1 Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Izbroj sinove Katove između sinova Levijevih po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Od trideset godina i više do pedeset godina sve koji su za posao da mogu raditi poslove u šatoru od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A ovo će biti posao sinovima Katovijem u šatoru od sastanka u svetinji nad svetinjama:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Kad polazi vojska, doći će Aron sa sinovima svojim, i skinuće zavjes s vrata, i pokriće njim kovčeg od svjedočanstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Pa će po njemu prostrijeti pokrivač od koža jazavčjih, i ozgo će prostrijeti prostirač od same porfire, i provući će mu poluge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I po stolu za hljebove postavljene neka prostru prostirač od porfire, i neka metnu na nj zdjele i čaše i vijedra i kutliće, i hljeb svagda neka je na njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Pa vrh toga neka prostru prostirač od crvca, i neka pokriju pokrivačem od koža jazavčjih, i neka mu provuku poluge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I neka uzmu prostirač od porfire i pokriju svijetnjak i žiške njegove i usekače njegove i lopatice njegove i sve sudove za ulje, kojima služe oko njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I neka ga sa svijem spravama njegovijem zaviju u pokrivač od koža jazavčjih, i metnu ga na poluge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I po zlatnom oltaru neka prostru prostirač od porfire i pokriju ga pokrivačem od koža jazavčjih, i provuku mu poluge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I neka uzmu sve sprave za službu, kojima služe u svetinji, i neka ih metnu u prostirač od porfire i zaviju u pokrivač od koža jazavčjih, i metnu na poluge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I neka ometu pepeo s oltara i po oltaru prostru prostirač od skerleta,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I neka metnu na nj sve sprave njegove, kojima služe na njemu, mašice, viljuške, lopatice i kotliće i sve sprave za oltar, i neka ga pokriju pokrivačem od koža jazavčjih, pa mu provuku poluge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I kad to svrši Aron i sinovi njegovi i zaviju svetinju i sve sprave za svetinju, da pođe vojska, onda neka dođu sinovi Katovi da nose, ali neka se ne dotaknu nijedne stvari svete, da ne poginu. To je posao sinova Katovijeh u šatoru od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Eleazar sin Arona sveštenika neka se stara za ulje za vidjelo, i za kad mirisni, i za žrtvu svagdašnju, i za ulje pomazanja, neka pazi na sav šator i na sve što je u njemu, na svetinju i na posuđe njezino.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Nemojte da se istrijebi koljeno porodica Katovijeh između Levita;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Nego im učinite ovo da bi ostali živi i ne bi pomrli kad pristupaju k svetinji nad svetinjama: Aron i sinovi njegovi neka dođu i odrede svakomu šta će koji raditi i šta će nositi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A oni neka ne dolaze da gledaju kad se zavijaju svete stvari, da ne pomru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Izbroj i sinove Girsonove po domovima otaca njihovijeh i po porodicama njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Od trideset godina i više do pedeset godina izbroj ih sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ovo je posao porodicama Girsonovijem što će raditi i nositi:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Neka nose zavjese od naslona i šator od sastanka, pokrivač njegov i pokrivač od koža jazavčjih što je ozgo na njemu, i zavjes na ulasku u šator od sastanka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I zavjese od trijema i zavjes na vratima od trijema što je oko šatora i oko oltara, i uža njihova i sve posuđe za službu njihovu i što god treba oko toga raditi neka rade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Po naredbi Aronovoj i sinova njegovijeh neka biva sva služba sinova Girsonovijeh za sve što će nositi i što će raditi, i ostavite im neka čuvaju sve što su dužni nositi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 To je služba porodica sinova Girsonovijeh u šatoru od sastanka; a Itamar sin Arona sveštenika neka upravlja njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Izbroj i sinove Merarijeve po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Od trideset godina i više do pedeset godina izbroj ih sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A ovo im je dužnost nositi osim sve službe njihove u šatoru od sastanka: daske od šatora i prijevornice njegove i stupce njegove i stopice njegove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I stupce od trijema unaokolo, i stopice njihove i kolje njihovo, i uža njihova, i sve sprave njihove, i što god treba za te stvari; a poimence izbrojte sve sprave što će oni nositi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 To je služba porodica sinova Merarijevih što su dužni raditi u šatoru od sastanka pod rukom Itamara sina Arona sveštenika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I izbroji Mojsije i Aron s knezovima narodnim sinove Katove po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Od trideset godina i više do pedeset godina sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I bješe ih izbrojenijeh po porodicama njihovijem dvije tisuće i sedam stotina i pedeset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 To su izbrojeni iz porodica Katovijeh što bjehu za službu u šatoru od sastanka, koje izbroji Mojsije i Aron, kao što zapovjedi Gospod preko Mojsija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A sinova Girsonovijeh po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh bješe izbrojenijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Od trideset godina i više do pedeset godina, svijeh što bijahu za službu da služe u šatoru od sastanka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Bješe ih izbrojenijeh po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh dvije tisuće i šest stotina i trideset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 To su izbrojeni iz porodica sinova Girsonovijeh, što bjehu za službu u šatoru od sastanka, koje izbroji Mojsije i Aron po zapovijesti Gospodnjoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A iz porodica sinova Merarijevih po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh bješe izbrojenijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Od trideset godina i više do pedeset godina, svijeh što bijahu za službu da služe u šatoru od sastanka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Bješe ih izbrojenijeh po porodicama njihovijem tri tisuće i dvjesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 To su izbrojeni iz porodica sinova Merarijevih, koje izbroji Mojsije i Aron kao što zapovjedi Gospod preko Mojsija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 A svega bješe izbrojenijeh Levita, koje izbroji Mojsije i Aron s knezovima Izrailjevim po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Od trideset godina i više do pedeset godina, što bjehu za službu da služe i da nose u šatoru od sastanka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Svega ih bješe izbrojenijeh osam tisuća i pet stotina i osamdeset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Kako Gospod zapovjedi preko Mojsija, biše izbrojeni, svaki za ono što treba da radi i da nosi; i izbrojeni biše oni koje je Gospod zapovjedio Mojsiju da se izbroje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga