1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopirano
+
2 Zapovjedi sinovima Izrailjevijem, i reci im: prinose moje, hljeb moj, žrtve što mi se sažižu za ugodni miris, pazite da mi prinosite na vrijeme.
Kopirano
+
3 Reci im dakle: ovo je žrtva ognjena što ćete prinositi Gospodu: dva jagnjeta od godine zdrava, svaki dan na žrtvu paljenicu bez prestanka:
Kopirano
+
4 Jedno jagnje prinesi ujutru, a drugo jagnje prinesi uveče,
Kopirano
+
5 I desetinu efe bijeloga brašna za dar smiješana s četvrtinom ina čistoga ulja.
Kopirano
+
6 To je žrtva paljenica svagdašnja, koja bi prinesena na gori Sinajskoj za miris ugodni, žrtva ognjena Gospodu.
Kopirano
+
7 I naljev njezin da bude četvrt ina na svako jagnje; u svetinji prinosi naljev dobra pića Gospodu.
Kopirano
+
8 A drugo jagnje prinesi uveče; dar kao ujutru i naljev njegov prinesi za žrtvu ognjenu, za ugodni miris Gospodu.
Kopirano
+
9 A u subotu dva jagnjeta od godine zdrava, i dvije desetine bijeloga brašna smiješana s uljem za dar s naljevom njegovijem.
Kopirano
+
10 To je subotna žrtva paljenica svake subote, osim svagdašnje žrtve paljenice i naljeva njezina.
Kopirano
+
11 I u početak mjeseca svojih prinosite Gospodu žrtvu paljenicu, po dva teleta i jednoga ovna i sedam jaganjaca od godine zdravijeh;
Kopirano
+
12 I tri desetine bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar na svako tele, i dvije desetine bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar na ovna;
Kopirano
+
13 I po jednu desetinu bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar na svako jagnje; to je žrtva paljenica na ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu.
Kopirano
+
14 A naljev njihov da bude vina po ina na tele, trećina ina na ovna, i četvrt ina na jagnje. To je žrtva paljenica u početak mjeseca, svakoga mjeseca u godini.
Kopirano
+
15 I jarca jednoga za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice, prinosite Gospodu s naljevom njegovijem.
Kopirano
+
16 A prvoga mjeseca četrnaesti dan da je pasha Gospodu;
Kopirano
+
17 A petnaesti dan toga mjeseca praznik: sedam dana jedite prijesne hljebove.
Kopirano
+
18 Prvi dan neka je sabor sveti; nikakoga posla ropskoga ne radite.
Kopirano
+
19 Nego prinesite Gospodu žrtvu paljenicu, dva teleta i jednoga ovna i sedam jaganjaca od godine, sve da vam je zdravo;
Kopirano
+
20 A dar uz njih bijeloga brašna pomiješana s uljem tri desetine uza svako tele i dvije desetine uz ovna prinesite.
Kopirano
+
21 Po jednu desetinu prinesite uza svako jagnje od onijeh sedam jaganjaca;
Kopirano
+
22 I jednoga jarca za grijeh, radi očišćenja vašega.
Kopirano
+
23 To prinesite osim jutrenje žrtve paljenice, koja je žrtva svagdašnja.
Kopirano
+
24 Tako prinosite svaki dan za onijeh sedam dana, da bude jelo, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu, osim svagdašnje žrtve paljenice i njezina naljeva prinosite.
Kopirano
+
25 I sedmi dan da imate sveti sabor; posla ropskoga nijednoga ne radite.
Kopirano
+
26 I na dan prvina, kad prinosite nov dar Gospodu poslije svojih nedjelja, da imate sabor sveti, nijednoga posla ropskoga ne radite;
Kopirano
+
27 Nego prinesite žrtvu paljenicu za ugodni miris Gospodu, dva teleta, jednoga ovna, sedam jaganjaca od godine;
Kopirano
+
28 I dar uz njih: bijeloga brašna pomiješana s uljem po tri desetine uz tele, dvije desetine uz ovna,
Kopirano
+
29 Po jednu desetinu uza svako jagnje od onijeh sedam jaganjaca;
Kopirano
+
30 Jednoga jarca, radi očišćenja vašega.
Kopirano
+
31 Prinesite to, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina; a sve neka vam je zdravo s naljevom svojim.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga