1 A sedmoga mjeseca prvi dan da imate sveti sabor; posla ropskoga nijednoga ne radite; to da vam je trubni dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I prinesite žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu, jedno tele, jednoga ovna, sedam jaganjaca od godine zdravijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A dar uz njih bijeloga brašna smiješana s uljem tri desetine uz tele i dvije desetine uz ovna,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I po jednu desetinu uza svako jagnje od sedam jaganjaca;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I jednoga jarca za grijeh, radi očišćenja vašega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Osim žrtve paljenice u početku mjeseca i dara njezina, i osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njihovijeh po uredbi njihovoj, za miris ugodni, za žrtvu ognjenu Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I deseti dan toga mjeseca sedmoga da imate sveti sabor; i mučite duše svoje; ne radite nikakoga posla;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nego prinesite Gospodu za miris ugodni žrtvu paljenicu, jedno tele, jednoga ovna, sedam jaganjaca od godine, a neka vam je zdravo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I dar uz njih bijeloga brašna pomiješana s uljem tri desetine uz tele, dvije desetine uz ovna,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Po jednu desetinu uza svako jagnje od onijeh sedam jaganjaca;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jarca jednoga za grijeh, osim žrtve za grijeh radi očišćenja, i osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I petnaesti dan toga mjeseca sedmoga da imate sveti sabor; nijednoga posla ropskoga ne radite; nego praznujte praznik Gospodu sedam dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I prinesite žrtvu paljenicu, ognjenu žrtvu za ugodni miris Gospodu, trinaest telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine, a neka su zdravi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I dar uz njih brašna bijeloga smiješana s uljem po tri desetine uza svako tele od trinaest telaca, po dvije desetine uza svakoga ovna od ona dva ovna,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I po jednu desetinu uza svako jagnje od onijeh četrnaest jaganjaca;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I jednoga jarca za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A drugi dan dvanaest telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I dar njihov i naljev njihov, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovu, kako je uređeno;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I jarca jednoga za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A treći dan jedanaest telaca, dva ovna i četrnaest jaganjaca od godine zdravijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I darove njihove i naljeve njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovu, kako je uređeno;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I jednoga jarca za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A četvrti dan deset telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I dar njihov i naljeve njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovu, kako je uređeno;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I jednoga jarca za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A peti dan devet telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I dar njihov i naljeve njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovu, kako je uređeno;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I jednoga jarca za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A šesti dan osam telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I dar njihov i naljeve njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovu, kako je uređeno;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I jednoga jarca za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A sedmi dan sedam telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I dar njihov i naljeve njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovu, kako je uređeno;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I jarca za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A osmi dan da vam je praznik; nijednoga posla ropskoga ne radite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Nego prinesite žrtvu paljenicu, žrtvu ognjenu za ugodni miris Gospodu, jedno tele, jednoga ovna, sedam jaganjaca od godine zdravijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I dar njihov i naljeve njihove, uz tele, uz ovna i uz jaganjce, po broju njihovu, kako je uređeno;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I jednoga jarca za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 To prinosite Gospodu na praznike svoje, osim onoga što biste po zavjetu ili od svoje volje prinijeli za žrtve paljenice ili darove ili naljeve ili žrtve zahvalne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga