1 Poslije stade se tužiti narod da mu je teško; a to ne bi po volji Gospodu; i kad Gospod ču, razgnjevi se; i raspali se na njih oganj Gospodnji, i sažeže krajnje u okolu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Tada zavapi narod k Mojsiju, a Mojsije se pomoli Gospodu, i ugasi se oganj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I prozva se ono mjesto Tavera, jer se raspali na njih oganj Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A svjetina što bijaše među njima, bješe vrlo lakoma, te i sinovi Izrailjevi stadoše plakati govoreći: ko će nas nahraniti mesa?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Opomenusmo se riba što jeđasmo u Misiru zabadava, i krastavaca i dinja i luka crnoga i bijeloga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A sada posahnu duša naša, nema ništa osim mane pred očima našima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A mana bješe kao sjeme korijandrovo, a boja mu bješe kao boja u bdela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I izlažaše narod, te kupljahu, i meljahu na žrvnjima ili tucahu u stupama, i kuhahu u kotlu, ili miješahu pogače; a kus joj bijaše kao kus od novoga ulja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I kad padaše rosa po okolu noću, padaše s njom i mana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ču Mojsije gdje narod plače u porodicama svojim, svaki na vratima od šatora svojega; i Gospod se razgnjevi vrlo, i Mojsiju bi teško.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Pa reče Mojsije Gospodu: zašto učini tako zlo sluzi svojemu? i zašto ne nađoh milosti pred tobom, nego metnu na me teret svega naroda ovoga?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Eda li ja začeh sav ovaj narod? eda li ga ja rodih, kad mi kažeš: iznesi ga u naručju svojem, kao što nosi dojilja dijete, u onu zemlju za koju si se zakleo ocima njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Otkuda meni mesa da dam svemu ovom narodu? jer plaču preda mnom govoreći: daj nam mesa da jedemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ne mogu ja sam nositi svega naroda ovoga, jer je teško za mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ako ćeš tako činiti sa mnom, ubij me bolje, ako sam našao milost pred tobom, da ne gledam zla svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Gospod reče Mojsiju: saberi mi sedamdeset ljudi između starješina Izrailjevijeh, koje znaš da su starješine narodu i upravitelji njegovi, i dovedi ih k šatoru od sastanka, neka ondje stanu s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada ću sići i govoriti ondje s tobom, i uzeću od duha koji je na tebi i metnuću na njih, da nose s tobom teret narodni i da ne nosiš ti sam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A narodu reci: pripravite se za sjutra da jedete mesa, jer plakaste da Gospod ču, i rekoste: ko će nas nahraniti mesa? jer nam dobro bijaše u Misiru. Daće vam dakle Gospod mesa i ješćete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Nećete jesti jedan dan, ni dva dana, ni pet dana, ni deset dana, ni dvadeset dana;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Nego cio mjesec dana, dokle vam na nos ne udari i ne ogadi vam se, zato što odbaciste Gospoda koji je među vama i plakaste pred njim govoreći: zašto izidosmo iz Misira?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Mojsije reče: šest stotina tisuća pješaka ima naroda, u kojem sam, pa ti kažeš: daću im mesa da jedu cio mjesec dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Eda li će im se poklati ovce i goveda da im dostane? ili će im se pokupiti sve ribe morske da im bude dosta?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Gospod reče Mojsiju: zar ruka Gospodnja neće biti dovoljna? Vidjećeš hoće li biti što ti rekoh ili neće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I Mojsije izide i reče narodu riječi Gospodnje; i sabra sedamdeset ljudi između starješina narodnijeh, i postavi ih oko šatora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I Gospod siđe u oblaku, i govori k njemu, i uzevši od duha koji bješe na njemu metnu na onijeh sedamdeset ljudi starješina; i kad duh dođe na njih, prorokovahu, ali više nikad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A dva čovjeka ostaše u okolu, jednom bješe ime Eldad, a drugom Modad, na koje dođe duh, jer i oni bijahu zapisani ali ne dođoše k šatoru, i stadoše prorokovati u okolu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I dotrča momak, te javi Mojsiju govoreći: Eldad i Modad prorokuju u okolu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A Isus sin Navin, sluga Mojsijev, jedan od momaka njegovijeh, reče govoreći: Mojsije gospodaru moj, zabrani im.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A Mojsije mu odgovori: zar zavidiš mene radi? kamo da sav narod Gospodnji postanu proroci i da Gospod pusti duh svoj na njih!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Potom se vrati Mojsije u oko sa starješinama Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tada se podiže vjetar od Gospoda, i potjera od mora prepelice, i razasu ih po okolu, na dan hoda odovuda i na dan hoda odonuda oko okola, na dva lakta od zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I ustavši narod vas onaj dan i svu noć i vas drugi dan kupljaše prepelice: i ko nakupi najmanje nakupi deset gomora; i povješaše ih sebi redom oko okola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ali meso još im bijaše u zubima, jošte ga ne pojedoše, a Gospod se razgnjevi na narod, i udari Gospod narod pomorom vrlo velikim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I prozva se ono mjesto Kivrot-Atava jer ondje ukopaše narod koji se bješe polakomio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I pođe narod od Kivrot-Atave u Asirot, i stadoše u Asirotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga