1 Tada dođoše kćeri Salpada sina Ofera sina Galada sina Mahira sina Manasijina, od plemena Manasije sina Josifova, a imena im bjehu Mala, Nuja, Egla, Melha i Tersa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I stadoše pred Mojsija i pred Eleazara sveštenika i pred knezove i sav zbor na vratima šatora od sastanka, i rekoše:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Otac naš umrije u pustinji, ali ne bješe u društvu s onima koji se pobuniše na Gospoda u buni Korejevoj, nego umrije od grijeha svojega, a ne ostavi sinova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zašto da se istrijebi ime oca našega iz porodice njegove zato što nije imao sina? Daj nam našljedstvo među braćom oca našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I iznese Mojsije stvar njihovu pred Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Gospod reče Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Pravo govore kćeri Salpadove; podaj im pravo da imaju našljedstvo među braćom oca svojega, i prenesi našljedstvo oca njihova na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A sinovima Izrailjevijem kaži i reci: kad ko umre a nema sina, onda prenesite našljedstvo njegovo na kćer njegovu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako li ni kćeri nema, onda podajte našljedstvo njegovo braći njegovoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ako li ni braće nema, onda podajte našljedstvo njegovo braći oca njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ako li nema ni braće očine, onda podajte našljedstvo njegovo onomu ko mu je najbliži u rodu njegovu, i neka je njegovo. I to neka bude sinovima Izrailjevijem zakon za suđenje, kako zapovjedi Gospod Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Još reče Gospod Mojsiju: izidi na goru ovu Avarimsku, i vidi zemlju koju sam dao sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I kad je vidiš, pribraćeš se k rodu svojemu i ti, kao što se pribrao Aron brat tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer ne poslušaste riječi moje u pustinji Sinu u svađi narodnoj, kad je trebalo da me proslavite na vodi pred očima njihovijem. To je voda od svađe u Kadisu u pustinji Sinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I reče Mojsije Gospodu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Gospode Bože duhovima i svakom tijelu, postavi čovjeka nad ovijem zborom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Koji će izlaziti pred njima i koji će dolaziti pred njima, koji će ih izvoditi i opet dovoditi, da ne bi bio zbor Gospodnji kao ovce koje nemaju pastira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Gospod reče Mojsiju: uzmi k sebi Isusa sina Navina, čovjeka u kom je duh moj, i metni ruku svoju na nj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I izvedi ga pred Eleazara sveštenika i pred sav zbor, i podaj mu zapovijesti pred njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I podaj mu od slave svoje, da ga sluša sav zbor sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I neka staje pred Eleazara sveštenika da ga pita za sud Urim pred Gospodom; po zapovijesti njegovoj neka polaze i po zapovijesti njegovoj neka dolaze on i svi sinovi Izrailjevi s njim i sav zbor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I učini Mojsije kako mu zapovjedi Gospod; i uzev Isusa postavi ga pred Eleazara sveštenika i pred sav zbor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I metnu ruke svoje na nj, i dade mu zapovijesti, kako bješe zapovjedio Gospod preko Mojsija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga