1 I stadoše vikati Marija i Aron na Mojsija radi žene Madijanke, kojom se oženi, jer se oženi Madijankom.
Kopirano
+
2 I rekoše: zar je samo preko Mojsija govorio Gospod? nije li govorio i preko nas? I to ču Gospod.
Kopirano
+
3 A Mojsije bješe čovjek vrlo krotak mimo sve ljude na zemlji.
Kopirano
+
4 I odmah reče Gospod Mojsiju i Aronu i Mariji: dođite vas troje u šator od sastanka. I otidoše njih troje.
Kopirano
+
5 Tada siđe Gospod u stupu od oblaka, i stade na vratima od šatora. I viknu Arona i Mariju, i dođoše oboje.
Kopirano
+
6 I reče im: čujte sada riječi moje: prorok kad je među vama, ja ću mu se Gospod javljati u utvari i govoriću s njim u snu.
Kopirano
+
7 Ali nije taki moj sluga Mojsije, koji je vjeran u svem domu mojem.
Kopirano
+
8 Njemu govorim iz usta k ustima, i on me gleda doista, a ne u tami niti u kakvoj prilici Gospodnjoj. Kako se dakle ne pobojaste vikati na slugu mojega, na Mojsija?
Kopirano
+
9 I gnjev se Gospodnji raspali na njih, i on otide.
Kopirano
+
10 I oblak se podiže sa šatora; i gle, Marija bješe gubava, bijela kao snijeg. I Aron pogleda Mariju, a ona gubava.
Kopirano
+
11 Tada reče Aron Mojsiju: gospodaru, molim te, ne meći na nas grijeha ovoga, jer ludo učinismo i zgriješismo.
Kopirano
+
12 Nemoj da ova bude kao mrtvo dijete, kojemu je meso pola trulo kad izlazi iz utrobe matere svoje.
Kopirano
+
13 I vapi Mojsije ka Gospodu govoreći: Bože, molim ti se, iscijeli je.
Kopirano
+
14 A Gospod odgovori Mojsiju: da joj je otac njezin pljunuo u lice, ne bi li se stidjela sedam dana? Neka bude odlučena sedam dana izvan okola, a poslije neka bude opet primljena.
Kopirano
+
15 Tako bi Marija odlučena izvan okola sedam dana; i narod ne pođe odande dokle Marija ne bi opet primljena.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga