1 Dvadeset i jedna godina bijaše Sedekiji kad poče carovati, i carova jedanaest godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Amutala kći Jeremijina, iz Livne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 On činjaše što je zlo pred Gospodom sasvijem kako je činio Joakim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer od gnjeva Gospodnjega zbi se Jerusalimu i Judi, te ih odbaci ispred sebe. A Sedekija se odmetnu od cara Vavilonskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I tako devete godine njegova carovanja, desetoga dana dođe Navuhodonosor car Vavilonski sa svom vojskom svojom na Jerusalim; i stadoše u oko pod njim, i načiniše opkope oko njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I grad bi opkoljen do jedanaeste godine carovanja Sedekijina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I devetoga dana četvrtoga mjeseca nasta velika glad u gradu, te narod zemaljski nemaše hljeba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada grad bi provaljen, i vojnici svi pobjegoše i izidoše iz grada noću na vrata između dva zida uz vrt carev, a Haldejci bijahu svuda oko grada; i otidoše putem k pustinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali vojska Haldejska potjera cara, i stigoše Sedekiju u polju Jerihonskom, a sva vojska što bijaše s njim razbježe se od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I uhvatiše cara i odvedoše ga k caru Vavilonskom u Rivlu u zemlji Ematskoj; i ondje mu sudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I pokla car Vavilonski sinove Sedekijine na njegove oči, i sve knezove Judine pokla u Rivli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I Sedekiji iskopa oči, i svezav ga u dvoje verige mjedene odvede ga car Vavilonski u Vavilon i metnu ga u tamnicu, gdje osta do smrti svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A desetoga dana petoga mjeseca godine devetnaeste carovanja Navuhodonosora cara Vavilonskoga dođe u Jerusalim Nevuzardan zapovjednik stražarski, koji služaše caru Vavilonskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I popali dom Gospodnji i dom carski i sve domove u Jerusalimu; sve velike kuće popali ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I sve zidove Jerusalimske unaokolo razvali sva vojska Haldejska što bijaše sa zapovjednikom stražarskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A narod siromašni i ostatak naroda što osta u gradu, i prebjege što prebjegoše k caru Vavilonskom, i ostali prosti narod, odvede Nevuzardan zapovjednik stražarski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Samo od siromašnoga naroda u zemlji ostavi Nevuzardan zapovjednik stražarski koji će biti vinogradari i ratari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I stupove mjedene što bijahu u domu Gospodnjem, i podnožja i more mjedeno koje bijaše u domu Gospodnjem, izlomiše Haldejci, i mjed od njih odnesoše u Vavilon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I lonce i lopate i viljuške i kotliće i kadionice i sve sudove mjedene kojima služahu, uzeše,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I umivaonice i kliješta s kotlićima i loncima i svijetnjacima i kadionicama i čašama, što god bijaše zlatno i što god bijaše srebrno, uze zapovjednik stražarski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Dva stupa, jedno more, i dvanaest volova mjedenijeh što bijahu pod podnožjima, što načini car Solomun za dom Gospodnji, ne bješe mjere mjedi od svijeh tijeh sudova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A stupovi bijahu svaki od osamnaest lakata u visinu, a unaokolo od dvanaest lakata, a četiri prsta bješe svaki debeo i šupalj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I ozgo na njemu bijaše oglavlje mjedeno, i oglavlje bješe visoko pet lakata, i pletenica i šipci oko oglavlja, sve od mjedi; taki bijaše i drugi stup sa šipcima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I bijaše devedeset i šest šipaka sa svake strane; svega šipaka na pletenici unaokolo bijaše sto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Uze zapovjednik stražarski i Seraju prvoga sveštenika i Sofoniju drugoga sveštenika, i tri vratara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A iz grada uze jednoga dvoranina, koji bijaše nad vojnicima, i sedam ljudi koji stajahu pred carem, koji se nađoše u gradu, i prvoga pisara vojničkoga, koji popisivaše narod po zemlji u vojsku, i šezdeset ljudi iz naroda zemaljskoga, koji se nađoše u gradu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Uze ih Nevuzardan zapovjednik stražarski i odvede k caru Vavilonskom u Rivlu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A car ih Vavilonski pobi i pogubi u Rivli u zemlji Ematskoj. Tako bi preseljen Juda iz zemlje svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ovo je narod što ga preseli Navuhodonosor: sedme godine tri tisuće i dvadeset i tri Judejca;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Godine osamnaeste Navuhodonosorove preseli iz Jerusalima osam stotina i trideset i dvije duše;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Godine dvadeset treće Navuhodonosorove preseli Nevuzardan zapovjednik stražarski Judejaca sedam stotina i četrdeset i pet duša; svega četiri tisuće i šest stotina duša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A trideset sedme godine otkako se zarobi Joahin car Judin, dvanaestoga mjeseca, dvadeset petoga dana, Evil-Merodah car Vavilonski iste godine zacariv se izvadi iz tamnice Joahina cara Judina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I lijepo govori s njim, i namjesti mu prijesto više prijestola drugih careva koji bijahu kod njega u Vavilonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I promijeni mu haljine tamničke, i on jeđaše svagda s njim svega vijeka svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I hrana mu se jednako davaše od cara Vavilonskoga svaki dan svega vijeka njegova do smrti njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga