1 Priče Solomuna sina Davidova, cara Izrailjeva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Da se poznaje mudrost i nastava, da se razumiju riječi razumne,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Da se prima nastava u razumu, u pravdi, u sudu i u svemu što je pravo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Da se daje ludima razboritost, mladićima znanje i pomnjivost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Mudar će slušati i više će znati, i razuman će steći mudrost,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Da razumije priče i značenje, riječi mudrijeh ljudi i zagonetke njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Početak je mudrosti strah Gospodnji; ludi preziru mudrost i nastavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Slušaj, sine, nastavu oca svojega, i ne ostavljaj nauke matere svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer će biti vijenac od milina oko glave tvoje, i grivna na grlu tvom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Sine moj, ako bi te mamili grješnici, ne pristaj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ako bi rekli: hodi s nama da vrebamo krv, da zasjedamo pravome ni za što;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Proždrijećemo ih kao grob žive, i svekolike kao one koji slaze u jamu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Svakojakoga blaga dobićemo, napunićemo kuće svoje plijena;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Bacaćeš ždrijeb svoj s nama; jedan će nam tobolac biti svjema;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sine moj, ne idi na put s njima, čuvaj nogu svoju od staze njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer nogama svojim trče na zlo i hite da proljevaju krv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer se uzalud razapinje mreža na oči svakoj ptici;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A oni vrebaju svoju krv i zasjedaju svojoj duši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Taki su putovi svijeh lakomijeh na dobitak, koji uzima dušu svojim gospodarima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Premudrost viče na polju, na ulicama pušta glas svoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 U najvećoj vrevi viče, na vratima, u gradu govori svoje besjede:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ludi, dokle ćete ljubiti ludost? i potsmjevačima dokle će biti mio potsmijeh? i bezumni dokle će mrziti na znanje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Obratite se na karanje moje; evo, izasuću vam duh svoj, kazaću vam riječi svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Što zvah, ali ne htjeste, pružah ruku svoju, ali niko ne mari,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Nego odbaciste svaki savjet moj, i karanja mojega ne htjeste primiti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Zato ću se i ja smijati vašoj nevolji, rugaću se kad dođe čega se bojite;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Kad kao pustoš dođe čega se bojite, i pogibao vaša kao oluja kad dođe, kad navali na vas nevolja i muka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tada će me zvati, ali se neću odazvati; rano će tražiti, ali me neće naći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer mrziše na znanje, i straha Gospodnjega ne izabraše;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ne pristaše na moj svjet, i preziraše sva karanja moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Zato će jesti plod od putova svojih, i nasitiće se savjeta svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Jer će lude ubiti mir njihov, i bezumne će pogubiti sreća njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ali ko me sluša, boraviće bezbrižno, i biće na miru ne bojeći se zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga