1 I vidjevši Valam da je Božja volja da blagosilja Izrailja, ne htje više ni ići kao prije po vračanje, nego se okrete licem k pustinji,

2 I podigavši oči svoje ugleda Izrailja gdje stoji po plemenima svojim; i duh Božji dođe na nj.

3 I otvori priču svoju, i reče: kaže Valam sin Veorov; kaže čovjek kojemu su otvorene oči;

4 Kaže onaj koji čuje riječi Božje, koji vidi utvaru Svemogućega, koji kad padne otvorene su mu oči:

5 Kako su lijepi šatori tvoji, Jakove, i kolibe tvoje, Izrailju!

6 Pružili su se kao potoci, kao vrtovi kraj rijeke, kao mirisava drveta koja je posadio Gospod, kao kedri na vodi.

7 Poteći će voda iz vijedra njegova, i sjeme će njegovo biti među velikim vodama, i car će se njegov podignuti svrh Agaga, i carstvo će se njegovo uzvisiti.

8 Bog ga je izveo iz Misira, i on mu je kao snaga jednorogova; poješće narode koji su mu neprijatelji, i kosti će njihove potrti, i strijelama svojim postrijeljati ih.

9 Spustio se, leži kao lavić i kao ljuti lav; ko će ga probuditi? Ko tebe blagosilja, biće blagosloven; a ko tebe kune, biće proklet.

10 Tada se razgnjevi Valak na Valama, i pljesnu se rukama, i reče Valak Valamu: dozvah te da prokuneš neprijatelje moje, a ti si blagoslovio eto već tri puta.

11 Odlazi u svoje mjesto; rekoh da ću te darivati, a eto Gospod ne da ti dara.

12 A Valam reče Valaku: nijesam li i poslanicima tvojim koje si poslao k meni rekao govoreći:

13 Da mi da Valak kuću svoju punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti riječi Gospodnje da učinim što dobro ili zlo od sebe; što kaže Gospod ono ću kazati.

14 Ja sada evo idem k narodu svojemu, ali da ti kažem šta će taj narod učiniti narodu tvojemu najposlije.

15 Potom otvori priču svoju, i reče: kaže Valam sin Veorov, kaže čovjek kome su otvorene oči,

16 Kaže koji čuje riječi Božje, i koji zna znanje o višnjem, i koji vidi utvaru svemogućega i kad padne otvorene su mu oči:

17 Vidim ga, ali ne sad; gledam ga, ali ne izbliza; izaći će zvijezda iz Jakova i ustaće palica iz Izrailja, koja će razbiti knezove Moavske i razoriti sve sinove Sitove.

18 I Edoma će osvojiti i Sira će osvojiti neprijatelji njegovi; jer će Izrailj raditi junački.

19 I vladaće koji je od Jakova, i zatrće ostatak od grada.

20 A ugledav Amalika, otvori priču svoju, i reče: Amalik je početak narodima, ali će najposlije propasti.

21 A ugledav Keneja, otvori priču svoju, i reče: tvrd ti je stan, i na stijeni si savio gnijezdo svoje;

22 Ali će biti izagnan Kenej; Asur će ga zarobiti.

23 I opet otvori priču svoju, i reče: jaoh! ko će biti živ kad to učini Bog!

24 I lađe iz zemlje Kitimske doploviće i dosadiće Asircima i dosadiće Jevrejima; ali će i sami propasti.

25 Potom ustavši Valam otide, i vrati se u svoje mjesto; i Valak otide svojim putem.

Analiza
Pretraga