1 I reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zapovjedi sinovima Izrailjevijem neka istjeraju iz okola sve gubave i sve kojima teče sjeme i sve koji su se oskvrnili o mrtvaca,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Bio čovjek ili žena, istjerajte, iza okola istjerajte ih, da ne skvrne okola onima među kojima nastavam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I učiniše tako sinovi Izrailjevi, i istjeraše ih iz okola; kako Gospod kaza Mojsiju, tako učiniše sinovi Izrailjevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Reci sinovima Izrailjevijem: čovjek ili žena kad učini kakav grijeh ljudski, te zgriješi Gospodu, i bude ona duša kriva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada neka priznadu grijeh koji su učinili, i ko je kriv neka vrati cijelo čim je kriv i neka dometne ozgo peti dio i da onomu kome je skrivio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I ako onaj nema nikoga komu bi pripala naknada za štetu, neka se da Gospodu i neka bude svešteniku osim ovna za očišćenje kojim će ga očistiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tako i svaki prinos između svijeh stvari koje posvećuju sinovi Izrailjevi i donose svešteniku, njegov neka bude;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I što god ko posveti, neka je njegovo, i što god ko da svešteniku, neka je njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Kaži sinovima Izrailjevim i reci im: čija bi žena zastranila te bi mu zgriješila,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I drugi bi je obležao, a muž njezin ne bi znao, nego bi ona zatajila da se oskvrnila, i ne bi bilo svjedoka na nju, niti bi se zatekla,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A njemu bi došla sumnja ljubavna, te bi iz ljubavi sumnjao na svoju ženu, a ona bi bila oskvrnjena; ili bi mu došla sumnja ljubavna te bi iz ljubavi sumnjao na svoju ženu, a ona ne bi bila oskvrnjena;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Onda neka muž dovede ženu svoju k svešteniku, i neka donese za nju prinos njezin, deseti dio efe brašna ječmenoga, ali neka ga ne polije uljem i neka ne metne na nj kada, jer je prinos za sumnju ljubavnu, dar za spomen da se spomene grijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I neka je sveštenik privede i postavi pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I neka uzme sveštenik svete vode u sud zemljani; i praha s poda u šatoru neka uzme i uspe u vodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I postavivši sveštenik ženu pred Gospodom neka joj otkrije glavu i metne joj na ruke dar za spomen koji je dar za sumnju ljubavnu; a sveštenik neka drži u ruci svojoj gorku vodu, koja nosi prokletstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I neka sveštenik zakune ženu, i reče joj: ako nije niko spavao s tobom, i ako nijesi zastranila od muža svojega na nečistotu, neka ti ne bude ništa od ove vode gorke, koja nosi prokletstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ako li si zastranila od muža svojega i oskvrnila se, i kogod drugi osim muža tvojega spavao s tobom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada sveštenik zaklinjući ženu neka je prokune i reče ženi: da te Gospod postavi za uklin i za kletvu u narodu tvom učinivši da ti bedro spadne a trbuh oteče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I neka ti ova voda prokleta uđe u crijeva da ti oteče trbuh i da ti bedro spadne. A žena neka reče: amin, amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Tada neka napiše sveštenik te kletve u knjigu, i neka ih spere vodom gorkom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I neka da ženi da se napije gorke vode proklete da uđe u nju voda prokleta i bude gorka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I neka uzme sveštenik iz ruku ženi dar za sumnju ljubavnu, i obrne dar pred Gospodom i prinese ga na oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I neka uzme sveštenik u šaku od dara njezina spomen, i zapali na oltaru, pa onda neka da ženi vodu da popije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A kad joj da vodu da pije, ako se bude oskvrnila i učinila nevjeru mužu svojemu, onda će ući voda prokleta u nju i postaće gorka, i trbuh će joj oteći i spasti bedro, i ona će žena postati uklin u narodu svojem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ako li se ne bude oskvrnila žena, nego bude čista, neće joj biti ništa i imaće djece.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ovo je zakon za sumnju ljubavnu, kad žena zastrani od muža svojega i oskvrni se;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ili kad kome dođe sumnja ljubavna te posumnja iz ljubavi na ženu svoju i postavi je pred Gospodom i svrši joj sveštenik sve po ovom zakonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I muž da je prost od grijeha, ali žena da nosi svoje bezakonje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga