1 Čedo, ne uskrati siromahu potrebno za život, i ne okreći oči od prosjaka.

2 Ne ožalosti dušu gladnu, i ne razgnjevi (čovjeka) u bijedi njegovoj.

3 Ne smućuj već ogorčeno srce, i ne odgađaj sa davanjem potrebitom.

4 Čedo, slugu žalosnoga ne odbaci, i ne okreći lice svoje od siromaha.

5 Od onoga koji je u nuždi ne odvraćaj oko, i ne daji prilike čovjeku da te kune.

6 Jer onome ko te bude kleo u gorčini duše svoje, uslišiće molitvu njegovu Tvorac njegov.

7 Učini sebe voljenim od sabranja, a pred knezom smiri glavu.

8 Prikloni uho svoje siromahu, i odgovori mu mirno s krotošću.

9 Izbavi onepravdovanog iz ruku nepravednika, i ne budi malodušan kada sudiš.

10 Budi siročadima kao otac, i namjesto muža materi njihovoj.

11 I bićeš kao sin Višnjega, i zavoljeće te više negoli majka tvoja.

12 Premudrost sinove svoje uzvisuje, i brine o onima koji je ištu.

13 Ko ljubi nju, ljubi život, i koji rano rane k njoj, ispuniće se radosti.

14 Ko se nje drži, naslijediće slavu, i mjesto gdje uđe, blagosilja Gospod.

15 Koji njoj služe, poslužiće Svetome, i one koji nju ljube, ljubi Gospod.

16 Ko nju sluša, sudiće narodima (mnogobožačkim), i ko na nju pazi, živjeće pouzdano.

17 Ko se njoj povjeri, naslijediće je, i biće imovina potomstva njegovog.

18 Jer ona će prvo mukotrpno ići sa njim, strah i trepet navešće na njega.

19 Namučiće ga svojim vođenjem dok ne uvjeri dušu njegovu i ne isproba ga svojim naredbama.

20 I opet će se vratiti prvo k njemu i razveseliti ga i otkriće mu tajne svoje.

21 Ako padne u zabludu, napustiće ga i predaće ga u ruke pada njegovog.

22 Pazi na vrijeme i čuvaj se od zla i za dušu svoju se ne zastidi.

23 Jer ima stid navodeći grijeh i ima stid - slava i blagodat.

24 Ne licemjeri protiv duše svoje i ne postidi se na pad svoj.

25 Ne spriječi riječ u vrijeme potrebe;

26 Jer u riječi poznaće se premudrost i znanje u govoru jezika.

27 Ne protivrječi istini, i zbog neznanja svoga postidi se.

28 Ne stidi se da ispovijediš grijehe svoje, i ne zaustavljaj tok rijeke.

29 Ne potčini sebe čovjeku glupome, i ne gledaj na lice moćnika.

30 Sve do smrti bori se za istinu, i Gospod Bog će ratovati za tebe.

31 Ne budi drzak na jeziku svome, i lijen i neradan u djelima svojim.

32 Ne budi kao lav u domu svome, i varalica među slugama svojim.

33 Neka ruka tvoja ne bude ispružena u primanju, a u davanju stisnuta.

Analiza
Pretraga