1 Potom reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:

2 Sinovi Izrailjevi neka staju u oko svaki kod svoje zastave sa znakom doma otaca svojih, prema šatoru od sastanka unaokolo.

3 S istoka neka staje u oko zastava vojske Judine po četama svojim s vojvodom sinova Judinijeh Nasonom sinom Aminadavovim;

4 A u vojsci njegovoj sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina izbrojenijeh.

5 A do njega neka staje u oko pleme Isaharovo s vojvodom sinova Isaharovijeh Natanailom sinom Sogarovijem;

6 A u vojsci njegovoj pedeset i četiri tisuće i četiri stotine izbrojenijeh.

7 Pa onda pleme Zavulonovo s vojvodom sinova Zavulonovijeh Elijavom sinom Helonovijem;

8 A u vojsci njegovoj pedeset i sedam tisuća i četiri stotine izbrojenijeh.

9 Svega izbrojenijeh u vojsci Judinoj sto i osamdeset i šest tisuća i četiri stotine po četama njihovijem. Oni neka idu naprijed.

10 A zastava vojske Ruvimove po četama svojim neka bude s juga, s vojvodom sinova Ruvimovijeh Elisurom sinom Sedijurovijem;

11 A u vojsci njegovoj četrdeset i šest tisuća i pet stotina izbrojenijeh.

12 A do njega neka staje u oko pleme Simeunovo s vojvodom sinova Simeunovijeh Salamilom sinom Surisadajevim;

13 A u vojsci njegovoj pedeset i devet tisuća i tri stotine izbrojenijeh.

14 Pa onda pleme Gadovo s vojvodom sinova Gadovijeh Elisafom sinom Raguilovim;

15 A u vojsci njegovoj četrdeset i pet tisuća i šest stotina i pedeset izbrojenijeh.

16 A svega izbrojenijeh u vojsci Ruvimovoj sto i pedeset i jedna tisuća i četiri stotine i pedeset po četama njihovijem. I oni neka idu drugi.

17 Potom neka ide šator od sastanka s vojskom sinova Levijevih usred ostale vojske; kako u oko staju tako neka i idu, svaki svojim redom pod svojom zastavom.

18 Zastava vojske Jefremove po četama svojim neka bude sa zapada, s vojvodom sinova Jefremovijeh Elisamom sinom Emijudovim;

19 A u vojsci njegovoj četrdeset tisuća i pet stotina izbrojenijeh.

20 A do njega pleme Manasijino s vojvodom sinova Manasijinih Gamalilom, sinom Fadasurovim;

21 A u njegovoj vojsci trideset i dvije tisuće i dvjesta izbrojenijeh.

22 Pa onda pleme Venijaminovo s vojvodom sinova Venijaminovijeh Avidanom sinom Gadeonijevim;

23 A u vojsci njegovoj trideset i pet tisuća i četiri stotine izbrojenih.

24 A svega izbrojenijeh u vojsci Jefremovoj sto i osam tisuća i sto po četama njihovijem. I oni neka idu treći.

25 Zastava vojske Danove po četama svojim neka bude sa sjevera s vojvodom sinova Danovijeh Ahijezerom sinom Amisadajevim;

26 A u vojsci njegovoj šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina izbrojenih.

27 A do njega neka staje u oko pleme Asirovo s vojvodom sinova Asirovijeh Fagailom sinom Ehranovijem;

28 A u vojsci njegovoj četrdeset i jedna tisuća i pet stotina izbrojenijeh.

29 Za njima pleme Neftalimovo s vojvodom sinova Neftalimovijeh Ahirejem sinom Enanovijem;

30 A u njegovoj vojsci pedeset i tri tisuće i četiri stotine izbrojenijeh.

31 A svega izbrojenijeh u vojsci Danovoj sto i pedeset i sedam tisuća i šest stotina. I oni neka idu najposlije uza zastave svoje.

32 To su sinovi Izrailjevi koji biše izbrojeni po domovima otaca svojih. Svega izbrojenijeh u cijeloj vojsci po četama njihovijem šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.

33 Ali Leviti ne biše brojeni među sinove Izrailjeve, kao što Gospod bješe zapovjedio Mojsiju.

34 I učiniše sinovi Izrailjevi sve; kako zapovjedi Gospod Mojsiju, tako stajahu u oko, i tako iđahu svaki po porodici svojoj i po domu otaca svojih.

Analiza
Pretraga