1 A ovo je pleme Aronovo i Mojsijevo, kad Gospod govori s Mojsijem na gori Sinajskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I ovo su imena sinova Aronovijeh: prvenac Nadav, pa Avijud i Eleazar i Itamar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 To su imena sinova Aronovijeh, sveštenika, koji biše pomazani i posvećeni da vrše službu svešteničku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali pogibe Nadav i Avijud pred Gospodom, kad prinesoše oganj tuđ pred Gospodom u pustinji Sinajskoj; i ne imaše djece; zato Eleazar i Itamar otpravljahu službu svešteničku za života Arona oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Gospod reče Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Kaži neka pristupi pleme Levijevo, i postavi ga pred Aronom sveštenikom da mu služe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I da rade za nj i za sav zbor pred šatorom od sastanka služeći šatoru,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I da čuvaju sve posuđe u šatoru od sastanka, i da straže za sinove Izrailjeve služeći šatoru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Pa ćeš dati Levite Aronu i sinovima njegovijem; oni su darovani njemu između sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Arona i sinove njegove postavi da vrše svešteničku službu svoju; ako li bi ko drugi pristupio, da se pogubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Evo uzeh Levite između sinova Izrailjevijeh za sve prvence što otvoraju matericu među sinovima Izrailjevijem; zato će moji biti Leviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer je moj svaki prvenac; od onoga dana kada pobih sve prvence u zemlji Misirskoj, posvetih sebi svakoga prvenca u Izrailju od čovjeka do živinčeta; moji će biti; ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Još reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Izbroj sinove Levijeve po domovima otaca njihovijeh, po porodicama njihovijem, sve muškinje od mjeseca dana i više izbroj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I Mojsije ih izbroji po zapovijesti Gospodnjoj, kako mu bi zapovjeđeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I bjehu sinovi Levijevi po imenu ovi: Girson i Kat i Merarije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ovo su imena sinova Girsonovijeh po porodicama njihovijem: Lovenije i Semej.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A sinovi Katovi po porodicama svojim: Amram i Isar, Hevron i Ozilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A sinovi Merarijevi po porodicama svojim: Malije i Musije. To su porodice Levitske po domovima otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Od Girsona porodica Lovenijeva i porodica Semejeva. To su porodice Girsonove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A izbrojenih među njima, kad se izbroji sve muškinje od mjeseca dana i više, bješe ih izbrojenijeh svega sedam tisuća i pet stotina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Porodice Girsonove stajahu u oko iza šatora sa zapada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A starješina od doma otačkoga u porodicama Girsonovim bješe Elisaf sin Dailov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A sinovi Girsonovi čuvahu u šatoru od sastanka šator i naslon, pokrivač njegov i zavjes na vratima šatora od sastanka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I zavjese od trijema i zavjes na vratima od trijema što je oko šatora i oko oltara, i uža njegova za svaku potrebu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A od Kata bješe porodica Amramova i porodica Isarova i porodica Hevronova i porodica Ozilova. To su porodice Katove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Svega muškinja od mjeseca dana i više bješe na broj osam tisuća i šest stotina, koji služahu oko svetinje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Porodice sinova Katovijeh stajahu u oko pored šatora s juga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A starješina od doma otačkoga u porodicama Katovijem bješe Elisafan sin Ozilov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A oni čuvahu kovčeg i sto i svijetnjak i oltar i posuđe u svetinji kojim služe, i zavjes, i sve što pripada k njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A starješina nad starješinama Levitskim bješe Eleazar sin Arona sveštenika, postavljen nad onima koji čuvaju svetinju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A od Merarija bješe porodica Malijeva i porodica Musijeva. To su porodice Merarijeve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I bješe ih izbrojenijeh, kad se izbroji sve muškinje od mjeseca dana i više, šest tisuća i dvjesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A starješina od doma otačkoga u porodicama Merarijevim bješe Surilo sin Avihejev; oni stajahu u oko pored šatora sa sjevera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I sinovi Merarijevi čuvahu daske od šatora i prijevornice njegove i stupce njegove i stopice njegove i sve sprave njegove i sve što k njemu pripada,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I stupce od trijema unaokolo i stopice njihove i kolje i uža njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A pred šatorom od sastanka s istoka stajahu u oko Mojsije i Aron i sinovi njegovi čuvajući svetinju za sinove Izrailjeve; a da ko drugi pristupi, poginuo bi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A svega Levita kad ih izbroji Mojsije i Aron po zapovijesti Gospodnjoj po porodicama njihovijem, svega muškinja od mjesec dana i više, bješe dvadeset i dvije tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I Gospod reče Mojsiju: izbroj sve prvence muške među sinovima Izrailjevim od mjeseca dana i više, i saberi broj imena njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I uzmi Levite za mene (ja sam Gospod) mjesto svijeh prvenaca među sinovima Izrailjevim, i stoku Levitsku mjesto svijeh prvenaca od stoke sinova Izrailjevih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I izbroji Mojsije kako mu zapovjedi Gospod, sve prvence među sinovima Izrailjevijem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I svega prvenaca muških, kad se izbrojiše po imenima od jednoga mjeseca i više, bješe izbrojenijeh dvadeset i dvije tisuće i dvjesta i sedamdeset i tri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I Gospod reče Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Uzmi Levite mjesto svijeh prvenaca među sinovima Izrailjevim i stoku Levitsku mjesto stoke njihove, da budu moji Leviti; ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 A da se otkupe oni dvjesta i sedamdeset i tri, što ima prvenaca među sinovima Izrailjevijem više nego Levita,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Uzmi po pet sikala od glave; uzmi po svetom siklu (a u taj sikal ide dvadeset gera).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 I podaj te novce Aronu i sinovima njegovijem, otkup za one koji prelaze broj njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I uze Mojsije otkup od onijeh koji ostaše preko onijeh koji biše promijenjeni za Levite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I uze novce od prvenaca sinova Izrailjevijeh, tisuću i trista i šezdeset i pet sikala, po svetom siklu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 I dade Mojsije taj otkup Aronu i sinovima njegovijem po zapovijesti Gospodnjoj, kao što zapovjedi Gospod Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga