1 A Korej sin Isara sina Kata sina Levijeva, i Datan i Aviron sinovi Elijavovi, i Avnan sin Faleta sina Ruvimova pobuniše se,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I ustaše na Mojsija, i s njima dvjesta i pedeset ljudi između sinova Izrailjevijeh, glavara narodnijeh, koji se sazivahu na zbor i bijahu ljudi znatni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I skupiše se na Mojsija i na Arona, i rekoše im: dosta nek vam je; sav ovaj narod, svi su sveti, i među njima je Gospod; zašto se vi podižete nad zborom Gospodnjim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Kad to ču Mojsije, pade ničice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Potom reče Koreju i svoj družini njegovoj govoreći: sjutra će pokazati Gospod ko je njegov, i ko je svet, i koga je pustio k sebi, jer koga je izabrao onoga će pustiti k sebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ovo učinite: uzmite kadionice, Korej sa svom družinom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I metnite sjutra u njih ognja i metnite u njih kada pred Gospodom, i koga izbere Gospod onaj će biti svet. Dosta nek vam je, sinovi Levijevi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I reče Mojsije Koreju: čujte sinovi Levijevi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Malo li vam je što vas je Bog Izrailjev odvojio od zbora Izrailjeva pustivši vas k sebi da vršite službu u šatoru Gospodnjem i da stojite pred zborom i služite za nj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Pustio je k sebi tebe i svu braću tvoju, sinove Levijeve, s tobom, a vi tražite još i sveštenstvo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato ti i sva družina tvoja skupiste se na Gospoda. Jer Aron šta je da vičete na nj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I posla Mojsije da dozovu Datana i Avirona sinove Elijavove. A oni odgovoriše: nećemo da idemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Malo li je što si nas izveo iz zemlje u kojoj teče mlijeko i med da nas pobiješ u ovoj pustinji, nego još hoćeš da vladaš nad nama?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jesi li nas odveo u zemlju gdje teče mlijeko i med? i jesi li nam dao da imamo njiva i vinograda? hoćeš li oči ovijem ljudima da iskopaš? Nećemo da idemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada se rasrdi Mojsije vrlo, i reče Gospodu: nemoj pogledati na dar njihov; nijednoga magarca nijesam uzeo od njih, niti sam kome od njih učinio kakoga zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Potom reče Mojsije Koreju: ti i svi tvoji stanite sjutra pred Gospodom, ti i oni i Aron.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I uzmite svaki svoju kadionicu, i metnite u njih kada, i stanite pred Gospodom svaki sa svojom kadionicom, dvjesta i pedeset kadionica, i ti i Aron, svaki sa svojom kadionicom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I uzeše svaki svoju kadionicu, i metnuvši u njih ognja metnuše u njih kada, i stadoše na vrata šatora od sastanka s Mojsijem i Aronom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Korej sabra na njih sav zbor na vrata šatora od sastanka; tada se pokaza slava Gospodnja svemu zboru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Odvojte se iz toga zbora, da ih odmah satrem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A oni padoše ničice i rekoše: Bože, Bože duhovima i svakom tijelu! ovaj jedan zgriješio, i na sav li ćeš se zbor gnjeviti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Reci zboru i kaži: otstupite od šatora Korejeva i Datanova i Avironova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I ustavši Mojsije otide k Datanu i Avironu, a za njim otidoše starješine Izrailjeve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I reče zboru govoreći: otstupite od šatora tijeh bezbožnika, i ne dodijevajte se ničega što je njihovo, da ne izginete sa svijeh grijeha njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I otstupiše sa svijeh strana od šatora Korejeva i Datanova i Avironova; a Datan i Aviron izašavši stadoše svaki na vrata od šatora svojega sa ženama svojim i sa sinovima svojim i s djecom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tada reče Mojsije: ovako ćete poznati da me je Gospod poslao da činim sva ova djela, i da ništa ne činim od sebe:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ako ovi pomru kao što mru svi ljudi, i ako budu pokarani kao što bivaju pokarani svi ljudi, nije me poslao Gospod;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ako li što novo učini Gospod, i zemlja otvori usta svoja i proždre ih sa svijem što je njihovo, i siđu živi u grob, tada znajte da su ovi ljudi uvrijedili Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A kad izgovori riječi ove, rasjede se zemlja pod njima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I otvorivši zemlja usta svoja proždrije ih, i domove njihove i sve ljude Korejeve i sve blago njihovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I tako siđoše sa svijem što imahu živi u grob, i pokri ih zemlja i nesta ih iz zbora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A svi Izrailjci koji bijahu oko njih pobjegoše od vike njihove, jer govorahu: da nas ne proždre zemlja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I izađe oganj od Gospoda, i sažeže onijeh dvjesta i pedeset ljudi koji prinesoše kad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Tada reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Kaži Eleazaru sinu Arona sveštenika neka pokupi kadionice iz toga garišta, i ugljevlje iz njih neka razbaci, jer su svete;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Kadionice onijeh koji ogriješiše duše svoje neka raskuju na ploče da se okuje oltar, jer kadiše njima pred Gospodom, zato su svete, i neka budu sinovima Izrailjevijem znak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I pokupi Eleazar sveštenik kadionice mjedene, kojima bjehu kadili oni što izgorješe, i raskovaše ih na okov oltaru
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Za spomen sinovima Izrailjevijem, da ne pristupa niko drugi koji nije roda Aronova da kadi pred Gospodom, da mu ne bude kao Koreju i družini njegovoj, kao što mu bješe kazao Gospod preko Mojsija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A sjutradan vikaše sav zbor sinova Izrailjevijeh na Mojsija i na Arona govoreći: pobiste narod Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A kad se stjecaše narod na Mojsija i na Arona, pogledaše na šator od sastanka, a to oblak na njemu, i pokaza se slava Gospodnja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I dođe Mojsije i Aron pred šator od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Uklonite se iz toga zbora da ih odmah potrem. A oni padoše ničice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I reče Mojsije Aronu: uzmi kadionicu, i metni u nju ognja s oltara, i metni kada, i idi brže ka zboru, i očisti ih; jer gnjev žestok izađe od Gospoda, i pomor poče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I uzevši Aron kadionicu, kao što mu reče Mojsije, otrča usred zbora, i gle, pomor već bješe počeo u narodu; i okadiv očisti narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 I stajaše među mrtvima i živima, i ustavi se pomor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 A onijeh koji pomriješe od toga pomora bješe četrnaest tisuća i sedam stotina, osim onijeh što izgiboše s Koreja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I vrati se Aron k Mojsiju na vrata šatora od sastanka, kad se ustavi pomor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga