1 Gospode, Oče i Vladaru života moga, ne prepusti me volji njihovoj, i ne ostavi me da padnem među njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ko će naložiti na pomisli moje strogu probu, i na srce moje nauk premudrosti, da ne bi neznavenosti moje poštedjeli i da se ne predam grijesima njihovim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Kako se ne bi umnožila neznanja moja i grijesi moji uvećali, da ne padnem pred protivnicima, i da se ne poraduje neprijatelj moj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Gospode, Oče i Bože života moga, nadmenost očiju mojih ne daj mi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I pohotu odvrati od mene;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Pohotljivost utrobe i bludničenja da me ne obujme, i duši bestidnoj ne predaj me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nauk za usta počujte, čeda; ko ih čuva, neće biti ulovljen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Usnama svojima biće ulovljen grješnik, i klevetnik i gordeljivac sablazniće se njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zakletvi ne privikavaj usta svoja i Imenom Svetoga da se kuneš ne navikavaj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer kao što rob istjazavan često od rana se ne izbavlja, tako i onaj koji se kune i imenuje (Svetoga) neprestano, neće se od grijeha očistiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Čovjek koji se mnogo kune, ispuniće se bezakonja, i neće odstupiti od doma njegovog kazna; ako sagriješi, grijeh njegov je na njemu; ako previdi (grijeh), sagriješio je dvostruko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Postoji riječ ravna smrti - da se ne nađe u nasleđu Jakovljevu; jer od pobožnih sve to odstupiće, i u grijesima se oni neće valjati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nevaspitanju grubom ne navikavaj usta svoja, jer postoji u njemu riječ grješna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Sjeti se oca i matere svoje, jer među velmožama sjediš, da pred njima ne budeš zaboravljen, i po navici se izbezumiš, i poželiš da se nisi rodio, i dan rođenja svog prokuneš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Čovjek naviknut riječima sramotnim, u sve dane života svoga neće se naučiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Dva svojstva umnožavaju grijeh, a treće navodi gnjev:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Duša vatrena kao oganj plamteći neće se ugasiti dok ne bude progutana. Čovjek bludnik u tijelu ploti svoje neće prestati dok oganj ne splamti; za čovjeka bludnika svaki hljeb je sladak, on se neće zaustaviti sve dok ne umre.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Čovjek prestupnik svoje postelje govori u svojoj duši: Ko me vidi? Mrak je oko mene, i zidovi me skrivaju i niko me ne vidi; čega da se bojim? Grjehova mojih neće se sjetiti Višnji!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Samo oči ljudi su strah njegov, a ne zna da su oči Gospodnje neuporedivo svjetlije od sunca nadgledajući sve puteve čovječije i proničući u skrivena mjesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Prije nego što je sve stvoreno bilo je znano Njemu, isto tako i poslije okončanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ovome će na trgovima grada biti uzvraćeno, i tamo gdje i ne misli, biće uhvaćen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tako i žena koja ostavi muža svoga i koja rađa nasljednika od drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer prvo, Zakonu Višnjega bila je nepokorna i, drugo, mužu svome je sagriješila, i, treće, bludom je preljubu učinila i od drugoga muža djecu rodila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ona će pred sabranje biti izvedena i na cjecu njenu vršiće se nadzor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Djeca njena neće se ukorijeniti, i grane njene neće dati ploda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ostaće pod prokletstvom spomen njen, i sramota njena neće se izbrisati,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I poznaće preostali da nema ništa bolje od straha Gospodnjega i ništa slađe od čuvanja Zapovijesti Gospodnjih
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga