1 Svaka premudrost je od Gospoda; ona sa Njim prebiva vavijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Pijesak mora i kapi kišne i dane vijeka ko će izbrojati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Visinu neba i širinu zemlje i bezdan i premudrost ko će istražiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Prije svih bi stvorena premudrost i razum premudrosti je od iskoni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Korijen premudrosti kome se otkri? I vještine njene ko poznade?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jedan je Premudri, vrlo strašan, onaj koji sjedi na prestolu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sam Gospod je sazda i vidje i izbroja je i izli je na sva djela svoja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sa svakim tijelom po davanju svome, i dade je onima koji ga ljube.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Strah Gospodnji je slava i pohvala, i veselje i vijenac radosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Strah Gospodnji nasladiće srce i daće veselje i radost i dugovječnost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Onome koji se boji Gospoda dobro će biti na pošljetku, i u dan skončanja svoga biće blagosloven.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Početak premudrosti je bojati se Gospoda, i sa vjernima u materici zajedno bi stvorena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Među ljudima svila je gnijezdo, temelj vječni, i porodu njihovom povjeriće se,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Izobilje premudrosti je bojati se Gospoda, i opiće takve plodovima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sav dan njihov ispuniće svim što žele, i ostave njihove - rodom svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Vijenac premudrosti strah je Gospodnji, koji cvjeta mirom i ozdravljenjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Gospod je vidje i izbroja, i izli je kao nauku i znanje razuma, i uzvisi slavu onih koji se nje drže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Korijen premudrosti je bojati se Gospoda, a grane su njene dug život.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Strah Gospodnji odgoni grijehe, ko istraje u njemu, odvratiće gnjev (Božji).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Neće se moći nepravedni gnjev opravdati, jer napad gnjeva na čovjeka, pad mu je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Dugotrpjeljivi će do vremena izdržati, a onda će mu biti uzvraćeno veseljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Do vremena će sakriti riječi svoje, pa će onda usta vjernih pripovijedati razboritost njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 U riznicama premudrosti su pouke znanosti, a grješniku je mrzost bogopoštovanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zaželiš li premudrost, drži se Zapovijesti, i Gospod će ti je podariti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer strah Gospodnji je premudrost i nauk, a mila mu je vjera i krotost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ne budi neposlušan strahu Gospodnjem, i ne pristupaj mu srca dvolična.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ne budi licemjeran pred ustima čovječjim i pazi na usne svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ne uznosi sebe, da ne bi pao i da ne bi naveo na dušu svoju beščašće, i otkriće Gospod tajne tvoje i posred sabranja oboriće te, jer nisi pristupio sa strahom Gospodnjim i srce ti je puno lukavstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga