1 Od Pavla i Timotija, slugu Isusa Hrista, svima svetima u Hristu Isusu koji su u Filibi, s vladikama i đakonima:
Kopirano
+
2 Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
Kopirano
+
3 Zahvaljujem Bogu svojemu kad se god opomenem vas,
Kopirano
+
4 Svagda u svakoj molitvi svojoj za sve vas s radošću moleći se,
Kopirano
+
5 Što vi postadoste zajedničari u jevanđelju, od prvoga dana i do danas;
Kopirano
+
6 Uzdajući se u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo u vama dovršiti ga tja do dana Isusa Hrista.
Kopirano
+
7 Kao što je pravo da ja ovo mislim za sve vas, jer vas imam u srcu u okovima svojima i u odgovoru i potvrđivanju jevanđelja, kao sve zajedničare sa mnom u blagodati.
Kopirano
+
8 Jer Bog mi je svjedok da vas ljubim ljubavlju Isusa Hrista,
Kopirano
+
9 I zato se molim Bogu da ljubav vaša još više i više izobiluje u razumu i svakoj volji,
Kopirano
+
10 Da kušate šta je bolje, da budete čisti i bez spoticanja na dan Hristov,
Kopirano
+
11 Napunjeni plodova pravde kroz Isusa Hrista, na slavu i hvalu Božiju.
Kopirano
+
12 Hoću pak da znate, braćo, da ovo što se radi sa mnom iziđe za napredak jevanđelja,
Kopirano
+
13 Tako da se razglasi u svoj sudnici i kod sviju ostalijeh da su moji okovi za Hrista.
Kopirano
+
14 I mnoga braća u Gospodu oslobodivši se okovima mojima većma smiju govoriti riječ Božiju bez straha.
Kopirano
+
15 Istina, jedni iz zavisti i svađe, a jedni od dobre volje Hrista propovijedaju.
Kopirano
+
16 Tako ovi uz prkos Hrista objavljuju nečisto, misleći da će nanijeti žalost mojijem okovima;
Kopirano
+
17 A ovi iz ljubavi, znajući da za obranu jevanđelja ležim u tamnici.
Kopirano
+
18 Šta dakle? Bilo kako mu drago, dvoličenjem ili istinom, Hristos se propovijeda; i zato se radujem, a i radovaću se;
Kopirano
+
19 Jer znam da će mi se ovo zbiti na spasenije vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Hrista.
Kopirano
+
20 Kao što čekam i nadam se da se ni u čemu neću postidjeti, nego da će se i sad kao svagda sa svakom slobodom Hristos veličati u tijelu mojemu, bilo životom ili smrću.
Kopirano
+
21 Jer je meni život Hristos a smrt dobitak.
Kopirano
+
22 A kad mi življenje u tijelu plod donosi, to ne znam šta ću izabrati.
Kopirano
+
23 A oboje mi je milo, imajući želju otići i s Hristom biti, koje bi mnogo bolje bilo;
Kopirano
+
24 Ali ostati u tijelu potrebnije je vas radi.
Kopirano
+
25 I ovo znam jamačno da ću biti i ostati kod sviju vas na vaš napredak i radost vjere,
Kopirano
+
26 Da hvala vaša mnome izobiluje u Hristu Isusu kad vam opet dođem.
Kopirano
+
27 Samo živite kao što se pristoji jevanđelju Hristovu, da vas vidim kad dođem ili ako vam ne dođem da čujem za vas da stojite u jednome duhu i jednodušno borite se za vjeru jevanđelja,
Kopirano
+
28 I ni u čem da se ne plašite od protivnika; koje je njima znak pogibli a vama spasenija, i to od Boga;
Kopirano
+
29 Jer se vama darova Hrista radi ne samo da ga vjerujete nego i da stradate za nj,
Kopirano
+
30 Imajući onu istu borbu kakovu u meni vidjeste i sad čujete za mene.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga