1 Od Petra, apostola Isusa Hrista, izbranijem došljacima, rasijanijem po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Po proviđenju Boga oca, svetinjom Duha dovedenijem u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj prerodi za živ nad vaskrsenijem Isusa Hrista iz mrtvijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Za našljedstvo nepropadljivo, koje neće istruhnuti ni uvenuti, sačuvano na nebesima za vas,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Koje je sila Božija vjerom sačuvala za spasenije, pripravljeno da se javi u pošljednje vrijeme;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Kojemu radujte se, premda ste sad malo (gdje je potrebno) žalosni u različnijem napastima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Da se kušanje vaše vjere mnogo vrednije od zlata propadljivoga koje se kuša ognjem nađe na hvalu i čast i slavu, kad se pokaže Isus Hristos;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kojega ne vidjevši ljubite, i kojega sad ne gledajući no vjerujući ga radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Primajući kraj svoje vjere, spasenije dušama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Koje spasenije tražiše i ispitivaše za nj proroci, koji za vašu blagodat prorekoše;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ispitujući u kakovo ili u koje vrijeme javljaše Duh Hristov u njima, naprijed svjedočeći za Hristove muke i za slave po tome;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Kojima se otkri da ne samijem sebi nego nama služahu ovijem što vam se sad javi po onima koji vam propovjediše jevanđelje poslanijem s neba Duhom svetijem, u koje anđeli žele zaviriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svojega uma budite trijezni, i zacijelo se nadajte blagodati koja će vam se prinijeti kad dođe Isus Hristos.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kao poslušna djeca, ne vladajući se po prvijem željama u svojemu neznanju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Nego po svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer je pisano: budite sveti, jer sam ja svet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I ako zovete ocem onoga, koji ne gledajući ko je ko, sudi svakome po djelu, provodite vrijeme svojega življenja sa strahom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Znajući da se propadljivijem srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnoga svojeg življenja, koje ste vidjeli od otaca;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Nego skupocjenom krvlju Hrista, kao bezazlena i prečista jagnjeta;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Koji je određen još prije postanja svijeta, a javio se u pošljednja vremena vas radi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Koji kroz njega vjerujete Boga koji ga podiže iz mrtvijeh, i dade mu slavu, da bi vaša vjera i nadanje bilo u Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Duše svoje očistivši u poslušanju istine Duhom za bratoljublje nedvolično, od čista srca ljubite dobro jedan drugoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Kao prerođeni ne od sjemena koje truhne, nego od onog koje ne truhne, riječju živoga Boga, koja ostaje dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer je svako tijelo kao trava, i svaka slava čovječija kao cvijet travni: osuši se trava, i cvijet njezin otpade;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ali riječ Gospodnja ostaje dovijeka. A ovo je riječ što je objavljena među vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga