1 Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista, svetima koji su u Efesu, i vjernima u Hristu Isusu:
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
2 Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakijem blagoslovom duhovnijem na nebesima kroz Hrista;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Kao što nas izabra kroz njega prije postanja svijeta, da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Odredivši nas naprijed kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Na pohvalu slavne blagodati svoje kojom nas oblagodati u ljubaznome,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, i oproštenje grijeha, po bogatstvu blagodati njegove,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Koju je preumnožio u nama u svakoj premudrosti i razumu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Pokazavši nam tajnu volje svoje, po ugodnosti svojoj koju naprijed pokaza u njemu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Za uredbu izvršetka vremena, da se sve sastavi u Hristu što je na nebesima i na zemlji; u njemu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Kroz kojega i našljednici postasmo, naprijed određeni bivši po naredbi Boga koji sve čini po savjetu volje svoje,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Da bismo bili na hvalu slave njegove, mi koji smo se naprijed uzdali u Hrista,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Kroz kojega i vi, čuvši riječ istine, jevanđelje spasenija svojega, u kojemu i vjerovavši zapečatiste se svetijem duhom obećanja,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Koji je zalog našljedstva našega za izbavljenje tečevine na hvalu slave njegove.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Zato i ja čuvši vašu vjeru u Hrista Isusa, i ljubav k svima svetima,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Ne prestajem zahvaljivati za vas, i spominjati vas u svojijem molitvama,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Da Bog Gospoda našega Isusa Hrista, otac slave, dade vam Duha premudrosti i otkrivenja da ga poznate,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 I bistre oči srca vašega da biste mogli vidjeti koje je nad njegova zvanja, i koje je bogatstvo slave našljedstva njegova u svetima,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 I kakva je izobilna veličina sile njegove na nama koji vjerujemo po činjenju prevelike sile njegove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Koju učini u Hristu, kad ga podiže iz mrtvijeh i posadi sebi s desne strane na nebesima,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Nad svijem poglavarstvima, i vlastima, i silama, i gospodstvima, i nad svakijem imenom što se može nazvati, ne samo na ovome svijetu nego i na onome koji ide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I sve pokori pod noge njegove, i njega dade za glavu crkvi, nad svima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Koja je tijelo njegovo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga