1 Adam, Sit, Enos,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kajinan, Maleleilo, Jared,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Enoh, Matusal, Lameh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Noje, Sim, Ham i Jafet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Mosoh i Tiras.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A sinovi Gomerovi: Ashenas i Rafat i Togarma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sinovi Hamovi: Hus i Misraim, Fut i Hanan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A sinovi Husovi: Sava i Avila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dedan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I Hus rodi Nevroda. On prvi bi silan na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Misraim rodi Ludeje i Anameje i Leaveje i Naftuheje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I Patruseje i Hasluheje, od kojih izidoše Filisteji i Kaftoreji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Hanan rodi Sidona prvenca svojega, i Heta,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I Jevuseje i Amoreje i Gergeseje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I Jeveje i Arukeje i Aseneje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I Arvadeje i Samareje i Amateje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Sinovi Simovi: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram i Uz i Ul i Geter i Meseh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Everu se rodiše dva sina; jednome beše ime Faleg, jer se u njegovo vrijeme razdijeli zemlja; a ime bratu njegovu Jektan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Jektan rodi Almodada i Salefa i Asarmota i Jaraha,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I Adorama i Uzala i Diklu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I Evala i Avimaila i Savu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I Ofira i Evilu i Jovava: ti svi bjehu sinovi Jektanovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Sim, Arfaksad, Sala,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ever, Faleg, Ragav,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Seruh, Nahor, Tara,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Avram, to je Avraam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Sinovi Avramovi: Isak i Ismailo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ovo je pleme njihovo: prvenac Ismailov Navajot, pa Kidar i Avdeilo i Mivsam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Misma i Duma, Masa, Adad i Tema,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Jetur, Nafis i Kedma; to su sinovi Ismailovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A sinovi Heture inoče Avramove: ona rodi Zemrana i Joksana i Madana i Madijana i Jesvoka i Suja. A sinovi Joksanovi: Sava i Dedan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A sinovi Madijanovi: Gefa i Efer i Enoh i Avida i Eldaga. Ti svi bjehu sinovi Heturini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Tako Avram rodi Isaka; a sinovi Isakovi bjehu Isav i Izrailj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Sinovi Isavovi: Elifas, Raguilo i Jeus i Jeglom i Korej.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Sinovi Elifasovi: Teman i Omar, Sofar i Gotom, Kenez i Tamna i Amalik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Sinovi Raguilovi: Nahat, Zara i Soma i Moza.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A sinovi Sirovi: Lotan i Soval i Sevegon i Ana i Dison i Eser i Disan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A sinovi Lotanovi: Horije i Emam; a sestra Lotanova Tamna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Sinovi Sovalovi: Elan i Manahat i Eval, Sefija i Onam. A sinovi Sevegonovi: Aja i Ana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Sinovi Anini: Dison, i sinovi Disonovi Amram i Asvan i Itran i Haran.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Sinovi Eserovi: Valan i Zavan i Jakan. Sinovi Disanovi: Uz i Aran.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 A ovo su carevi koji carovaše u zemlji Edomskoj prije nego se zacari car nad sinovima Izrailjevijem: Valak sin Veorov, a gradu mu bješe ime Denava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A kad umrije Valak, zacari se na njegovo mjesto Jovav sin Zarin od Vosore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 A kad umrije Jovav, zacari se na njegovo mjesto Asom od zemlje Temanovske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 A kad umrije Asom, zacari se na njegovo mjesto Adad sin Varadov, koji isiječe Madijance u polju Moavskom; a gradu mu bješe ime Getem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 A kad umrije Adad, zacari se na njegovo mjesto Samada iz Masekasa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 A kad umrije Samada, zacari se na njegovo mjesto Saul iz Rovota na rijeci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 A kad umrije Saul, zacari se na njegovo mjesto Valenon sin Ahovorov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 A kad umrije Valenon, zacari se na njegovo mjesto Adad; a grad mu se zvaše Fogor, a ženi mu bješe ime Meteveila kći Matraide kćeri Mezovove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 A kad umrije Adad, nastaše knezovi u Edomskoj: knez Tamna, knez Alva, knez Jetet,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Knez Olivema, knez Ila, knez Finon,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Knez Kenez, knez Teman, knez Mivsar,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Knez Magedilo, knez Iram. To bjehu knezovi Edomski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga