1 Bijaše čovjek u zemlji Uzu po imenu Jov; i taj čovjek bijaše dobar i pravedan, i bojaše se Boga, i uklanjaše se oda zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I rodi mu se sedam sinova i tri kćeri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I imaše stoke sedam tisuća ovaca i tri tisuće kamila i pet stotina jarmova volova i pet stotina magarica, i čeljadi veoma mnogo; i bijaše taj čovjek najveći od svijeh ljudi na istoku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I sinovi njegovi sastajahu se i davahu gozbe kod kuće, svaki svoga dana, i slahu te pozivahu tri sestre svoje da jedu i piju s njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I kad bi se obredili gozbom, pošiljaše Jov i osvećivaše ih, i ustajući rano prinošaše žrtve paljenice prema broju svijeh njih; jer govoraše Jov: može biti da su se ogriješili sinovi moji i pohulili na Boga u srcu svom. Tako činjaše Jov svaki put.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A jedan dan dođoše sinovi Božji da stanu pred Gospodom, a među njih dođe i Sotona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I Gospod reče Sotoni: otkuda ideš? A Sotona odgovori Gospodu i reče: prohodih zemlju i obilazih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I reče Gospod Sotoni: jesi li vidio slugu mojega Jova? nema onakoga čovjeka na zemlji, dobra i pravedna, koji se boji Boga i uklanja se oda zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Sotona odgovori Gospodu i reče: eda li se uzalud Jov boji Boga?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Nijesi li ga ti ogradio i kuću njegovu i sve što ima svuda unaokolo? djelo ruku njegovijeh blagoslovio si, i stoka se njegova umnožila na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ali pruži ruku svoju i dotakni se svega što ima, psovaće te u oči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Gospod reče Sotoni: evo, sve što ima neka je u tvojoj ruci; samo na njega ne diži ruke svoje. I otide Sotona od Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A jedan dan kad sinovi njegovi i kćeri njegove jeđahu i pijahu vino u kući brata svojega najstarijega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Dođe glasnik Jovu i reče: volovi orahu i magarice pasijahu pokraj njih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Saveji udariše i oteše ih, i pobiše momke oštrijem mačem; i samo ja jedan utekoh da ti javim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Dok ovaj još govoraše, dođe drugi i reče: oganj Božji spade s neba i spali ovce i momke, i proždrije ih; i samo ja jedan utekoh da ti javim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Dokle ovaj još govoraše, dođe drugi i reče: Haldejci u tri čete udariše na kamile i oteše ih, i pobiše momke oštrijem mačem; i samo ja jedan utekoh da ti javim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Dokle ovaj još govoraše, dođe drugi i reče: sinovi tvoji i kćeri tvoje jeđahu i pijahu vino u kući brata svojega najstarijega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A to vjetar velik dođe ispreko pustinje i udari u četiri ugla od kuće, te pade na djecu i pogiboše; i samo ja jedan utekoh da ti javim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tada usta Jov i razdrije plašt svoj, i ostriže glavu, i pade na zemlju i pokloni se,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I reče: go sam izašao iz utrobe matere svoje, go ću se i vratiti onamo. Gospod dade, Gospod uze, da je blagosloveno ime Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Uza sve to ne sagriješi Jov, niti reče bezumlja za Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga