1 A potom pođe narod od Asirota, i stadoše u pustinji Faranskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Gospod reče Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pošlji ljude da uhode zemlju Hanansku, koju ću dati sinovima Izrailjevijem; po jednoga čovjeka od svakoga plemena otaca njihovijeh pošljite, sve glavare između njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I posla ih Mojsije iz pustinje Faranske po zapovijesti Gospodnjoj; i svi ljudi bjehu glavari sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ovo su im imena: od plemena Ruvimova Samuilo sin Zahurov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Od plemena Simeunova Safat sin Surin;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Od plemena Judina Halev sin Jefonijin;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Od plemena Isaharova Igal sin Josifov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Od plemena Jefremova Avsije sin Navin;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Od plemena Venijaminova Faltije sin Rafujev;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Od plemena Zavulonova Gudilo sin Sudin;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Od plemena Josifova, od plemena Manasijina Gadije sin Susin;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Od plemena Danova Amilo sin Gamalin;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Od plemena Asirova Satur sin Mihailov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Od plemena Neftalimova Navija sin Savin;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Od plemena Gadova Gudilo sin Mahilov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 To su imena ljudima koje posla Mojsije da uhode zemlju. I nazva Mojsije Avsija sina Navina Isus.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I šaljući ih Mojsije da uhode zemlju Hanansku reče im: idite ovuda na jug, pa izidite na goru;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I vidite zemlju kakva je i kakav narod živi u njoj, je li jak ili slab, je li mali ili velik;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I kakva je zemlja u kojoj živi, je li dobra ili rđava; i kakva su mjesta u kojima živi, eda li pod šatorima ili u tvrdim gradovima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I kakva je sama zemlja, je li rodna ili nerodna, ima li u njoj drveta ili nema; budite slobodni, i uzmite roda one zemlje. A tada bješe vrijeme prvom grožđu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I otišavši uhodiše zemlju od pustinje Sinske do Reova kako se ide u Emat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I idoše na jug, i dođoše do Hevrona, gdje bijahu Ahiman i Sesije i Teliman, sinovi Enakovi. A Hevron bješe sazidan na sedam godina prije Soana Misirskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Potom dođoše do potoka Eshola, i ondje otsjekoše lozu s grozdom jednijem, i ponesoše ga dvojica na moci; tako i šipaka i smokava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I prozva se ono mjesto potok Eshol od grozda, koji ondje otsjekoše sinovi Izrailjevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I poslije četrdeset dana vratiše se iz zemlje koju uhodiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I vrativši se dođoše k Mojsiju i Aronu i ka svemu zboru sinova Izrailjevijeh u pustinju Faransku, u Kadis; i pripovjediše njima i svemu zboru stvar, i pokazaše im rod one zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I pripovijedajući im rekoše: idosmo u zemlju u koju si nas poslao; doista teče u njoj mlijeko i med, i evo roda njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ali je jak narod koji živi u onoj zemlji, i gradovi su im tvrdi i vrlo veliki; a vidjesmo ondje i sinove Enakove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Amalik živi na južnoj strani; a Heteji i Jevuseji i Amoreji žive u planini, a Hananeji žive na moru i na Jordanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A Halev utišavaše narod pred Mojsijem; i govoraše: hajde da idemo da je uzmemo, jer je možemo pokoriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ali drugi ljudi koji idoše s njim govorahu: ne možemo ići na onaj narod, jer je jači od nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I prosuše zao glas o zemlji koju uhodiše među sinovima Izrailjevijem govoreći: zemlja koju prođosmo i uhodismo zemlja je koja proždire svoje stanovnike, i sav narod koji vidjesmo u njoj jesu ljudi vrlo veliki.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Vidjesmo ondje i divove, sinove Enakove, roda divovskoga, i činjaše nam se da smo prema njima kao skakavci, taki se i njima činjasmo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga