1 Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:

2 Osveti sinove Izrailjeve na Madijancima, pak ćeš se onda pribrati k rodu svojemu.

3 I Mojsije reče narodu govoreći: opremite između sebe ljude na vojsku da idu na Madijance da učine osvetu Gospodnju na Madijancima,

4 Po tisuću od plemena, od svakoga plemena Izrailjeva opremite na vojsku.

5 I dadoše od tisuća Izrailjevijeh po tisuću od svakoga plemena, dvanaest tisuća opremiše na vojsku.

6 I posla Mojsije po tisuću od svakoga plemena na vojsku, i s njima Finesa sina Eleazara sveštenika, i u njega bjehu sudi sveti i trube.

7 I zavojštiše na Madijance, kako zapovjedi Gospod Mojsiju, i pobiše sve muškinje.

8 Pobiše i careve Madijanske, s drugima koje im pobiše, Evina i Rokoma i Sura i Ura i Rovoka, pet careva Madijanskih, i Valama sina Veorova ubiše mačem.

9 I zarobiše sinovi Izrailjevi žene Madijanke i djecu njihovu, i zaplijeniše svu stoku njihovu, krupnu i sitnu, i sve blago njihovo.

10 A mjesta njihova u kojima življahu i gradove njihove sve popališe ognjem.

11 I sve roblje i sav plijen, ljude i stoku, uzeše;

12 I povedoše k Mojsiju i Eleazaru svešteniku i ka zboru sinova Izrailjevijeh, i roblje i ostali plijen i dobit u oko na polju Moavskom, koje je na Jordanu prema Jerihonu.

13 A Mojsije i Eleazar sveštenik i svi knezovi od zbora izidoše im na susret iz okola.

14 I Mojsije se razgnjevi na vojvode, na tisućnike i stotinare, koji se vraćahu s vojske;

15 I reče im Mojsije: a što ostaviste u životu sve žene?

16 Ta one po riječi Valamovoj navratiše sinove Izrailjeve da zgriješe Gospodu s Fegora, te dođe ona pogibija na narod Gospodnji.

17 Zato sada pobijte svu djecu mušku, i sve žene pobijte, koje su poznale čovjeka.

18 A djevojke, koje ne poznaše čovjeka, ostavite u životu.

19 A vi ostanite izvan okola sedam dana; svaki koji je ubio koga i koji se dotakao ubijenoga, očistite se treći dan i sedmi dan, sebe i roblje svoje.

20 I sve haljine i sve stvari kožne i sve što je od kostrijeti i sve sudove drvene očistite.

21 I reče Eleazar sveštenik vojnicima, koji bijahu išli na vojsku: ovo je naredba i zakon što je Gospod zapovjedio Mojsiju:

22 Zlato, srebro, mjed, gvožđe, kositer i olovo,

23 Što god podnosi vatru, propustite kroz vatru, i očistiće se, ali pošto se očisti vodom očišćenja; a što god ne podnosi vatre, propustite kroz vodu.

24 I operite haljine svoje sedmi dan, i bićete čisti; i onda ćete ući u oko.

25 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

26 Izbroj sve što je zaplijenjeno, ljude i stoku, ti i Eleazar sveštenik i poglavari od plemena narodnijeh.

27 I razdijeli sve zaplijenjeno na dvoje: na vojnike koji su išli na vojsku i na sav zbor.

28 I uzmi dio za Gospoda od vojnika koji su išli na vojsku, po jednu dušu od pedeset, i od ljudi i od goveda i od magaraca i od ovaca.

29 Od njihove polovine to uzmite, i podajte Eleazaru svešteniku za prinos Gospodu.

30 I od polovine koja dopade sinovima Izrailjevijem uzmi po jedno od pedeset, i od ljudi i od goveda i od magaraca i od ovaca i od svake stoke, i to podaj Levitima koji rade što treba za šator Gospodnji.

31 I učini Mojsije i Eleazar sveštenik kako zapovjedi Gospod Mojsiju.

32 I bješe plijena, što osta od plijena koji zaplijeni vojska: šest stotina i sedamdeset i pet tisuća ovaca,

33 I sedamdeset i dvije tisuće goveda,

34 I šezdeset i jedna tisuća magaraca,

35 I ženskinja što ne bješe poznalo čovjeka, svega trideset i dvije tisuće duša.

36 A u polovini, u dijelu onijeh koji bijahu išli na vojsku, bješe na broj tri stotine i trideset i sedam tisuća i pet stotina ovaca,

37 A od toga dio Gospodu bješe šest stotina i sedamdeset i pet ovaca;

38 I trideset i šest tisuća goveda, a od toga dio Gospodu sedamdeset i dva;

39 I trideset tisuća i pet stotina magaraca, a od toga dio Gospodu šezdeset i jedan;

40 I šesnaest tisuća duša ljudskih, a od toga dio Gospodu trideset i dvije duše.

41 I dade Mojsije Eleazaru svešteniku dio za prinos Gospodu, kao što mu zapovjedi Gospod.

42 A od druge polovine, koja dopade sinovima Izrailjevijem, koju uze Mojsije od ljudi koji bjehu išli na vojsku,

43 (A i u toj polovini, koja dopade zboru, bješe tri stotine i trideset i sedam tisuća i pet stotina ovaca,

44 Trideset i šest tisuća goveda,

45 Trideset tisuća i pet stotina magaraca,

46 I šesnaest tisuća duša ljudskih)

47 Od te polovine, koja dopade sinovima Izrailjevijem, uze Mojsije po jedno od pedeset, i od ljudi i od stoke, i dade Levitima koji rade što treba za šator Gospodnji, kao što mu Gospod zapovjedi.

48 I pristupiše k Mojsiju vojvode, tisućnici i stotinari,

49 I rekoše mu: sluge tvoje prebrojiše vojnike koji bijahu pod našom rukom, i nijednoga nije manje.

50 Zato prinosimo Gospodu prinos, svaki što je ko zadobio, zlatnijeh zaklada, kopača, narukvica, prstena, obodaca i lančića, da bi se očistile duše naše pred Gospodom.

51 I uze Mojsije i Eleazar sveštenik od njih zlato, svakojake zaklade.

52 A bješe svega zlata prinesenoga, što prinesoše Mojsiju tisućnici i stotinari, šesnaest tisuća i sedam stotina i pedeset sikala.

53 A vojnici zadržaše sebi što koji bješe zaplijenio.

54 I uzevši Mojsije i Eleazar zlato od tisućnika i stotinara, unesoše ga u šator od sastanka za spomen sinovima Izrailjevijem pred Gospodom.

Analiza
Pretraga