1 Odatle se podigoše sinovi Izrailjevi, i stadoše u oko u polju Moavskom s onu stranu Jordana prema Jerihonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I vidje Valak sin Seforov sve što učini Izrailj Amoreju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I uplaši se Moav od naroda veoma; jer ga bješe mnogo, i prituži Moavu od sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Pa reče Moav starješinama Madijanskim: sada će ova množina pojesti sve što je oko nas kao vo travu u polju. A Valak sin Seforov bješe u ono vrijeme car Moavski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I posla poslanike k Valamu sinu Veorovu u Faturu, koja je na rijeci u zemlji naroda njegova, govoreći: evo narod izide iz Misira, evo prekrilio je zemlju, i stoji prema meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Nego hodi, prokuni mi ovaj narod, jer je jači od mene, eda bih mu odolio i pobio ga ili istjerao iz zemlje ove; jer znam, koga blagosloviš biće blagosloven, a koga prokuneš biće proklet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I otidoše starješine Moavske i starješine Madijanske noseći darove za vračanje; i dođoše k Valamu, i kazaše mu riječi Valakove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A on im reče: ostanite ovdje ovu noć, i odgovoriću vam kako mi Gospod kaže. I ostaše knezovi Moavski kod Valama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Bog dođe k Valamu i reče mu: kakvi su to ljudi kod tebe?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I reče Valam Bogu: Valak sin Seforov, car Moavski, posla ih k meni govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Evo narod izide iz Misira i prekrili zemlju; nego hodi, prokuni mi ga, eda bih ga nadbio i otjerao ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Bog reče Valamu: ne idi s njima, niti kuni toga naroda, jer je blagosloven.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I ujutru ustavši Valam reče knezovima Valakovijem: vratite se u svoju zemlju, jer mi ne da Bog da idem s vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ustavši knezovi Moavski dođoše k Valaku, i rekoše: ne htje Valam poći s nama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada opet posla Valak više knezova i veće od prvijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I oni došavši k Valamu rekoše mu: ovako veli Valak sin Seforov: nemoj se zatezati, molim te, nego dođi k meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer ću te dobro darivati, i što mi god rečeš činiću; zato dođi, molim te, prokuni mi ovaj narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Valam odgovori i reče slugama Valakovijem: da mi da Valak kuću svoju punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti riječi Gospoda Boga svojega da učinim što malo ili veliko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ali opet ostanite ovdje i vi ovu noć, da vidim što će mi sada kazati Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I dođe Bog noću k Valamu i reče mu: kad su došli ti ljudi da te zovu, ustani, idi s njima, ali što ti kažem ono da činiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I ujutru ustavši Valam osamari magaricu svoju, i pođe s knezovima Moavskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ali se razgnjevi Bog što on pođe; i stade anđeo Gospodnji na put da mu ne da; a on sjeđaše na magarici svojoj i imaše sa sobom dva momka svoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A kad magarica vidje anđela Gospodnjega gdje stoji na putu s golijem mačem u ruci, svrnu magarica s puta i pođe preko polja. A Valam je stade biti da je vrati na put.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A anđeo Gospodnji stade na stazu među vinogradima, a bijaše zid i odovud i odonud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I magarica videći anđela Gospodnjega pribi se uz drugi zid, i pritište nogu Valamovu o zid; a on je stade opet biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Potom anđeo Gospodnji otide dalje, i stade u tjesnacu, gdje ne bješe mjesta da se svrne ni nadesno ni nalijevo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I magarica videći anđela Gospodnjega pade pod Valamom, a Valam se vrlo razljuti, i stade biti magaricu svojim štapom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tada Gospod otvori usta magarici, te ona reče Valamu: šta sam ti učinila, te me biješ već treći put?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A Valam reče magarici: što mi prkosiš? da imam mač u ruci, sad bih te ubio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A magarica reče Valamu: nijesam li tvoja magarica? jašeš me otkako sam postala tvoja do danas; jesam li ti kad tako učinila? A on reče: nijesi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tada Gospod otvori oči Valamu, koji ugleda anđela Gospodnjega gdje stoji na putu s golijem mačem u ruci. I on savi glavu i pokloni se licem svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I reče mu anđeo Gospodnji: zašto si bio magaricu svoju već tri puta? evo ja izidoh da ti ne dam, jer tvoj put nije meni po volji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Kad me ugleda magarica, ona se ukloni ispred mene već tri puta; a da se nije uklonila ispred mene, tebe bih već ubio a nju bih ostavio u životu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A Valam reče anđelu Gospodnjemu: zgriješio sam, jer nijesam znao da ti stojiš preda mnom na putu; ako tebi nije po volji, ja ću se vratiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A anđeo Gospodnji reče Valamu: idi s tijem ljudima, ali samo ono govori što ti ja kažem. Tada Valam otide s knezovima Valakovim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A kad ču Valak da ide Valam, izide mu na susret u grad Moavski na međi Arnonskoj nakraj međe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I reče Valak Valamu: nijesam li slao k tebi i zvao te? zašto mi ne dođe? eda li te ne mogu darivati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A Valam reče Valaku: evo sam došao k tebi; ali hoću li moći što govoriti? Što mi Bog metne u usta, ono ću govoriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I otide Valam s Valakom, i dođoše u grad Uzot.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I nakla Valak volova i ovaca, i posla Valamu i knezovima, koji bijahu s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A ujutru uze Valak Valama i odvede ga na visinu Valovu, i odande mu pokaza jedan kraj naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga