1 Tada se podiže sav zbor i stade vikati, i narod plakaše onu noć.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I vikahu na Mojsija i na Arona svi sinovi Izrailjevi; i sav zbor reče im: kamo da smo pomrli u zemlji Misirskoj ili da pomremo u ovoj pustinji!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zašto nas vodi Gospod u tu zemlju da izginemo od mača, žene naše i djeca naša da postanu roblje? Nije li bolje da se vratimo u Misir?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I rekoše među sobom: da postavimo starješinu, pa da se vratimo u Misir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada Mojsije i Aron padoše ničice pred svijem zborom sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Isus sin Navin i Halev sin Jefonijin između onijeh što uhodiše zemlju, razdriješe haljine svoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I rekoše svemu zboru sinova Izrailjevijeh govoreći: zemlja koju prođosmo i uhodismo, vrlo je dobra zemlja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ako smo mili Gospodu, on će nas odvesti u tu zemlju, i daće nam je; a to je zemlja u kojoj teče mlijeko i med.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Samo se ne odmećite Gospoda, i ne bojte se naroda one zemlje; jer ih možemo pojesti; otstupio je od njih zaklon njihov, a s nama je Gospod, ne bojte ih se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada reče sav zbor da ih pobiju kamenjem; ali se pokaza slava Gospodnja svijem sinovima Izrailjevijem u šatoru od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I reče Gospod Mojsiju: dokle će me vrijeđati taj narod? kad li će mi vjerovati poslije tolikih znaka što sam učinio među njima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Udariću ga pomorom, i rasuću ga; a od tebe ću učiniti narod velik i jači od ovoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Mojsije reče Gospodu: ali će čuti Misirci, između kojih si izveo ovaj narod silom svojom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I reći će s ljudima ove zemlje, koji su čuli da si ti, Gospode, bio usred naroda i da si se očima viđao, Gospode, i oblak tvoj da je stajao nad njima, i u stupu od oblaka da si išao pred njima danju i u stupu ognjenom noću;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pa kad pobiješ ovaj narod, sve do jednoga, govoriće narodi, koji su čuli pripovijest o tebi, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Nije mogao Gospod dovesti naroda ovoga u zemlju koju im je sa zakletvom obećao, zato ih pobi u pustinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Neka se dakle proslavi sila Gospodnja, kao što si rekao govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Gospod dugo čeka i obilan je milošću, prašta bezakonje i grijeh, ali ne pravda krivoga, nego pohodi bezakonje otačko na sinovima do trećega i četvrtoga koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Oprosti bezakonje ovomu narodu radi velike milosti svoje, kao što si praštao narodu ovomu od Misira dovde.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Gospod reče: praštam po riječi tvojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ali tako ja živ bio, i tako sva zemlja bila puna slave Gospodnje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ti ljudi koji vidješe slavu moju i znake moje što sam učinio u Misiru i u ovoj pustinji, i kušaše me već deset puta, i ne poslušaše riječi moje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Neće vidjeti zemlje koju sa zakletvom obećah ocima njihovijem, neće vidjeti ni jedan od onijeh koji me uvrijediše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A slugu svojega Haleva, u kojem bješe drugi duh i koji se sasvijem mene držao, njega ću odvesti u zemlju u koju je išao, i sjeme će je njegovo naslijediti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ali Amalik i Hananej sjede u dolini, zato se sjutra vratite natrag, i idite u pustinju k Crvenom Moru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Dokle će taj zli zbor vikati na me? Čuo sam viku sinova Izrailjevijeh, kojom viču na me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Kaži im: tako ja živ bio, kaže Gospod, učiniću vam onako kako ste govorili i ja čuh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 U ovoj će pustinji popadati mrtva tjelesa vaša, i svi između vas koji su izbrojeni u svem broju vašem od dvadeset godina i više, koji vikaste na me,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Nećete ući u zemlju, za koju podigav ruku svoju zakleh se da ću vas naseliti u njoj, osim Haleva sina Jefonijina i Isusa sina Navina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A djecu vašu, za koju rekoste da će postati roblje, njih ću odvesti, i oni će poznati zemlju za koju vi ne marite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A vaša tjelesa mrtva će popadati u ovoj pustinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A djeca vaša biće pastiri po pustinji četrdeset godina, i nosiće kar za preljube vaše, dokle ne ispropadaju tjelesa vaša u pustinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Po broju dana, za koje uhodiste zemlju, četrdeset dana, na svaki dan po godinu, nosićete grijehe svoje, četrdeset godina, i poznaćete da sam prekinuo s vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ja Gospod rekoh, i tako ću učiniti svemu tom zboru zlomu, koji se sabrao na me: u pustinji će propasti i tu pomrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A ljudi koje bješe poslao Mojsije da uhode zemlju, i koji vrativši se pobuniše sav zbor da viče na nj, prosuvši zao glas o zemlji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Ti ljudi, koji prosuše zao glas o zemlji, pomriješe od pomora pred Gospodom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A Isus sin Navin i Halev sin Jefonijin ostaše živi između ljudi koji su išli da uhode zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I Mojsije kaza sve ove riječi svijem sinovima Izrailjevijem, i narod plaka veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A sjutradan ustavši pođoše navrh gore, i rekoše: evo nas, idemo na mjesto za koje je govorio Gospod, jer zgriješismo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Ali Mojsije reče: zašto prestupate zapovijest Gospodnju? Od toga neće biti ništa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Ne idite gore, jer Gospod nije među vama; nemojte da vas pobiju neprijatelji vaši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Jer je Amalik i Hananej tamo pred vama, i izginućete od mača, jer odustaviste Gospoda, pa neće ni Gospod biti s vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Ali oni ipak navališe da idu navrh gore; ali kovčeg zavjeta Gospodnjega i Mojsije ne izađoše iz okola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Tada siđe Amalik i Hananej, koji življahu u onoj gori, i razbiše ih i baciše dori do Orme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga