1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zapovjedi sinovima Izrailjevijem, i reci im: prinose moje, hljeb moj, žrtve što mi se sažižu za ugodni miris, pazite da mi prinosite na vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Reci im dakle: ovo je žrtva ognjena što ćete prinositi Gospodu: dva jagnjeta od godine zdrava, svaki dan na žrtvu paljenicu bez prestanka:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jedno jagnje prinesi ujutru, a drugo jagnje prinesi uveče,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I desetinu efe bijeloga brašna za dar smiješana s četvrtinom ina čistoga ulja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 To je žrtva paljenica svagdašnja, koja bi prinesena na gori Sinajskoj za miris ugodni, žrtva ognjena Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I naljev njezin da bude četvrt ina na svako jagnje; u svetinji prinosi naljev dobra pića Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A drugo jagnje prinesi uveče; dar kao ujutru i naljev njegov prinesi za žrtvu ognjenu, za ugodni miris Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A u subotu dva jagnjeta od godine zdrava, i dvije desetine bijeloga brašna smiješana s uljem za dar s naljevom njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 To je subotna žrtva paljenica svake subote, osim svagdašnje žrtve paljenice i naljeva njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I u početak mjeseca svojih prinosite Gospodu žrtvu paljenicu, po dva teleta i jednoga ovna i sedam jaganjaca od godine zdravijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I tri desetine bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar na svako tele, i dvije desetine bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar na ovna;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I po jednu desetinu bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar na svako jagnje; to je žrtva paljenica na ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A naljev njihov da bude vina po ina na tele, trećina ina na ovna, i četvrt ina na jagnje. To je žrtva paljenica u početak mjeseca, svakoga mjeseca u godini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I jarca jednoga za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice, prinosite Gospodu s naljevom njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A prvoga mjeseca četrnaesti dan da je pasha Gospodu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A petnaesti dan toga mjeseca praznik: sedam dana jedite prijesne hljebove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Prvi dan neka je sabor sveti; nikakoga posla ropskoga ne radite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Nego prinesite Gospodu žrtvu paljenicu, dva teleta i jednoga ovna i sedam jaganjaca od godine, sve da vam je zdravo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A dar uz njih bijeloga brašna pomiješana s uljem tri desetine uza svako tele i dvije desetine uz ovna prinesite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Po jednu desetinu prinesite uza svako jagnje od onijeh sedam jaganjaca;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I jednoga jarca za grijeh, radi očišćenja vašega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 To prinesite osim jutrenje žrtve paljenice, koja je žrtva svagdašnja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Tako prinosite svaki dan za onijeh sedam dana, da bude jelo, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu, osim svagdašnje žrtve paljenice i njezina naljeva prinosite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I sedmi dan da imate sveti sabor; posla ropskoga nijednoga ne radite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I na dan prvina, kad prinosite nov dar Gospodu poslije svojih nedjelja, da imate sabor sveti, nijednoga posla ropskoga ne radite;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Nego prinesite žrtvu paljenicu za ugodni miris Gospodu, dva teleta, jednoga ovna, sedam jaganjaca od godine;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I dar uz njih: bijeloga brašna pomiješana s uljem po tri desetine uz tele, dvije desetine uz ovna,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Po jednu desetinu uza svako jagnje od onijeh sedam jaganjaca;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jednoga jarca, radi očišćenja vašega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Prinesite to, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina; a sve neka vam je zdravo s naljevom svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga