1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zapovjedi sinovima Izrailjevijem i reci im: kad dođete u zemlju Hanansku, ta će vam zemlja pripasti u našljedstvo, zemlja Hananska s međama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Južni kraj da vam je od pustinje Sina, uz među Edomsku, i da vam je južna međa od brijega slanoga mora na istok;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I ta međa neka se savije od juga k Akravimu i ide do Sina, i neka se pruži od juga preko Kadis-Varne, a otuda neka izide na selo Adar i ide do Aselmona;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Potom neka se savije ta međa od Aselmona do potoka Misirskoga i ide do mora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A zapadna međa da vam bude veliko more; to da vam je zapadna međa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A sjeverna međa ovo da vam bude: od velikoga mora povucite sebi među do gore Ora;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A od gore Ora povucite sebi među kako se ide u Emat, i ta međa neka ide na Sedad;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I neka ide ta međa do Zefrona, i kraj neka joj bude kod sela Enana; to da vam bude sjeverna međa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A s istoka povucite sebi među od sela Enana do Sefama;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A od Sefama neka ide ta međa k Rivli, s istoka Ainu, i neka ide dalje ta međa dokle dođe do mora Hinerota k istoku;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I neka se spusti ta međa ka Jordanu, i neka izađe na slano more. Ta će zemlja biti vaša s međama svojim unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I kaza Mojsije sinovima Izrailjevijem govoreći: to je zemlja koju ćete dobiti u našljedstvo ždrijebom, za koju je zapovjedio Gospod da je dobije devet plemena i po.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer pleme sinova Ruvimovijeh po porodicama otaca svojih, i pleme sinova Gadovijeh po porodicama otaca svojih, i polovina plemena Manasijina primiše svoje našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ova dva plemena i po primiše našljedstvo svoje s ovu stranu Jordana prema Jerihonu s istočne strane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ovo su imena ljudi koji će vam razdijeliti u našljedstvo zemlju: Eleazar sveštenik i Isus sin Navin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I po jednoga kneza iz svakoga plemena uzmite da dijeli zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A ovo su imena tijeh ljudi: od plemena Judina Halev sin Jefonijin,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Od plemena sinova Simeunovijeh Samuilo sin Emijudov,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Od plemena Venijaminova Eldad sin Haslonov,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Od plemena sinova Danovijeh knez Vokor sin Jeklinov,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Od sinova Josifovijeh: od plemena sinova Manasijinih knez Anilo sin Sufidov,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Od plemena sinova Jefremovijeh, knez Kamuilo sin Saftanov,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Od plemena sinova Zavulonovijeh knez Elisafan sin Harnahov,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Od plemena sinova Isaharovijeh knez Faltilo sin Ozainov,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Od plemena sinova Asirovijeh knez Ahior sin Selemijin,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I od plemena Neftalimova knez Fadailo sin Amijudov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ovima zapovjedi Gospod da razdijele našljedstvo sinovima Izrailjevijem u zemlji Hananskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga