1 Blažen čovjek koji se ne oklizne ustima svojim, i koji se ne poništi u tugi zbog grijeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Blažen koga ne prekorijeva duša njegova, i koji nije otpao od nade svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Za čovjeka malodušnog nije bogatstvo, i čovjeku zavidljivu čemu će imanje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ko sabira na štetu samog sebe, drugima sabira, i u dobrima njegovim uživaće drugi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ko je rđav za sebe, kome će biti dobar, i neće se radovati imovini svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ko sebi zavidi, od takvog nema gorega, i to je uzvraćanje za zlobu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako i čini dobro, u zaboravu ga čini, a na kraju će projaviti zlobu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zao je onaj koji ima urokljive oči, koji okreće lice i prezire duše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Oko halapljivo neće se zasititi dijelom, i nepravda zlobna isušuje dušu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Oko zlobno zavidi na hljebu i oskudno je na trpezi svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Čedo, koliko si u mogućnosti, dobro čini sebi, i prinose Gospodu dostojno prinosi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Sjeti se da smrt neće odocniti, i da ti zavjet ada nije pokazan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Prije nego što umreš dobro čini prijatelju, i po moći svojoj ispruži ruku i podaj mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ne liši sebe dobroga dana, i udio želje dobre nek te ne mimoiđe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zar ćeš drugome prepustiti bolove svoje i trudove svoje bacanju kocke?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Daji i uzimaj, i utješavaj dušu svoju, jer u adu nećeš naći uživanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Svako tijelo kao haljina ovetšava; a zavjet je od iskoni: Smrću ćeš umrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Kao list jedar na drvetu gustom, jedno lišće opada a drugo niče, tako i rod od tijela i krvi, jedan umire, drugi se rađa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Svako djelo gnjijući nestaje, i onaj koji ga djela, s njim će otići.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Blažen je čovjek koji u premudrosti okonča život i koji razumom svojim rasuđuje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Koji razmišlja o putevima njenim u srcu svome, i u njene skrivene tajne se umom zadubljuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Izidi za njom kao tragatelj, i na putevima njenim postavi joj zasjedu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Koji se naginje kroz okca njena, taj će i na vrata njena gledati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Koji obitava blizu doma njenog, taj će udariti i stub u zidove njene,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Postaviće šator svoj nadohvat ruke njene, i nastaniće se u obitavalištu dobara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Staviće djecu svoju pod pokrov njen i pod granama njenim će zanoćiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Zakloniće se pod njom od žege i u slavi njenoj obitavaće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga