1 Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Stani na vratima doma Gospodnjega, i oglasi ondje ovu riječ, i reci: čujte riječ Gospodnju, svi Judejci, koji ulazite na ova vrata da se poklonite Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ovako govori Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev: popravite svoje putove i djela svoja, pa ću učiniti da stanujete na ovom mjestu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ne uzdajte se u lažne riječi govoreći: crkva Gospodnja, crkva Gospodnja, crkva Gospodnja ovo je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nego doista popravite svoje putove i djela svoja, i sudite pravo između čovjeka i bližnjega njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Inostrancu, siroti i udovici ne činite krivo, i krvi prave ne proljevajte na ovom mjestu, i ne idite za drugim bogovima na svoje zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada ću učiniti da stanujete od vijeka do vijeka na ovom mjestu, u zemlji koju sam dao ocima vašim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Eto, vi se uzdate u riječi lažne, koje ne pomažu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kradete, ubijate i činite preljubu, kunete se krivo, i kadite Valima, i idete za drugim bogovima, kojih ne znate;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Pa onda dohodite i stajete preda mnom u ovom domu, koji se zove mojim imenom, i govorite: izbavismo se, da činite sve ove gadove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Je li ovaj dom, koji se zove mojim imenom, u vašim očima pećina hajdučka? Gle, i ja vidim, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Nego idite sada na moje mjesto, koje je bilo u Silomu, gdje namjestih ime svoje ispočetka, i vidite što sam mu učinio za zloću naroda svojega Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato sada, što činite sva ona djela, veli Gospod, i što vam govorim zarana jednako, a vi ne slušate, i kad vas zovem, a vi se ne odzivate,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Zato ću učiniti tomu domu, koji se zove mojim imenom, u koji se vi uzdate, i ovomu mjestu, koje dadoh vama i ocima vašim, kao što sam učinio Silomu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I odbaciću vas od lica svojega, kao što sam odbacio svu braću vašu, sve sjeme Jefremovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ti se dakle ne moli za taj narod, i ne podiži vike ni molbe za njih, i ne govori mi za njih; jer te neću uslišiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zar ne vidiš šta čine po gradovima Judinijem i po ulicama Jerusalimskim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Sinovi kupe drva, a ocevi lože oganj, i žene mijese tijesto, da peku kolače carici nebeskoj, i da ljevaju naljeve drugim bogovima, da bi mene dražili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Mene li draže? govori Gospod; eda li ne sebe, na sramotu licu svojemu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Zato ovako govori Gospod Gospod: gle, gnjev moj i jarost moja izliće se na ovo mjesto, na ljude i na stoku i na drveta poljska i na rod zemaljski, i raspaliće se, i neće se ugasiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: žrtve svoje paljenice sastavite sa prinosima svojim, i jedite meso.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer ne govorih ocima vašim, niti im zapovjedih, kad ih izvedoh iz zemlje Misirske, za žrtve paljenice ni za prinose.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Nego im ovo zapovjedih govoreći: slušajte glas moj i biću vam Bog i vi ćete mi biti narod, i idite svijem putovima koje vam zapovjedih, da bi vam dobro bilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ali ne poslušaše, niti uha svojega prignuše, nego idoše po savjetima i mislima zloga srca svojega, i otidoše natrag a ne naprijed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Otkad iziđoše oci vaši iz zemlje Misiriske do danas, slah k vama sve sluge svoje proroke svaki dan zarana i bez prestanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ali ne poslušaše me, niti uha svojega prignuše, nego bijahu tvrdovrati i činiše gore nego oci njihovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Govorićeš im sve ove riječi, ali te neće poslušati; i zvaćeš ih, ali ti se neće odazvati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Zato im reci: ovo je narod koji ne sluša glasa Gospoda Boga svojega, niti prima nauke; propade vjera i nesta je iz usta njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ostrizi kosu svoju i baci je, i zaridaj iza glasa na visokim mjestima, jer odbaci Gospod i ostavi rod, na koji se razgnjevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer sinovi Judini učiniše što je zlo preda mnom, govori Gospod, metnuše gadove svoje u dom koji se zove mojim imenom, da bi ga oskvrnili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I sagradiše visine Tofetu, koji je u dolini sina Enomova, da sažižu sinove svoje i kćeri svoje ognjem, što nijesam zapovjedio niti mi je došlo na um.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Zato evo, idu dani, veli Gospod, kad se više neće zvati Tofet ni dolina sina Enomova, nego dolina krvna, i pogrebavaće se u Tofetu, jer neće biti mjesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I mrtva će tjelesa naroda ovoga biti hrana pticama nebeskim i zvijerju zemaljskom, i neće biti nikoga da ih plaši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I učiniću, te će iz gradova Judinijeh i s ulica Jerusalimskih nestati glasa radosna i glasa vesela, glasa ženikova i glasa nevjestina; jer će zemlja opustjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga