gospodar moj naredio? ne kazav sluzi svojemu ko će sjesti na prijesto gospodara mojega cara poslije njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A car David odgovori i reče: zovite mi Vitsaveju. I ona dođe pred cara, i stade pred carem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Tada se zakle car govoreći: tako da je živ Gospod, koji je izbavio dušu moju od svake nevolje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Kako sam ti se zakleo Gospodom Bogom Izrailjevim rekavši: Solomun sin tvoj biće car poslije mene, i on će sjedjeti na prijestolu mojem mjesto mene, tako ću učiniti danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tada Vitsaveja savi se licem do zemlje i pokloni se caru, pa reče: da živi gospodar moj car David dovijeka!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Potom reče car David: zovite mi Sadoka sveštenika i Natana proroka i Venaju sina Jodajeva. I oni dođoše pred cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A car im reče: uzmite sa sobom sluge gospodara svojega, i posadite Solomuna sina mojega na moju mazgu i odvedite ga do Giona;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I neka ga ondje Sadok sveštenik i Natan prorok pomažu za cara nad Izrailjem, i zatrubite u trubu i recite: da živi car Solomun!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Potom se vratite za njim, i on neka dođe i sjede na prijesto moj i caruje mjesto mene; jer sam njega odredio da bude vođ Izrailju i Judi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A Venaja sin Jodajev odgovori caru i reče: amin! neka tako reče Gospod Bog gospodara mojega cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Kako je Gospod bio s gospodarem mojim carem tako neka bude i sa Solomunom, i neka podigne prijesto njegov još više nego prijesto gospodara mojega cara Davida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I tako otide Sadok sveštenik i Natan prorok i Venaja sin Jodajev i Hereteji i Feleteji, i posadiše Solomuna na mazgu cara Davida i odvedoše ga do Giona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I Sadok sveštenik uze rog s uljem iz šatora, i pomaza Solomuna. Potom zatrubiše u trubu i sav narod reče: da živi car Solomun!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I sav narod pođe za njim, i narod sviraše u svirale i veseljaše se veoma da se zemlja razlijegaše od vike njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I začu Adonija i sve zvanice koje bijahu s njim, pošto jedoše; začu i Joav glas trubni, pa reče: kaka je to vika i vreva u gradu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I dokle on još govoraše, gle, dođe Jonatan sin Avijatara sveštenika; i Adonija mu reče: hodi, jer si junak i nosiš dobre glase.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 A Jonatan odgovori i reče Adoniji: ta, gospodar naš car David postavi Solomuna carem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Jer car posla s njim Sadoka sveštenika i Natana proroka i Venaju sina Jodajeva, i Hereteje i Feleteje, i posadiše ga na carevu mazgu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I pomazaše ga Sadok sveštenik i Natan prorok kod Giona za cara, i otidoše odande veseleći se tako da je grad uzavreo; to je vika koju čuste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I Solomun je već sjeo na carski prijesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I došle su sluge careve, i blagosloviše gospodara našega cara Davida govoreći: da Bog proslavi ime Solomunovo još većma nego tvoje, i prijesto njegov da podigne još više nego tvoj. I pokloni se car na postelji svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Još ovako reče car: da je blagosloven Gospod Bog Izrailjev, koji dade danas ko će sjedjeti na prijestolu mojemu, da vide moje oči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Tada se prepadoše, i ustaše sve zvanice Adonijine, i otidoše svak svojim putem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 A Adonija bojeći se Solomuna usta i otide, i uhvati se za rogove oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 I javiše Solomunu govoreći: eno, Adonija se uplašio od cara Solomuna, i eno ga, uhvatio se za rogove oltaru, i veli: neka mi se zakune car Solomun da neće ubiti sluge svojega mačem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 A Solomun reče: ako bude pošten čovjek, ni dlaka s glave njegove neće pasti na zemlju; ali ako se nađe zlo na njemu, poginuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 I tako posla car Solomun, te ga dovedoše od oltara; i kad dođe, pokloni se caru Solomunu; a Solomun mu reče: idi kući svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga