1 A Gospod reče Aronu: ti i sinovi tvoji i dom oca tvojega s tobom nosite grijehe o svetinju; ti i sinovi tvoji s tobom nosite grijehe sveštenstva svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I braću svoju, pleme Levijevo, pleme oca svojega uzmi k sebi da budu uza te i služe ti; a ti ćeš i sinovi tvoji s tobom služiti pred šatorom od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Neka dobro slušaju zapovijesti tvoje i rade što treba u svem šatoru; ali k sudovima od svetinje k oltaru neka ne pristupaju, da ne izginu i oni i vi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Neka budu dakle uza te, i neka rade sve što treba u šatoru od sastanka u svakoj službi u njemu; ali niko drugi da ne pristupi s vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A vi radite što treba u svetinji i što treba na oltaru, da više ne dođe gnjev na sinove Izrailjeve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer evo ja uzeh braću vašu Levite između sinova Izrailjevijeh, i vama su dani na dar za Gospoda, da vrše službu u šatoru od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A ti i sinovi tvoji s tobom vršite svešteničku službu svoju u svemu što pripada k oltaru i što biva iza zavjesa, i služite; sveštenstvo darovah vam, zato ko bi drugi pristupio, da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Još reče Gospod Aronu: evo, dajem ti i prinose svoje što se u vis podižu, između svijeh stvari koje posvećuju sinovi Izrailjevi dajem ih tebi radi pomazanja i sinovima tvojim zakonom vječnim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 To neka je tvoje od stvari posvećenijeh, koje se ne sažižu; svaki prinos njihov između svijeh darova njihovijeh i između svijeh prinosa za grijeh i svijeh prinosa za krivicu, koje mi donesu, svetinja nad svetinjama da je tvoja i sinova tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 U svetinji ga jedi, sve muškinje neka ga jede, sveta stvar da ti je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tvoje su dakle žrtve darova njihovijeh koje se u vis podižu; i svaku žrtvu sinova Izrailjevijeh koja se obrće tebi dajem i sinovima tvojim i kćerima tvojim s tobom zakonom vječnim; ko je god čist u domu tvojem, neka jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Najbolje od ulja i najbolje od vina i žita, prvine koje daju Gospodu, tebi dajem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Prvine od svega što rodi u zemlji njihovoj, koje donesu Gospodu, tvoje neka budu; ko je god čist u domu tvojem neka jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Sve zavjetovano Bogu i Izrailju, tvoje neka je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Što god otvora matericu između svakoga tijela koje prinose Gospodu, i između ljudi i između stoke, tvoje da bude; ali prvenac čovječji neka se otkupljuje; i prvenac nečiste stoke neka se otkupljuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A otkup neka mu bude kad bude od mjeseca dana po tvojoj cijeni pet sikala srebra, po siklu svetom; u njemu je dvadeset gera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A prvenca od krave ili prvenca od ovce ili prvenca od koze ne daj da se otkupi; svete su stvari; krvlju njihovom pokropi oltar, i salo njihovo zapali, da bude žrtva ognjena za miris ugodni Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A meso od njih da je tvoje, kao grudi što se obrću i kao pleće desno, da je tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Sve prinose što se podižu od posvećenijeh stvari, što prinose sinovi Izrailjevi Gospodu, dajem tebi i sinovima tvojim i kćerima tvojim s tobom zakonom vječnim; to će biti zavjet osoljen, vječan pred Gospodom tebi i sjemenu tvojemu s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Još reče Gospod Aronu: u zemlji njihovoj da nemaš našljedstva, ni dijela među njima da nemaš; ja sam dio tvoj i tvoje našljedstvo među sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A sinovima Levijevim evo dajem u našljedstvo sve desetke od Izrailja za službu njihovu što služe u šatoru od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A sinovi Izrailjevi neka više ne pristupaju k šatoru od sastanka, da se ne ogriješe i ne izginu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Nego sami Leviti neka služe službu u šatoru od sastanka, i oni neka nose grijeh svoj zakonom vječnim od koljena do koljena, pa da nemaju našljedstva među sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer desetke sinova Izrailjevijeh, što će donositi Gospodu na žrtvu što se podiže, dajem Levitima u našljedstvo; toga radi rekoh za njih: među sinovima Izrailjevijem da nemaju našljedstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Reci Levitima i kaži im: kad uzmete od sinova Izrailjevijeh desetak koji vam dadoh od njih za našljedstvo vaše, onda prinesite od njega prinos što se podiže Gospodu, deseto od desetoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I primiće vam se prinos vaš kao žito s gumna i kao vino iz kace.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tako i vi prinosite prinos što se podiže Gospodu od svijeh desetaka svojih, koje ćete uzimati od sinova Izrailjevijeh, i dajite od njih prinos Gospodnji Aronu svešteniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Od svega što vam se da prinosite svaki prinos što se podiže Gospodu, od svega što bude najbolje sveti dio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I reci im: kad prinesete najbolje od toga, tada će se primiti Levitima kao dohodak od gumna i kao dohodak od kace.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A jesti možete to na svakom mjestu i vi i porodice vaše, jer vam je plata za službu vašu u šatoru od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I nećete za to navući na se grijeha, kad stanete prinositi što je najbolje, i nećete oskvrniti svetijeh stvari sinova Izrailjevijeh, i nećete izginuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga