1 I reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kaži Aronu i reci mu: kad zapališ žiške, sedam žižaka neka svijetli sprijed na svijetnjaku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I učini Aron tako, i zapali žiške da svijetle sprijed na svijetnjaku, kao što Gospod zapovjedi Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A svijetnjak bješe skovan od zlata, i stupac mu i cvijeće skovano; po prilici koju pokaza Gospod Mojsiju tako bješe načinio svijetnjak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Uzmi Levite između sinova Izrailjevijeh, i očisti ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A učini im ovo da ih očistiš: pokropi ih vodom očišćenja, a oni neka obriju sve tijelo svoje i operu haljine svoje, i očistiće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Potom neka uzmu tele s darom uz njega, bijelim brašnom pomiješanim s uljem; i drugo tele uzmi za grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Pa dovedi Levite pred šator od sastanka, i sazovi sav zbor sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I dovedi Levite pred Gospoda, i neka metnu sinovi Izrailjevi ruke svoje na Levite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I Aron neka prinese Levite Gospodu za prinos od sinova Izrailjevijeh da vrše službu Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Leviti neka metnu ruke svoje na glave teocima, pa prinesi jedno tele za grijeh a drugo na žrtvu paljenicu Gospodu da se očiste Leviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I postavi Levite pred Aronom i sinovima njegovijem, i prinesi ih za prinos Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I odvoj Levite između sinova Izrailjevijeh da budu moji Leviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A poslije neka dođu Leviti da služe u šatoru od sastanka, kad ih očistiš i prineseš za prinos.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer su meni dani između sinova Izrailjevijeh; za sve što otvora matericu, za sve prvence između sinova Izrailjevijeh uzeh njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer je moj svaki prvenac među sinovima Izrailjevijem i od ljudi i od stoke; onaj dan kad pobih sve prvence u zemlji Misirskoj, posvetio sam ih sebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Levite uzeh za sve prvence sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I dadoh Levite na dar Aronu i sinovima njegovijem između sinova Izrailjevijeh, da služe mjesto sinova Izrailjevijeh u šatoru od sastanka, i da budu otkup za sinove Izrailjeve, da ne bi dolazio pomor na sinove Izrailjeve, kad bi pristupali k svetinji sinovi Izrailjevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I učini Mojsije i Aron i sav zbor sinova Izrailjevijeh Levitima sve što zapovjedi Gospod Mojsiju za Levite, tako im učiniše sinovi Izrailjevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I očistiše se Leviti, i opraše haljine svoje, i prinese ih Aron za prinos pred Gospodom, i očisti ih Aron da bi bili čisti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I onda tek pristupiše Leviti da vrše službu svoju u šatoru od sastanka pred Aronom i pred sinovima njegovijem; kao što zapovjedi Gospod Mojsiju za Levite, tako im učiniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I ovo je za Levite: od dvadeset i pet godina i više neka stupaju u službu da služe u šatoru od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A kad kome bude pedeset godina, neka izlazi iz te službe i više neka ne služi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ali neka služi braći svojoj u šatoru od sastanka radeći što treba raditi, a sam neka ne vrši službe. Tako učini Levitima za poslove njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga