1 Prazne nade i lažne u nerazborita su čovjeka, a snovi daju krila nerazumnima.

2 Kao onaj koji se hvata za sjenku i goni vjetar, takav je i onaj ko se uzda u snove.

3 Ovo njegovo viđenje snova isto je što i slika lica naspram samog lica.

4 Od nečistog šta može očistiti? I od lažljivog šta može biti istinito?

5 Gatanja i bajanja i snovi isprazne su stvari, i kao kod one koja se porađa - mašta srca.

6 Ako ne budu poslani od Višnjega u posjetu, ne prepuštaj im srce svoje;

7 Jer mnoge su snovi prevarili i propali su oni koji su se uzdali u njih.

8 Bez laži biće ispunjen Zakon, i premudrost ustima vjernim je savršenstvo.

9 Čovjek koji putuje, znade mnogo, i veoma iskusni ispričaće znanje;

10 Ko je bez iskustva, malo znade, a koji putuje, umnožiće vještinu.

11 Mnogo šta sam vidio na obilascima svojim, i znanje je moje više od riječi mojih.

12 Često sam bio u smrtnoj opasnosti i bio sam spasen blagodareći ovome.

13 Duhu onih koji se boje Gospod će dati život; jer nadanje je njihovo u Spasitelju njihovom.

14 Ko se boji Gospoda, ni pred čim neće strepjeti i neće se preplašiti, jer On je nada njegova.

15 Onoga koji se boji Gospoda blažena je duša; čime će se održati, i ko je njemu utvrđenje?

16 Oči su Gospodnje na onima koji ga ljube, zaštita moći i tvrđa snage, pokrov od žege i pokrov u podne, čuvar od spoticanja i pomoć od pada.

17 On uzvisuje dušu i prosvećuje oči, iscjeljenje daje, život i blagoslov.

18 Ko prinosi žrtvu od nepravde, prinos mu je poročan, i nisu po Božjoj volji darovi bezakonih.

19 Ne prima Višnji prinose nečastivih, niti će mnoštvom žrtava očistiti grijehe.

20 Kakav je onaj koji žrtvuje sina pred ocem svojim, (takav je i onaj) koji prinosi žrtvu od imovine bijednih.

21 Hljeb nevoljnih život je za siromašne, ko ih njega lišava čovjek je krvopijac.

22 Ubija bližnjeg onaj ko mu oduzima što je za život, i krv proliva onaj ko lišava najamnika plate.

23 Jedan gradi, a drugi ruši; kakva im je korist od takvog truda?

24 Jedan se moli, a drugi proklinje, čiji glas će uslišiti gospodar?

25 Ko se umiva od (dodira) mrtvaca i opet ga se dotiče, kakva mu je korist od umivanja?

26 Takav je čovjek koji posti za grijehe svoje i opet ide da isto čini! Molitvu njegovu ko će uslišiti? I kakva mu je korist od smirenja njegovog?

Analiza
Pretraga