1 Od Pavla i Timotija, slugu Isusa Hrista, svima svetima u Hristu Isusu koji su u Filibi, s vladikama i đakonima:
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
2 Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Zahvaljujem Bogu svojemu kad se god opomenem vas,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Svagda u svakoj molitvi svojoj za sve vas s radošću moleći se,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Što vi postadoste zajedničari u jevanđelju, od prvoga dana i do danas;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Uzdajući se u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo u vama dovršiti ga tja do dana Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kao što je pravo da ja ovo mislim za sve vas, jer vas imam u srcu u okovima svojima i u odgovoru i potvrđivanju jevanđelja, kao sve zajedničare sa mnom u blagodati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Jer Bog mi je svjedok da vas ljubim ljubavlju Isusa Hrista,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I zato se molim Bogu da ljubav vaša još više i više izobiluje u razumu i svakoj volji,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Da kušate šta je bolje, da budete čisti i bez spoticanja na dan Hristov,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Napunjeni plodova pravde kroz Isusa Hrista, na slavu i hvalu Božiju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Hoću pak da znate, braćo, da ovo što se radi sa mnom iziđe za napredak jevanđelja,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Tako da se razglasi u svoj sudnici i kod sviju ostalijeh da su moji okovi za Hrista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I mnoga braća u Gospodu oslobodivši se okovima mojima većma smiju govoriti riječ Božiju bez straha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Istina, jedni iz zavisti i svađe, a jedni od dobre volje Hrista propovijedaju.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
16 Tako ovi uz prkos Hrista objavljuju nečisto, misleći da će nanijeti žalost mojijem okovima;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 A ovi iz ljubavi, znajući da za obranu jevanđelja ležim u tamnici.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Šta dakle? Bilo kako mu drago, dvoličenjem ili istinom, Hristos se propovijeda; i zato se radujem, a i radovaću se;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Jer znam da će mi se ovo zbiti na spasenije vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Kao što čekam i nadam se da se ni u čemu neću postidjeti, nego da će se i sad kao svagda sa svakom slobodom Hristos veličati u tijelu mojemu, bilo životom ili smrću.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Jer je meni život Hristos a smrt dobitak.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 A kad mi življenje u tijelu plod donosi, to ne znam šta ću izabrati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A oboje mi je milo, imajući želju otići i s Hristom biti, koje bi mnogo bolje bilo;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Ali ostati u tijelu potrebnije je vas radi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 I ovo znam jamačno da ću biti i ostati kod sviju vas na vaš napredak i radost vjere,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Da hvala vaša mnome izobiluje u Hristu Isusu kad vam opet dođem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Samo živite kao što se pristoji jevanđelju Hristovu, da vas vidim kad dođem ili ako vam ne dođem da čujem za vas da stojite u jednome duhu i jednodušno borite se za vjeru jevanđelja,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 I ni u čem da se ne plašite od protivnika; koje je njima znak pogibli a vama spasenija, i to od Boga;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Jer se vama darova Hrista radi ne samo da ga vjerujete nego i da stradate za nj,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Imajući onu istu borbu kakovu u meni vidjeste i sad čujete za mene.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga