1 Žene dobre blažen je muž i broj dana njegovih je dvostruk.

2 Žena hrabra raduje muža svoga i godine njegove ispuniće mirom.

3 Žena dobra udio je dobar, dijelu onih koji se boje Gospoda biće data;

4 Bogatog i ubogog srce dobro - u svako vrijeme lice svijetlo.

5 Od troje uplaši se srce moje i od lica četvrtog prestraši se: gradskog ogovaranja i sabranja gomile i oblagivanja, sve je to od smrti tegobnije,

6 Bol srca i tuga je žena zavidna ženi i praznoslovlje (njenog) jezika koji sa svima opšti.

7 Volovski jaram rasklimani je zla žena; ko se nje drži, liči na onog koji hvata škorpiju.

8 Za gnjev je veliki žena pijana, i sramotu svoju neće sakriti.

9 Blud ženski u namigivanju očiju i vjeđama njenim prepoznati će se.

10 Nad ćerkom bestidnom pojačaj nadzor da ne bi ona, našavši popustljivost, samu sebe zloupotrijebila.

11 Od bestidnog oka čuvaj se, i ne čudi se ako ti sagriješi.

12 Kao što žedni putnik usta otvori i od svake vode što mu je na dohvat pije, tako i ona naspram svakog stuba će sjesti i naspram strijele otvoriće tulac (svoj).

13 Milota ženina raduje muža njenog, i kosti njegove grije vještina njena.

14 Davanje Gospodnje je žena ćutljiva i nema zamjene za dušu vaspitanu;

15 Milost na milost je žena stidljiva, i nema mjere svedostojne duše uzdržljive.

16 Kao sunce koje se rađa na visinama Gospodnjim, takva je ljepota dobre žene u krasoti doma njenog;

17 Kao svjetilnik koji sjaji na svijećnjaku, takva je ljepota lica (njenog) u zrelom uzrastu.

18 Kao stubovi zlatni na postolju srebrnom, takve su divne noge (njene) na stamenim petama.

19 [Čedo, zrele godine svoje sačuvaj zdravim i ne daj drugima snagu svoju.

20 Potraživši u svakom polju plodonosan udio, sij sopstveno sjeme uzdajući se u blagorodstvo svoje.

21 Tako će porod tvoj oko tebe (sabran) i smjelost blagorodnu imajući, uzrastati.

22 Žena iznajmljena ravna je svinjskom salu, a udata - stub protiv smrti biće onima koji je upotrebljavaju.

23 Žena neblagočestiva biće data u dio bezakoniku, a blagočestiva biće data onima koji se boje Gospoda.

24 Žena bezobrazna, beščašće će doživjeti, a ćerka blagoobrazna, i muža će preobraziti.

25 Na ženu bestidnu kao na psa se gleda, ona pak koja ima stida, bojaće se Gospoda.

26 Žena koja svoga muža poštuje, svima će se pokazati mudra, a koja ga sramoti u gordosti, nečasnom će je svi smatrati.

27 Žena koja glasno viče i koja je jezičava, liči na ratnu trubu koja (poziva) na bjekstvo, a duša svakog čovjeka koja se tome prilagođava (poput) ratnog rasula će se ispuniti.]

28 Na dvije stvari se ožalostila duša moja, i na treću sam se razgnjevio: čovjek ratnik, koji trpi zbog siromaštva i ljudi razumni, ako ih ponize; i onaj koji se povraća od pravde u grijeh, Gospod toga priprema da stavi pod mač.

29 Teško će se izbaviti trgovac od sagrješenja i neće se opravdati izrabljivač za grijeh (svoj).

Analiza
Pretraga