1 I stadoše vikati Marija i Aron na Mojsija radi žene Madijanke, kojom se oženi, jer se oženi Madijankom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I rekoše: zar je samo preko Mojsija govorio Gospod? nije li govorio i preko nas? I to ču Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Mojsije bješe čovjek vrlo krotak mimo sve ljude na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 I odmah reče Gospod Mojsiju i Aronu i Mariji: dođite vas troje u šator od sastanka. I otidoše njih troje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada siđe Gospod u stupu od oblaka, i stade na vratima od šatora. I viknu Arona i Mariju, i dođoše oboje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I reče im: čujte sada riječi moje: prorok kad je među vama, ja ću mu se Gospod javljati u utvari i govoriću s njim u snu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali nije taki moj sluga Mojsije, koji je vjeran u svem domu mojem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Njemu govorim iz usta k ustima, i on me gleda doista, a ne u tami niti u kakvoj prilici Gospodnjoj. Kako se dakle ne pobojaste vikati na slugu mojega, na Mojsija?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I gnjev se Gospodnji raspali na njih, i on otide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I oblak se podiže sa šatora; i gle, Marija bješe gubava, bijela kao snijeg. I Aron pogleda Mariju, a ona gubava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tada reče Aron Mojsiju: gospodaru, molim te, ne meći na nas grijeha ovoga, jer ludo učinismo i zgriješismo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Nemoj da ova bude kao mrtvo dijete, kojemu je meso pola trulo kad izlazi iz utrobe matere svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I vapi Mojsije ka Gospodu govoreći: Bože, molim ti se, iscijeli je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Gospod odgovori Mojsiju: da joj je otac njezin pljunuo u lice, ne bi li se stidjela sedam dana? Neka bude odlučena sedam dana izvan okola, a poslije neka bude opet primljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tako bi Marija odlučena izvan okola sedam dana; i narod ne pođe odande dokle Marija ne bi opet primljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga