1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Reci sinovima Izrailjevijem, i kaži im: kad čovjek ili žena učini zavjet nazirejski, da bude nazirej Gospodu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Neka se uzdržava od vina i silovita pića, i neka ne pije octa vinskoga ni octa od silovita pića niti kakvoga pića od grožđa i neka ne jede grožđa ni novoga ni suhoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Dokle god traje njegovo nazirejstvo neka ne jede ništa od vinove loze, ni zrna ni ljuske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Dokle traje njegovo nazirejstvo, neka mu britva ne prijeđe preko glave; dokle se ne navrše dani za koje se učinio nazirej Gospodu, neka bude svet i neka ostavlja kosu na glavi svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Dokle traju dani za koje se učinio nazirej Gospodu, neka ne pristupa k mrtvacu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ni za ocem svojim ni za materom svojom ni za bratom svojim ni za sestrom svojom, neka se za njima ne skvrni kad umru; jer je nazirejstvo Boga njegova na glavi njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Dokle god traje nazirejstvo njegovo, svet je Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako li bi ko umro do njega na prečac, te bi oskvrnio nazirejstvo glave njegove, neka obrije glavu svoju u dan čišćenja svojega, sedmi dan neka je obrije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A osmi dan neka donese dvije grlice ili dva golubića svešteniku na vrata šatora od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I sveštenik neka zgotovi od jednoga žrtvu za grijeh a od drugoga žrtvu paljenicu, i neka ga očisti od onoga što je zgriješio kod mrtvaca; tako će posvetiti glavu njegovu u taj dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I neka odijeli Gospodu dane nazirejstva svojega, i donese jagnje od godine za krivicu; a pređašnji dani propadaju, jer mu se oskvrnilo nazirejstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A ovo je zakon za nazireje: kad se navrše dani nazirejstvu njegovu, neka dođe na vrata šatora od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I neka donese za žrtvu Gospodu jagnje muško od godine zdravo za žrtvu paljenicu, i jagnje žensko od godine zdravo za grijeh, i ovna zdrava za žrtvu zahvalnu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I kotaricu hljebova prijesnijeh, kolača od bijeloga brašna zamiješenijeh s uljem, i pogača prijesnijeh namazanijeh uljem, s darom njihovijem i s naljevom njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A to će sveštenik prinijeti pred Gospodom i učiniti žrtvu za grijeh njegov i žrtvu njegovu paljenicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A ovna će prinijeti na žrtvu zahvalnu Gospodu s kotaricom prijesnijeh hljebova; prinijeće sveštenik i dar njegov i naljev njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada nazirej neka obrije glavu svojega nazirejstva na vratima šatora od sastanka; i uzev kosu nazirejstva svojega neka je metne u oganj koji je pod žrtvom zahvalnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I sveštenik neka uzme pleće kuhano od ovna i jedan kolač prijesan iz kotarice i jednu pogaču prijesnu, i neka metne na ruke nazireju, pošto obrije nazirejstvo svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I sveštenik neka obrće te stvari na žrtvu obrtanu pred Gospodom; to je svetinja, koja pripada svešteniku osim grudi obrtanih i pleća podignutoga; a poslije toga nazirej može piti vina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 To je zakon za nazireja koji se zavjetuje, i to je prinos njegov Gospodu za nazirejstvo njegovo, osim onoga što bi više mogao učiniti; kakav mu bude zavjet kojim se zavjetuje, tako neka učini osim zakona svojega nazirejstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Reci Aronu i sinovima njegovijem i kaži: ovako blagosiljajte sinove Izrailjeve govoreći im:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Da te blagoslovi Gospod i da te čuva!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Da te obasja Gospod licem svojim i bude ti milostiv!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Da Gospod obrati lice svoje k tebi i dade ti mir!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I neka prizivlju ime moje na sinove Izrailjeve, i ja ću ih blagosloviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga