1 Potom reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopirano
+
2 Reci sinovima Izrailjevijem, i uzmi od njih po jednu palicu od svakoga doma otaca njihovijeh, od svijeh knezova njihovijeh, po domovima otaca njihovijeh, dvanaest palica, i ime svakoga napiši na palici njegovoj.
Kopirano
+
3 A na palici Levijevoj napiši ime Aronovo, jer je svaka palica za jednog poglavara od doma otaca njihovijeh.
Kopirano
+
4 I ostavi ih u šatoru od sastanka pred svjedočanstvom, gdje se sastajem s vama.
Kopirano
+
5 I koga izaberem, njegova će palica procvjetati; tako ću utišati pred sobom viku sinova Izrailjevijeh što viču na vas.
Kopirano
+
6 Kad to reče Mojsije sinovima Izrailjevijem, dadoše mu svi knezovi njihovi palice, svaki knez po palicu od doma oca svojega, dvanaest palica, i palica Aronova bješe među palicama njihovijem.
Kopirano
+
7 I ostavi Mojsije palice pred Gospodom u šatoru od svjedočanstva.
Kopirano
+
8 A sjutradan dođe Mojsije u šator od svjedočanstva, i gle, procvjetala palica Aronova od doma Levijeva; bješe napupila i cvjetala, i bademi zreli na njoj.
Kopirano
+
9 I iznese Mojsije sve one palice ispred Gospoda k svijem sinovima Izrailjevijem, i razgledavši ih uzeše svaki svoju palicu.
Kopirano
+
10 A Gospod reče Mojsiju: donesi opet palicu Aronovu pred svjedočanstvo da se čuva za znak nepokornima, da prestane vika njihova na me, da ne izginu.
Kopirano
+
11 I učini Mojsije, kako mu zapovjedi Gospod tako učini.
Kopirano
+
12 Tada rekoše sinovi Izrailjevi Mojsiju govoreći: pomrijesmo, propadosmo, svi propadosmo.
Kopirano
+
13 Ko se god približi k šatoru Gospodnjemu, gine; hoćemo li svi izginuti?
Kopirano
+
Analiza
Pretraga