1 Još reče Gospod Mojsiju u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zapovjedi sinovima Izrailjevijem neka dadu od našljedstva svojega Levitima gradove, gdje će živjeti; i podgrađa oko gradova podajte im,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Da u gradovima žive, a u podgrađima njihovijem da im stoji stoka i imanje njihovo i sve životinje njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A podgrađa koja date Levitima neka budu na tisuću lakata daleko od zidova gradskih unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zato izmjerite iza svakoga grada na istok dvije tisuće lakata, i na jug dvije tisuće lakata, i na zapad dvije tisuće lakata, i na sjever dvije tisuće lakata, tako da grad bude u srijedi. Tolika neka budu podgrađa njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A od gradova koje date Levitima odvojte šest gradova za utočište, da onamo uteče ko bi koga ubio; i osim njih podajte im četrdeset i dva grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Svega gradova, koje ćete dati Levitima da bude četrdeset i osam gradova, svaki sa svojim podgrađem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A tijeh gradova što ćete dati od našljedstva sinova Izrailjevijeh, od onijeh koji imaju više podajte više, a od onijeh koji imaju manje podajte manje; svaki prema našljedstvu koje će imati neka da od svojih gradova Levitima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Reci sinovima Izrailjevijem i kaži im: kad prijeđete preko Jordana u zemlju Hanansku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Od gradova koji vam dopadnu odvojte gradove za utočište da u njih uteče krvnik koji ubije koga nehotice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I ti će vam gradovi biti utočišta od osvetnika, da ne pogine krvnik dokle ne stane na sud pred zbor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I tako od tijeh gradova koje date šest gradova biće vam utočišta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tri taka grada podajte s ovu stranu Jordana, a tri grada podajte u zemlji Hananskoj, ti gradovi neka budu utočišta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sinovima Izrailjevijem i došljaku i strancu, koji se bavi među njima, neka tijeh šest gradova budu utočišta, da uteče u njih ko god ubije koga nehotice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ali ako gvožđem udari koga, te onaj umre, krvnik je, neka se pogubi taki krvnik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I ako kamenom iz ruke, od kojega može čovjek poginuti, udari koga, te onaj umre, krvnik je, neka se pogubi taki krvnik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ili ako drvetom iz ruke, od kojega može čovjek poginuti, udari koga, te onaj umre, krvnik je, neka se pogubi taki krvnik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Osvetnik neka pogubi krvnika; kad ga udesi, neka ga pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ako ga iz mržnje turi, ili se baci čim na nj navalice, te onaj umre,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ili ako ga iz neprijateljstva udari rukom, te onaj umre, neka se pogubi taki ubojica, krvnik je; osvetnik neka pogubi toga krvnika kad ga udesi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ako li ga nehotice turi bez neprijateljstva, ili se baci na nj čim nehotice,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ili kamenom od kojega može čovjek poginuti, ako se baci na nj nehotice, te onaj umre, a nije mu neprijatelj, niti mu traži zla,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Tada da sudi zbor između ubojice i osvetnika po ovom zakonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I zbor neka izbavi krvnika iz ruke osvetnikove i vrati ga u utočište njegovo, kuda je utekao, i ondje neka ostane dokle ne umre poglavar sveštenički, koji je pomazan svetim uljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ako krvnik kako god izide preko međe svojega utočišta, u koje je utekao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I nađe ga osvetnik preko međe utočišta njegova, ako krvnika ubije osvetnik, neće biti kriv za krv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer u utočištu svojem valja da stoji dokle ne umre poglavar sveštenički; pa kad umre poglavar sveštenički, onda treba da se vrati krvnik u zemlju našljedstva svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ovo da vam je uredba za suđenje od koljena do koljena po svijem stanovima vašim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ko bi htio pogubiti čovjeka, po svjedocima neka pogubi krvnika; ali jedan svjedok ne može svjedočiti da se ko pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ne uzimajte otkupa za krvnika, koji zasluži smrt, nego neka se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ni od onoga ne uzimajte otkupa koji uteče u utočište, da bi se vratio da živi u svojoj zemlji prije nego umre sveštenik;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Da ne biste skvrnili zemlju u kojoj ste, jer krv ona skvrni zemlju, a zemlja se ne može očistiti od krvi koja se prolije na njoj drukčije nego krvlju onoga koji je prolije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Zato ne skvrnite zemlje u kojoj nastavate i u kojoj ja nastavam, jer ja Gospod nastavam usred sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga