1 Od Pavla, apostola Isusa Hrista, po zapovijesti Boga spasa našega i Gospoda Isusa Hrista, nada našega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Timotiju, pravome sinu u vjeri, blagodat, milost, mir od Boga oca našega i Hrista Isusa Gospoda našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Kao što te molih da ostaneš u Efesu, kad iđah u Maćedoniju, da zapovjediš nekima da ne uče drukčije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Niti da gledaju na laži i na teftere od plemena kojima nema kraja, i koji prije čine prepiranja negoli Božij napredak u vjeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A namjera je zapovijesti ljubav od čista srca i dobre savjesti i vjere nelicemjerne;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 U kojima neki pogriješivši svrnuše u prazne govore,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I htjeli bi da budu zakonici, a ne razumiju ni šta govore, ni šta utvrđuju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A znamo da je zakon dobar ako ga ko drži kao što treba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Znajući ovo da pravedniku zakon nije postavljen, nego bezakonicima i nepokornima i bezbožnicima i grješnicima, nepravednima i poganima, krvnicima oca i matere, krvnicima ljudskima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kurvarima, muželožnicima, ljudokradicama, lažljivcima, kletvoprestupnicima, i ako što drugo ima protivno zdravoj nauci,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Po jevanđelju slave blaženoga Boga, koje je meni povjereno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I zahvaljujem Hristu Isusu Gospodu našemu koji mi daje moć, što me za vjerna primi i postavi me u službu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Koji sam prije bio hulnik i gonitelj i siledžija; ali bih pomilovan, jer ne znajući učinih u nevjerstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali se još većma umnoži blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vjerom i ljubavi u Hristu Isusu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Istinita je riječ i svakoga primanja dostojna da Hristos Isus dođe na svijet da spase grješnike, od kojijeh sam prvi ja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ali toga radi ja bih pomilovan da na meni prvome pokaže sve trpljenje Isus Hristos za ugled onima koji mu hoće vjerovati za život vječni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A caru vječnome, neraspadljivome, koji se ne vidi, jedinome premudrome Bogu čast i slava vavijek vijeka. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ovu pak zapovijest predajem ti, sine Timotije, po pređašnjijem proroštvima za tebe: da ratuješ u njima dobar rat,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Imajući vjeru i dobru savjest, koju neki odbacivši otpadoše od vjere;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Među kojima su Imenej i Aleksandar koje predadoh sotoni da se nauče ne huliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga