1 Riječ Gospodnja koja dođe Jeremiji proroku za Filisteje prije nego Faraon osvoji Gazu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ovako veli Gospod: evo, voda dolazi sa sjevera, i biće kao potok koji se razljeva, i potopiće zemlju i što je u njoj, grad i one koji žive u njemu; i ljudi će vikati, i ridaće svi stanovnici zemaljski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Od topota kopita jakih konja njegovijeh, od tutnjave kola njegovijeh, i praske točkova njegovijeh, neće se obazreti ocevi na sinove, jer će im ruke klonuti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Od onoga dana koji će doći da istrijebi sve Filisteje i da zatre Tir i Sidon i sve ostale pomoćnike, jer će Gospod istrijebiti Filisteje, ostatak ostrva Kaftora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Oćelaviće Gaza, propašće Askalon i ostatak doline njihove; dokle ćeš se rezati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jaoh, maču Gospodnji, kad ćeš se smiriti? vrati se u korice svoje, stani i smiri se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali kako bi se smirio? jer mu Gospod dade zapovijest na Askalon i na primorje; onamo ga odredi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga