1 A poslije te pogibije reče Gospod Mojsiju i Eleazaru sinu Aronovu svešteniku govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Izbrojte sav zbor sinova Izrailjevijeh od dvadeset godina i više po domovima otaca njihovijeh, sve koji mogu ići na vojsku u Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I reče im Mojsije i Eleazar sveštenik u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Da se izbroje od dvadeset godina i više, kako zapovjedi Gospod Mojsiju i sinovima Izrailjevijem, koji izađoše iz zemlje Misirske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ruvim bješe prvenac Izrailjev; a sinovi Ruvimovi: od Enoha porodica Enohova; od Faluja porodica Falujeva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Od Asrona porodica Asronova, od Harmije porodica Harmijina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 To su porodice Ruvimove; a izbrojenijeh bješe među njima četrdeset i tri tisuće i sedam stotina i trideset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sin Falujev bješe Elijav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A sinovi Elijavovi: Namuilo i Datan i Aviron. Ovaj Datan i ovaj Aviron, koji bijahu od onijeh što se sazivahu na zbor, ustaše na Mojsija i Arona u buni Korejevoj, kad bješe buna na Gospoda;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I zemlja otvorivši usta svoja proždrije njih i Koreja, i izgibe ta gomila, i spali ih oganj dvjesta i pedeset ljudi, koji postaše ugled.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A sinovi Korejevi ne pogiboše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Sinovi Simeunovi po porodicama svojim: od Namuila porodica Namuilova; od Jamina porodica Jaminova; od Jahina porodica Jahinova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Od Zare porodica Zarina, od Saula porodica Saulova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 To su porodice Simeunove; od njih bješe dvadeset i dvije tisuće i dvije stotine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A sinovi Gadovi po porodicama svojim: od Sifona porodica Sifonova; od Agija porodica Agijeva; od Sunija porodica Sunijeva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Od Azena porodica Azenova; od Irija porodica Irijeva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Od Aroda porodica Arodova; od Arilija porodica Arilijeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 To su porodice sinova Gadovijeh, a među njima bješe izbrojenijeh četrdeset tisuća i pet stotina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Sinovi Judini: Ir i Avnan; ali umriješe Ir i Avnan u zemlji Hananskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Bijahu pak sinovi Judini po porodicama svojim: od Siloma porodica Silomova; od Faresa porodica Faresova; od Zare porodica Zarina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A sinovi Faresovi bjehu: od Asrona porodica Asronova; od Jamuila porodica Jamuilova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 To su porodice Judine, a među njima bješe izbrojenijeh sedamdeset i šest tisuća i pet stotina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A sinovi Isaharovi po porodicama svojim: od Tole porodica Tolina; od Fuve porodica Fuvina;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Od Jasuva porodica Jasuvova; od Amrama porodica Amramova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 To su porodice Isaharove; a među njima bješe izbrojenijeh šezdeset i četiri tisuće i tri stotine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Sinovi Zavulonovi po porodicama svojim: od Sareda porodica Saredova; od Alona porodica Alonova; od Alila porodica Alilova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 To su porodice Zavulonove, a među njima bješe izbrojenijeh šezdeset tisuća i pet stotina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Sinovi Josifovi po porodicama svojim: Manasija i Jefrem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Sinovi Manasijini: od Mahira porodica Mahirova; a Mahir rodi Galada, od kojega je porodica Galadova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ovo su sinovi Galadovi: od Ahijezera porodica Ahijezerova; od Heleka porodica Helekova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Od Esrila porodica Esrilova; od Sihema porodica Sihemova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Od Simaera porodica Simaerova; od Ofera porodica Oferova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A Salpad sin Oferov nemaše sinova nego kćeri, kojima su imena Mala i Nuja i Egla i Melha i Tersa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 To su porodice Manasijine, a od njih bješe izbrojenijeh pedeset i dvije tisuće i sedam stotina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Sinovi pak Jefremovi po porodicama svojim: od Sutala porodica Sutalova; od Vehera porodica Veherova; od Tahana porodica Tahanova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A ovo su sinovi Sutalovi: od Erana porodica Eranova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 To su porodice sinova Jefremovijeh; a među njima bješe izbrojenijeh trideset i dvije tisuće i pet stotina. To su sinovi Josifovi po porodicama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A sinovi Venijaminovi po porodicama svojim: od Vele porodica Velina; od Asvila porodica Asvilova; od Ahirama porodica Ahiramova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Od Sufama porodica Sufamova; od Ufama porodica Ufamova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A Velini sinovi bjehu: Ader i Naman; od Adera porodica Aderova; od Namana porodica Namanova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 To su sinovi Venijaminovi po porodicama svojim, a među njima bješe izbrojenijeh četrdeset i pet tisuća i šest stotina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A ovo su sinovi Danovi po porodicama svojim: od Sameja porodica Samejeva; to je rod Danov po porodicama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 U svijem porodicama Samejevijem bješe izbrojenijeh šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Sinovi Asirovi po porodicama svojim: od Jamina porodica Jaminova; od Jesuja porodica Jesujeva; od Verija porodica Verijina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Sinovi Verijini: od Hovera porodica Hoverova; od Melhila porodica Melhilova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 A kćeri Asirovoj bješe ime Sara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 To su porodice sinova Asirovijeh; a među njima bješe izbrojenijeh pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Sinovi Neftalimovi po porodicama svojim: od Asila porodica Asilova; od Gunija porodica Gunijeva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Od Jesera porodica Jeserova; od Selima porodica Selimova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 To je rod Neftalimov po porodicama svojim, a među njima bješe izbrojenih četrdeset i pet tisuća i četiri stotine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 To su izbrojeni među sinovima Izrailjevijem, šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 A Gospod reče Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Tijem neka se podijeli zemlja u našljedstvo prema broju imena;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Kojih ima više, podaj im veće našljedstvo, a kojih ima manje, njima manje; svi prema broju izbrojenijeh svojih neka imaju našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Ali ždrijebom neka se podijeli zemlja: po imenima plemena otaca svojih neka dobiju našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Ždrijebom neka se podijeli svakome plemenu, bilo veliko ili malo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 A ovo su izbrojeni između Levita po porodicama svojim: od Girsona porodica Girsonova; od Kata porodica Katova; od Merarija porodica Merarijeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 Ovo su porodice Levijeve: porodica Lovenijeva, porodica Hevronova, porodica Malijeva, porodica Musijeva, porodica Korejeva. A Kat je rodio Amrama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 A ime je ženi Amramovoj Johaveta, kći Levijeva, koja mu se rodila u Misiru; a ona rodi Amramu Arona i Mojsija, i Mariju sestru njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 A Aronu se rodi Nadav i Avijud i Eleazar i Itamar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 Ali Nadav i Avijud pogiboše kad prinesoše tuđ oganj pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 I bješe ih izbrojenijeh dvadeset i tri tisuće, svega muškinja od jednoga mjeseca i više; i ne biše brojeni među sinove Izrailjeve, jer im nije dano našljedstvo među sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 To su izbrojeni, kad Mojsije i Eleazar sveštenik izbrojiše sinove Izrailjeve u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 A među njima ne bješe nijedan od onijeh koje izbrojiše Mojsije i Aron sveštenik kad brojiše sinove Izrailjeve u pustinji Sinajskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 Jer Gospod bješe rekao za njih: pomrijeće u pustinji. I ne osta ih ni jedan osim Haleva sina Jefonijina i Isusa sina Navina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga