1 Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Osveti sinove Izrailjeve na Madijancima, pak ćeš se onda pribrati k rodu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Mojsije reče narodu govoreći: opremite između sebe ljude na vojsku da idu na Madijance da učine osvetu Gospodnju na Madijancima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Po tisuću od plemena, od svakoga plemena Izrailjeva opremite na vojsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I dadoše od tisuća Izrailjevijeh po tisuću od svakoga plemena, dvanaest tisuća opremiše na vojsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I posla Mojsije po tisuću od svakoga plemena na vojsku, i s njima Finesa sina Eleazara sveštenika, i u njega bjehu sudi sveti i trube.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I zavojštiše na Madijance, kako zapovjedi Gospod Mojsiju, i pobiše sve muškinje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Pobiše i careve Madijanske, s drugima koje im pobiše, Evina i Rokoma i Sura i Ura i Rovoka, pet careva Madijanskih, i Valama sina Veorova ubiše mačem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I zarobiše sinovi Izrailjevi žene Madijanke i djecu njihovu, i zaplijeniše svu stoku njihovu, krupnu i sitnu, i sve blago njihovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A mjesta njihova u kojima življahu i gradove njihove sve popališe ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I sve roblje i sav plijen, ljude i stoku, uzeše;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I povedoše k Mojsiju i Eleazaru svešteniku i ka zboru sinova Izrailjevijeh, i roblje i ostali plijen i dobit u oko na polju Moavskom, koje je na Jordanu prema Jerihonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Mojsije i Eleazar sveštenik i svi knezovi od zbora izidoše im na susret iz okola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I Mojsije se razgnjevi na vojvode, na tisućnike i stotinare, koji se vraćahu s vojske;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I reče im Mojsije: a što ostaviste u životu sve žene?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ta one po riječi Valamovoj navratiše sinove Izrailjeve da zgriješe Gospodu s Fegora, te dođe ona pogibija na narod Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zato sada pobijte svu djecu mušku, i sve žene pobijte, koje su poznale čovjeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A djevojke, koje ne poznaše čovjeka, ostavite u životu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A vi ostanite izvan okola sedam dana; svaki koji je ubio koga i koji se dotakao ubijenoga, očistite se treći dan i sedmi dan, sebe i roblje svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I sve haljine i sve stvari kožne i sve što je od kostrijeti i sve sudove drvene očistite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I reče Eleazar sveštenik vojnicima, koji bijahu išli na vojsku: ovo je naredba i zakon što je Gospod zapovjedio Mojsiju:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Zlato, srebro, mjed, gvožđe, kositer i olovo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Što god podnosi vatru, propustite kroz vatru, i očistiće se, ali pošto se očisti vodom očišćenja; a što god ne podnosi vatre, propustite kroz vodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I operite haljine svoje sedmi dan, i bićete čisti; i onda ćete ući u oko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Izbroj sve što je zaplijenjeno, ljude i stoku, ti i Eleazar sveštenik i poglavari od plemena narodnijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I razdijeli sve zaplijenjeno na dvoje: na vojnike koji su išli na vojsku i na sav zbor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I uzmi dio za Gospoda od vojnika koji su išli na vojsku, po jednu dušu od pedeset, i od ljudi i od goveda i od magaraca i od ovaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Od njihove polovine to uzmite, i podajte Eleazaru svešteniku za prinos Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I od polovine koja dopade sinovima Izrailjevijem uzmi po jedno od pedeset, i od ljudi i od goveda i od magaraca i od ovaca i od svake stoke, i to podaj Levitima koji rade što treba za šator Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I učini Mojsije i Eleazar sveštenik kako zapovjedi Gospod Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I bješe plijena, što osta od plijena koji zaplijeni vojska: šest stotina i sedamdeset i pet tisuća ovaca,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I sedamdeset i dvije tisuće goveda,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I šezdeset i jedna tisuća magaraca,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I ženskinja što ne bješe poznalo čovjeka, svega trideset i dvije tisuće duša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A u polovini, u dijelu onijeh koji bijahu išli na vojsku, bješe na broj tri stotine i trideset i sedam tisuća i pet stotina ovaca,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A od toga dio Gospodu bješe šest stotina i sedamdeset i pet ovaca;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I trideset i šest tisuća goveda, a od toga dio Gospodu sedamdeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I trideset tisuća i pet stotina magaraca, a od toga dio Gospodu šezdeset i jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I šesnaest tisuća duša ljudskih, a od toga dio Gospodu trideset i dvije duše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I dade Mojsije Eleazaru svešteniku dio za prinos Gospodu, kao što mu zapovjedi Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A od druge polovine, koja dopade sinovima Izrailjevijem, koju uze Mojsije od ljudi koji bjehu išli na vojsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 (A i u toj polovini, koja dopade zboru, bješe tri stotine i trideset i sedam tisuća i pet stotina ovaca,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Trideset i šest tisuća goveda,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Trideset tisuća i pet stotina magaraca,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I šesnaest tisuća duša ljudskih)
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Od te polovine, koja dopade sinovima Izrailjevijem, uze Mojsije po jedno od pedeset, i od ljudi i od stoke, i dade Levitima koji rade što treba za šator Gospodnji, kao što mu Gospod zapovjedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 I pristupiše k Mojsiju vojvode, tisućnici i stotinari,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I rekoše mu: sluge tvoje prebrojiše vojnike koji bijahu pod našom rukom, i nijednoga nije manje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Zato prinosimo Gospodu prinos, svaki što je ko zadobio, zlatnijeh zaklada, kopača, narukvica, prstena, obodaca i lančića, da bi se očistile duše naše pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 I uze Mojsije i Eleazar sveštenik od njih zlato, svakojake zaklade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 A bješe svega zlata prinesenoga, što prinesoše Mojsiju tisućnici i stotinari, šesnaest tisuća i sedam stotina i pedeset sikala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 A vojnici zadržaše sebi što koji bješe zaplijenio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 I uzevši Mojsije i Eleazar zlato od tisućnika i stotinara, unesoše ga u šator od sastanka za spomen sinovima Izrailjevijem pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga