1 A sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi imahu vrlo mnogo stoke, i vidješe zemlju Jazirsku i zemlju Galadsku da je dobra za stoku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I došavši sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi rekoše Mojsiju i Eleazaru svešteniku i knezovima od zbora govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Atarot i Devon i Jazir i Namra i Esevon i Elealija i Sevama i Navav i Vean,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ta je zemlja, koju Gospod pokori zboru Izrailjskom, dobra za stoku, a sluge tvoje imaju stoke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ako smo, rekoše, našli milost pred tobom, neka se ta zemlja dade slugama tvojim u našljedstvo, nemoj nas voditi preko Jordana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Mojsije reče sinovima Gadovijem i sinovima Ruvimovijem: braća će vaša ići na vojsku, a vi hoćete ovdje da ostanete?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zašto obarate srce sinovima Izrailjevijem da ne prijeđu u zemlju koju im je dao Gospod?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tako su učinili oci vaši, kad ih poslah iz Kadis-Varne da uhode zemlju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I otidoše do potoka Eshola, i uhodiše zemlju; i oboriše srce sinovima Izrailjevijem da ne idu u zemlju koju im dade Gospod;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I razgnjevi se onda Gospod, i zakle se govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Neće ti ljudi koji izađoše iz Misira, od dvadeset godina i više, vidjeti zemlje za koju se zakleh Avramu, Isaku i Jakovu, jer se ne držaše mene sasvijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Osim Haleva sina Jefonijina Kenezeja i Isusa sina Navina, jer se sasvijem držaše Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I razgnjevi se Gospod na Izrailja, i učini te se potucaše po pustinji četrdeset godina, dokle ne pomrije sav onaj naraštaj koji činjaše zlo pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A vi sada izađoste na mjesto otaca svojih, rod griješnih ljudi, da umnožavate žestinu gnjeva Gospodnjega na Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ako se odvratite od njega, on će ga još ostaviti u pustinji, i tako ćete upropastiti sav onaj narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A oni pristupiše opet k njemu, i rekoše mu: mi smo radi samo torove načiniti ovdje za stada svoja i gradove za djecu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A sami ćemo naoružani junački poći pred sinovima Izrailjevijem, dokle ih ne odvedemo na njihovo mjesto; a naša djeca neka stoje u gradovima tvrdijem radi stanovnika te zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Nećemo se vratiti kućama svojim dokle sinovi Izrailjevi ne prime svaki svoje našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Niti ćemo uzeti našljedstva s njima s onu stranu Jordana ni dalje, ako nam dopadne našljedstvo s ovu stranu Jordana prema istoku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tada im reče Mojsije: ako ćete učiniti tako i ići pod oružjem pred Gospodom na vojsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ako svaki od vas pod oružjem prijeđe preko Jordana pred Gospodom, dokle ne otjera ispred sebe neprijatelja svojih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I dokle se ne pokori zemlja pred Gospodom, pa se onda vratite i ne zgriješite Gospodu ni Izrailju, onda će ova zemlja pripasti vama u našljedstvo pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ako li ne učinite tako, gle, zgriješićete Gospodu, i znajte da će vas grijeh vaš stići.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Gradite sebi gradove za djecu svoju i torove za stoku svoju; i što je izašlo iz usta vaših, učinite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I rekoše Mojsiju sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi govoreći: sluge će tvoje učiniti kako gospodar naš zapovijeda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Djeca naša i žene naše, stada naša i sva stoka naša ovdje će ostati u gradovima Galadskim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A sluge će tvoje prijeći svaki naoružan, da se bije pred Gospodom, kao što govori gospodar naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tada Mojsije zapovjedi za njih Eleazaru svešteniku i Isusu sinu Navinu i glavarima od domova otačkih među sinovima Izrailjevijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I reče im: ako prijeđu sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi s vama preko Jordana, svi oružani, da se biju pred Gospodom, i kad vam bude zemlja pokorena, onda podajte njima zemlju Galadsku u našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ako li ne prijeđu s vama pod oružjem, onda neka im bude našljedstvo među vama u zemlji Hananskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I odgovoriše sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi govoreći: kako je Gospod kazao slugama tvojim tako ćemo učiniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Prijeći ćemo pod oružjem pred Gospodom u zemlju Hanansku, a naše našljedstvo da bude s ovu stranu Jordana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I dade Mojsije sinovima Gadovijem i sinovima Ruvimovijem i polovini plemena Manasije sina Josifova carstvo Siona cara Amorejskoga i carstvo Oga cara Vasanskoga, zemlju i gradove po međama njezinijem, gradove one zemlje unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I sagradiše sinovi Gadovi Devon i Atarot i Aroir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I Atrot-Sofan i Jazir i Jogveju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I Vet-Nimru i Vet-Aran, gradove tvrde, i torove za stoku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A sinovi Ruvimovi sagradiše Esevon i Elealiju i Kirijatajim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I Navon i Velmeon predjenuvši im imena, i Sivmu; i nadješe druga imena gradovima koje sagradiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A sinovi Mahira sina Manasijina otidoše u Galad, i uzeše ga, i izagnaše Amoreje koji bijahu ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I Mojsije dade Galad Mahiru sinu Manasijinu, koji se ondje naseli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I Jair sin Manasijin otide i uze sela njihova i prozva ih sela Jairova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I Navav otide i uze Kenat sa selima njegovijem, i prozva ga Navav po imenu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga